ExtendLaw toob Teieni õigusuudised- kokkuvõtteid ja artiklite viiteid uutest seadustest, kohtulahenditest, õiguslikke arvamusi jms.  


Lisaks infotehnoloogilistele lahendustele ning otsingumootoritele,  mis aitab juristil kiiremini oma tööd teha ja vajalikke vastuseid mugavamalt leida, pakub ExtendLaw lepingulistele klientidele  omalt poolt ka õigusalast lisandväärtust, sisestades xLaw rakendusse otse Riigiteataja.ee § -de juurde seletuskirjade ja kohtulahendite väljavõtteid, artiklite linkide viiteid, kommentaare jms (sisestatakse jooksvalt vastavalt võimalustele).  

            

Vaata 01.01.2018 jõustunud seaduste muudatusi SIIT  

Vaata alates 02.01.2018 jõustunud seaduste muudatusi (jaanuar-  juuni) SIIT 

  


JUULI 

01.07.2018 jõustub uus seadus-

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus (KAHOS) 

RT I, 29.06.2018, 1


xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted  sisestatud KAHOS §-de juurde ja muudetud seaduste( AÕS, AÕSRS, EhS, EhSRS, ELTS, KeSS, KRS, KOKS, KTS, NotS, MHS, MGS, MaaKatS, MaaKS, MaaRS, MsüS, MUKS, RLS, RiPS, RVS, RAS, SHKS, TuMS,TMS, ÜVVKS) § -de juurde   


01.07.2018 jõustub

Relvaseaduse, strateegilise kauba seaduse, lõhkematerjaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

 RT I, 29.06.2018, 3

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted  sisestatud RevS, StrKS, LMS, KVTS, KarS, KemS, RLS, RSanS) §-de juurde.


01.07.2018 jõustub

Töölepingu seaduse, perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus

 RT I, 26.06.2018, 3

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted  sisestatud §-de juurde.


01.07.2018 (osaliselt 01.01.2025) jõustub

Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus

RT I, 26.06.2018, 7

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted  sisestatud §-de juurde.
01.07.2018 jõustub

Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus.  RT I, 29.05.2018, 1  

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted  sisestatud §-de juurde.


01.07.2018 jõustub (sh TKS muudatused jõustusid  07.01.2018)

Turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadus

 RT I, 28.12.2017, 3 

Seadusega võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste direktiiv (EL) 2015/2302.

Vaata seaduse eesmärki, uusi mõisteid ja sisukokkuvõtet TurS, VÕS või TKS 1. ptk juurest (xLaw Kasutajapõhise funktsiooni kasutajatele) ning Riigi Teataja õigusuudist siit


01.07.2018 jõustub

Hädaolukorra seaduse, maksukorralduse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seadus (riigikaitselise töökohustuse arvestus) 

RT I, 03.04.2018, 1

RT seadusuudis

 xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted  sisestatud §-de juurde. Vaata seaduse kokkuvõtet  eesmärki HOS, MKS, RKSKS ptk 1 juurest.


01.07.2018 jõustub

Liiklusseaduse § 34.¹ täiendamise seadus 

RT I, 24.04.2018, 1
RT seadusuudis
Seletuskirja väljavõtet vaata muudetud § juurest. 


01.07.2018 jõustub osaliselt

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seadus

(jõust 01.01.2019) RT I, 27.06.2018, 2

RT seadusuudis
xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted  sisestatud §-de juurde. 


01.07.2018 jõustuvad

Ravikindlustusseaduse (RaKS)  muudatused,

mis on vastu võetud :

Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadusega

RT I, 22.06.2018, 4

RT seadusuudis

 xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted  sisestatud §-de juurde.


 

  

02.07.2018 jõustub

Liiklusseaduse § 102 täiendamise seadus

RT I, 22.06.2018, 5

Seletuskirja väljavõtet vaata muudetud § juurest.


RT seadusuudis 

 

 

 

02.07.2018 jõustub

Eesti lipu seaduse muutmise seadus

RT I, 22.06.2018, 6

 xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted  sisestatud § juurde.

