Vaata seadusi, mis jõustuvad alates 2018. juulist siit 


2018 JÕUSTUNUD: JAANUAR (alates 02.01.2018)
Vaata 01.01.2018 jõustunud seaduseid / seaduste muudatusi siit 

21.01.2018 jõustuvad Autoveoseaduse (RT I, 04.07.2017, 126) ja Ühistranspordiseaduse muudatused, mis on vastu võetud uue Autoveoseadusega  RT I, 11.01.2018, 1. Uus Autoveoseadus jõustub 01.06.2018.

xLaw rakenduses § -põhised seletuskirja väljavõtted tulekul

Vt. RT seadusuudis


19.01.2018 (osaliselt 01.06.2018 ja 01.06.2019) jõustub

Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seadus

RT I, 09.01.2018, 2

Seletuskirja väljavõtted on  AS, RekS  § -de juures.   Vaata  seaduse eesmärki AS  1. ptk juurest. (xLaw kasutajapõhise funktsiooni kasutajatele)

Vt RT seadusuudis


15.01.2018 jõustub

Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (juriidilise isiku ja tema juhatuse või seda asendava organi asukoht)  RT I, 20.04.2017, 1

xLaw rakendusesse on kõikidesse muudetud seaduste § juurde seaduse eelnõu seletuskirja väljavõtted sisse kantud. 

Seaduse muudatused on tingitud e- residentsuse projektist. Lisaks äriseadustikule (ÄS) muudetakse   kindlustustegevuse seadust (KindlTS), korteriomandi- ja korteriühistuseadust (KortS), krediidiandjate ja -vahendajate seadust (KAVS), krediidiasutuste seadust (KAS), makseasutuste ja e-raha asutuste seadust (MERAS),  mittetulundusühingute seadust (MTÜS), notariaadiseadust (NotS), advokatuuriseadust(AdvS), sihtasutuste seadust (SAS), tsiviilseadustiku üldosa seadust (TsÜS),tulundusühistuseadust (TÜS); tsiviilkohtumenetluse seadustikku (TsKMS), väärtpaberituru seadust (VPTS).

Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega kaotatakse juriidiliste isikute juhatuse Eestis asumise nõue ja seeläbi võimaldatakse juhtida Eesti äriregistrisse kantud äriühinguid välisriigist.

Juhul, kui juriidilise isiku juhatus asub välisriigis, kehtestatakse nõue määrata Eesti kontaktisik, kes on õigustatud vastu võtma juriidilisele isikule suunatud tahteavaldusi ja menetlusdokumente (loetakse vastav menetlusdokument või tahteavaldus kättetoimetatuks ka ettevõtjale).

Kontaktisikuks võib määrata üksnes notari, notaribüroo, advokaadi, advokaadibüroo, vandeaudiitori, audiitorettevõtja, mitteresidendi maksuesindaja maksukorralduse seaduse tähenduses või rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse §-s 7 nimetatud usaldusfondide ja äriühingute teenuse pakkuja. Kontaktisiku aadress loetakse sellisel juhul äriühingu aadressiks.

Registrikaardil tuleb  kajastada ka ÄS § 63.1 alusel määratava kontaktisiku andmed. .

Kui juriidiline isik, kelle juhatus ei asu Eestis, kontaktisikut ei määra, võib registripidaja algatada juriidilise isiku sundlõpetamise.

Lisaks ettevõtja või ühingu asukohale ja aadressile, tuleb registrikaardil edaspidi kajastada ka elektronposti aadress. See kohustus laieneb kõigile ettevõtjatele, sh ka füüsilisest isikust ettevõtjatele, samuti välismaa äriühingu filiaalile.

 

13.01.2017 jõustub

Makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus  

RT I, 07.12.2017, 1

xLaw rakenduses on muudetud seaduste MERAS, VÕS, FIS  vastavate § juures seaduse eelnõu seletuskirja väljavõtted.  

Seadusega muudetakse MERAS, VÕS, FIS, VTS ja võetakse üle makseteenuste direktiivi uus redaktsioon (PSD2).  Makseteenuse direktiivi eesmärk on võrdsustada turul tegutsevate ja turule tulevate uute ettevõtjate tegevustingimusi, et soodustada uute makseteenuste turu laienemist õiglase konkurentsi tingimustes ning tagada kõrgetasemeline tarbijaõiguste kaitse kogu liidu makseteenuste kasutajatele. E-kaubanduse arendamise vajadustest lähtuvalt reguleeritakse PSD2-ga Euroopa Liidu üleselt makseteenuste turul kanda kinnitanud uut tüüpi innovaatiliste makseteenuste – makse algatamise teenuse ja kontoteabe teenuse – osutamine.  

Vaata seaduse sisukokkuvõtet MERAS ptk 1 juurest (xLaw Kasutajapõhise funktsiooni kasutajatele- eelnõu seletuskirja väljavõte)


09.01.2018 jõustub

Kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 30.12.2017, 2

Riigi Teataja uudis.

xLaw rakenduses on seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste ( KTS, TMS, VTMS) § -de juures. Tutvu seaduse eesmärgi ja  sisukokkuvõttega  KTS 1. ptk juures.

Artikleid seaduse muudatuste kohta:

14.01.2018  Ärileht.ee

Võlgnike elu muutub kibedamaks: seadusemuudatus lubab nüüd arestida ka osa miinimumpalgast

09.01.2018.Äripäev. Kohtutäituritel tänasest vabamad käed07.01.2018   jõustuvad TKS muudatused: 
Turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadus    RT I, 28.12.2017, 3 (jõust 01.07.2018) 

Seadusega võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste direktiiv (EL) 2015/2302.

