ExtendLaw toob Teieni õigusuudised- kokkuvõtteid ja artiklite viiteid uutest seadustest, kohtulahenditest, õiguslikke arvamusi jms.  


Lisaks infotehnoloogilistele lahendustele ning otsingumootoritele,  mis aitab juristil kiiremini oma tööd teha ja vajalikke vastuseid mugavamalt leida, pakub ExtendLaw lepingulistele klientidele  omalt poolt ka õigusalast lisandväärtust, sisestades xLaw rakendusse otse Riigiteataja.ee § -de juurde seletuskirjade ja kohtulahendite väljavõtteid, artiklite linkide viiteid, kommentaare jms (sisestatakse jooksvalt vastavalt võimalustele).  

            

Vaata 01.01.2018 jõustunud seaduste muudatusi SIIT  

Vaata alates 02.01.2018 jõustunud seaduste muudatusi (jaanuar- märts) SIIT 

 
 


APRILL 

 

07.04.2018 jõustub

Riigivaraseaduse muutmise seadus

RT I, 28.03.2018, 1

RVSi § 2  täiendatakse lõikega 9,  mis selgesõnaliselt sätestab, et riigi osalusega äriühingu puhul, kes taotleb oma väärtpaberite reguleeritud väärtpaberiturul kauplemisele võtmist või kelle väärtpaberid on reguleeritud väärtpaberiturul kauplemisele võetud, ei kohaldata RVSi äriühingu juhtimist, teabe avalikustamist ja erikontrolli teostamist puudutavaid sätteid, mis paneksid riigi teiste aktsionäridega võrreldes eelisseisu või kohustaksid äriühingut tegutsema viisil, mida tavapärane investor ei eeldaks. Enne äriühingu väärtpaberite noteerimist peab hindama, kas äriühingu põhikirjas sätestatu on kooskõlas  reguleeritud väärtpaberiturul kehtivate nõuetega.

Vaata seletuskirja väljavõtet xLaw rakendusest13.04.2018 jõustub

Riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seadus

RT I, 03.04.2018, 4

Vaata xLaw rakenduses seaduse eelnõu seletuskirja väljavõtteid RKSKS § -de juurest.

RT seadusuudis15.04.2018 (osaliselt 01.05.2018 ja 01.07.2018)  jõustub

Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 03.04.2018, 3

Vaata xLaw rakenduses seaduse eelnõu seletuskirja väljavõtteid muudetud seaduste  (SHS, MKS, KMS, TMS )  § -de juurest.

KMS  muudatused jõustuvad 01.05.2018 , TMS  muudatused jõustuvad osaliselt 01.07.2018

RT seadusuudis


 

MAI 


01.05.2018 jõustub

Vedelkütuse seaduse muutmise seadus RT I, 03.05.2017, 1  

xLaw andmebaasi on § -de juurde lisatud seaduse eelnõu seletuskirja väljavõtted ning tulekul on viited EL direktiivi 2009/28/EÜ artiklitele.

Vedelkütuse seadus (VKS) sätestab maksude laekumise ja enimkasutatavate mootorikütuste kvaliteedi tagamise eesmärgil vedelkütuse käitlemise alused ja korra. VKS-i muutmise seadus

lisab VKS-i reguleerimisalasse ka transpordis kasutatava biokütuse käitlemise ning sätestab transpordis kasutatava biokütuse osakaalu suurendamiseks eesmärgid ja kohustused.

Seaduse muutmise aluseks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 140, 05.06.2009, lk 16–62) (edaspidi direktiiv 2009/28/EÜ).  Direktiiviga 2009/28/EÜ kehtestatakse üldine raamistik taastuvatest energiaallikatest toodetava energia kasutamise edendamiseks ning seatakse kohustuslik riigi eesmärk seoses taastuvatest energiaallikatest toodetud energia osakaaluga summaarses energia lõpptarbimises ja transpordis. Direktiivi 2009/28/EÜ kohaselt peab liikmesriik tagama, et taastuvatest energiaallikatest toodetud energia osakaal kõikides transpordiliikides on 2020. aastal vähemalt 10% energia lõpptarbimises liikmesriigi transpordis.