RT seadusuudis06.07.2018 (osaliselt 01.07.2018) jõustub

Kiirgusseaduse, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seadus

 RT I, 26.06.2018, 6

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted  sisestatud §-de juurde.06.07.2018 jõustub

Autoveoseaduse muutmise seadus

RT I, 26.06.2018, 5

RT seadusuudis

 xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted  sisestatud § juurde.06.07.2018 jõustub

 Ametiühingute seaduse ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seadus

 RT I, 26.06.2018, 4

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted  sisestatud §-de juurde.09.07.2018  (osaliselt 01.01.2019 ja 24.04.2019) jõustub

Elektrituruseaduse, energiamajanduse korralduse seaduse ja maagaasiseaduse muutmise seadusRT I, 29.06.2018, 2

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted  sisestatud §-de juurde.

RT seadusuudis


15.07.2018  (osaliselt 15.08.2018)   jõustub 

Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

 RT I, 29.06.2018, 4

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted  sisestatud VMS, RLS, KarS, RHS, ELTTS  §-de juurde.16.07.2018 (osaliselt 01.09.2018) jõustub

 Perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (ühtse rakendusteenuse loomine)

RT I, 06.07.2018, 2

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted lisatud STS2014_2020 , HasMMS, MPKS, STS2007_2013  § -de juurde16.07.2018 jõustub osaliselt Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus ( jõust  01.01.2020  (osaliselt 16.07.2018 , 01.01.2019)

RT I, 06.07.2018, 3


RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted KVTS, KVTRS, PPVS, ProkS, VAPS  § -de juurde  lisatud.

 
AUGUST 


01.08.2018 jõustub  

Jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seadus

RT I, 29.06.2018, 5

RT seadusuudis


xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted  sisestatud §-de juurde.SEPTEMBER 01.09.2018 jõustub (osaliselt 01.07.2018)

Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadus 

RT I, 22.06.2018, 4

 
2019 01.01.2019 jõustub

Väärteomenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 31.05.2018, 1


xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste ( VTMS, LKindlS, LS, TMS, TuOS, TubS, ÜTS) § -de juurde sisestatud.01.01.2019 jõustub

Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (tehnovõrgu talumise tasu muutmine)

RT I, 30.01.2018, 1

 

Seadusega nähakse ette selged koefitsiendid talumistasu arvestamiseks ja enim koormatud maaomanikele senisest suurema talumistasu maksmine.

Seletuskirja väljavõtted on sisestatud xLaw rakendusse muudetud seaduste (AÕSRS, MHS, AÕS,  KASVS, TsÜS, TuMS ) § -de juurde.

RT

seadusuudis 


01.01.2019 jõustub

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seadus.  
RT I, 02.02.2018, 9 


Seadus sätestab täiendavad reeglid kohaliku omavalitsuse üksuse majandusaasta aruande täitmisel, mida kohaldatakse aruandeperioodide suhtes, mis algavad 2018. aasta 1. jaanuaril või hiljem.

Seletuskirja väljavõte on sisestatud xLaw rakendusse KOFS muudetud §-de juurde. 


RTseadusuudis      01.01.2019 jõustub UUS

Rahvastikuregistri seadus

RT I, 17.11.2017, 1


RTseadusuudis

 

01.02.2019  (osaliselt 01.08.2018, 01.11.2018 ) jõustub

Vedelkütuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 03.04.2018, 2

Vaata xLaw rakenduses seaduse eelnõu seletuskirja väljavõtteid muudetud seaduste

((VKS, ATKEAS, MKS ) -de juures.

RT seadusuudis


 

01.01.2019  (osaliselt 22.06.2018) jõustub

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seadus

RT I, 12.06.2018, 3

xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.

 

01.01.2019 (osaliselt 01.07.2018)  jõustub

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seadus

RT I, 27.06.2018, 2

xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.
 

01.01.2019 jõustub

Õiguskantsleri seaduse täiendamise seadus

RT I, 03.07.2018, 14


RT seadusuudis

xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.

 

01.01.2019 jõustub

Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 06.07.2018, 1

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted KVTS, JahiS, KPS, LS, MSOS, RelvS § -de juurde  lisatud

 

 

2020 

 

01.01.2020  (osaliselt 16.07.2018 , 01.01.2019)  jõustub

Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 06.07.2018, 3


RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted KVTS, KVTRS, PPVS, ProkS, VAPS  § -de juurde  lisatud

.


2021

01.01.2021 jõustub

Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 09.07.2018, 1

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted lisatud.