01.05.2018 jõustub

Kaitseliidu seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus

RT I, 20.04.2018, 4

Seletuskirja väljavõtteid vaata xLaw rakenduses  KaLS, TuMS § -de juurest.  

RT seadusuudis01.05.2018 jõustub

Konsulaarseaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus

RT I, 21.04.2018, 3

Seletuskirja väljavõtteid vaata xLaw rakenduses  KonS, ITDS § -de juurest.

RT seadusuudis01.05.2018 jõustub

Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus (digitaalse isikutunnistuse kehtivusaeg)

RT I, 21.04.2018, 2

Seletuskirja väljavõtteid vaata xLaw rakenduses  ITDS § -de juurest.

RT seadusuudis


01.05.2018 jõustub

Isikut tõendavate dokumentide seaduse ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seadus (Euroopa tagasisaatmise reisidokument)

RT I, 21.04.2018, 1

Seletuskirja väljavõtteid vaata xLaw rakenduses ITDS, VSS  § -de juurest.

RT seadusuudis
JUUNI 


01.06.2018 jõustub  Loomakaitseseaduse muutmise seadus. 

RT I, 11.10.2017, 1

xLaw rakendusse on sisestatud  seletuskirja väljavõtted, vaata seaduse eesmärki LoKS ptk 1 juurest

RT

seadusuudis

 

01.06.2018 jõustub UUS Autoveoseadus

RT I, 11.01.2018, 1

xLaw rakenduses § -põhised seletuskirja väljavõtted tulekul

Kehtivas Autoveoseaduse (RT I, 04.07.2017, 126) ja Ühistranspordiseaduse muudatused jõustuvad üldises korras – 21.01.2018) 

Vt RT seadusuudis


 

 
JUULI 

01.07.2018 jõustub (sh TKS muudatused jõustuvad   07.01.2018)

Turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadus

   RT I, 28.12.2017, 3 

Seadusega võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste direktiiv (EL) 2015/2302.

Vaata seaduse eesmärki, uusi mõisteid ja sisukokkuvõtet TurS, VÕS või TKS 1. ptk juurest (xLaw Kasutajapõhise funktsiooni kasutajatele) ning Riigi Teataja õigusuudist siit


01.07.2018 jõustub

Hädaolukorra seaduse, maksukorralduse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seadus (riigikaitselise töökohustuse arvestus)

RT I, 03.04.2018, 1

RT seadusuudis

 xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted  sisestatud §-de juurde. Vaata seaduse kokkuvõtet  eesmärki HOS, MKS, RKSKS ptk 1 juurest.
2019 


01.01.2019 jõustub

Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (tehnovõrgu talumise tasu muutmine)

RT I, 30.01.2018, 1

 

Seadusega nähakse ette selged koefitsiendid talumistasu arvestamiseks ja enim koormatud maaomanikele senisest suurema talumistasu maksmine.

Seletuskirja väljavõtted on sisestatud xLaw rakendusse muudetud seaduste (AÕSRS, MHS, AÕS,  KASVS, TsÜS, TuMS ) § -de juurde.

RT

seadusuudis 


01.01.2019 jõustub

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seadus.  
RT I, 02.02.2018, 9 


Seadus sätestab täiendavad reeglid kohaliku omavalitsuse üksuse majandusaasta aruande täitmisel, mida kohaldatakse aruandeperioodide suhtes, mis algavad 2018. aasta 1. jaanuaril või hiljem.

Seletuskirja väljavõte on sisestatud xLaw rakendusse KOFS muudetud §-de juurde. 


RTseadusuudis      01.01.2019 jõustub UUS

Rahvastikuregistri seadus

RT I, 17.11.2017, 1


RTseadusuudis

 

01.02.2019  (osaliselt 01.08.2018, 01.11.2018 ) jõustub

Vedelkütuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 03.04.2018, 2

Vaata xLaw rakenduses seaduse eelnõu seletuskirja väljavõtteid muudetud seaduste ((VKS, ATKEAS, MKS ) -de juures.

RT seadusuudis