Vaata seaduse eesmärki, uusi mõisteid ja sisukokkuvõtet TurS, VÕS või TKS 1. ptk juurest (xLaw Kasutajapõhise funktsiooni kasutajatele) ning Riigi Teataja õigusuudist siit 03.01.2018  (osaliselt 13.01.2018) jõustub

Väärtpaberituru seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus. RT I, 30.12.2017, 3

Muudeti : VPTS, AÕKS; FIS, IFS, KarS, KAS, MsüS, VÕS, EVKS,TFS, Kindlustustegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduses (RT I, 17.11.2017, 3),  Makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduses (RT I, 07.12.2017, 1).

Seadusega võetakse üle finantsinstrumentide turgude direktiiv (MIFID2)

MIFID2 rakendub alates 2018. aasta 03. jaanuarist (ülevõtmistähtaeg 03. juulil 2017).

Vaata seaduse eesmärki, ülevõetud direktiivide ja kasutusele võetavate meetmete kohta VPTK 1. ptk juurest seletuskirja väljavõttest ning muudatuste seletuskirja muudetud seaduste § -de juurest. (xLaw kasutajapõhise funktsiooni kasutajatele). 

Riigi Teataja uudis
VEEBRUAR


 01.02.2018 (osaliselt 01.01.2019 ja 01.01.2020)  jõustub

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 26.01.2018, 4

Seadusega muudeti  ATKEAS  §  46.

(xLaw rakenduses § juures seletuskirja väljavõte).

Seadusega vähendatakse poole võrra õlle, muu alkoholi ning etanoolisisaldusega kuni 6 mahuprotsenti veini ja kääritatud joogi 2018. aastaks planeeritud aktsiisitõusu. Alkoholiaktsiisi tõusud aastateks 2019 ja 2020 säilivad samas ulatuses, see on 10% ning etanoolisisaldusega üle 6 mahuprotsendi veini ja kääritatud joogi puhul 20%.

RT

seadusuudis


01.02.2018 jõustub

Maakatastriseaduse, maapõueseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seadus

RT I, 05.01.2018, 1


Seaduse eesmärgiks on tõsta Keskkonnaministeeriumi valitsemisala siseselt info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) haldamise ja arendamise efektiivust ning infosüsteemide turvalisust. Seadusega määratakse katastri volitatud töötlejaks Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (KEMIT).

 

xLaw rakenduses MaaKatS, MaaPS, RAS § -de juures seletuskirja väljavõtted

RT seadusuudis01.02.2018 jõustub

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus.

RT I, 22.01.2018, 1

Seadusega muudetakse hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorraldusega seonduvat regulatsiooni erinevates õigusaktides.  

xLaw rakendusesse on seletuskirja väljavõtted sisestatud muudetud seaduste (PGS, HaS, EraKS, KELS, KutsÕS, ÜTS, TuMS, RVS) § -de juurde. Seaduse eesmärki vaata PGS 1. ptk juurest.

RT seadusuudis


01.02.2018 jõustub

Erakooliseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 22.01.2018, 2

Seadusega muudeti EraKS, KELS, KutÕS, PGS, sätestati eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmiseks riigieelarvest toetuse eraldamise alused ning täiendati õpetajate kvalifikatsiooninõuete sätteid.   xLaw rakendusse on kantud § -de juurde seletuskirja väljavõtted.

RTseadusuudis

 

 

01.02.2018 jõustub

Haldusmenetluse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 28.12.2017, 2      

Seadusega muudetakse  elektroonilise dokumendi kättetoimetamist reguleerivaid sätteid ning võrdsustatakse elektrooniline kättetoimetamine posti teel.

 xLaw rakenduses on seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste (HMS, LoKS, LTTS, MaaParS, MPõS, TPSKS, TaimKS, VetKS, VäetS) § -de juures.01.02.2018 jõustub

Haldusmenetluse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus RT I, 28.12.2017, 2      

Seadusega muudetakse  elektroonilise dokumendi kättetoimetamist reguleerivaid sätteid ning võrdsustatakse elektrooniline kättetoimetamine posti teel.

 xLaw rakenduses on seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste (HMS, LoKS, LTTS, MaaParS, MPõS, TPSKS, TaimKS, VetKS, VäetS) § -de juures.


01.02.2018 jõustub Välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seadus.RT I, 24.05.2017, 6

xLaw andmebaasi kantud VäTS ja ATS § juurde seaduse eelnõu seletuskirja väljavõtted.

 

Seadusega parandatakse välisesinduses töötavate teenistujate sotsiaalseid tagatisi, suurendades kogusissetulekus maksustatava palga osakaalu ja vähendades maksuvaba välislähetustasu osakaalu nii, et teenistuja netosissetulek ei vähene. Teenistuja välislähetustasu arvutamisel korrutatakse välislähetustasu lähtesumma välisesinduse asukohalinna koefitsiendiga (mis on kehtestatud välisministri määrusega).  

Seaduse eesmärk on muuta VäTS paindlikumaks teenistujaga kaasasoleva perekonnaliikme eest välislähetustasu suurendamise määra kehtestamisel.


05.02.2018 jõustub

Looduskaitseseaduse ja metsaseaduse muutmise seadus

RT I, 26.01.2018, 5

 

Seaduse eesmärk on luua täiendav võimalus kasutada looduskaitsepiirangutega kinnisasjade riigile omandamiseks lisaks riigieelarvelistele vahenditele ka teisi allikaid,   antakse Riigimetsa Majandamise Keskusele (RMK) õigus osta looduskaitsealuseid maid.

xLaw rakenduses on seletuskirja väljavõtted LKS ja MS § -de juures.

RT seadusuudis23.02.2018 (osaliselt   27.11.2017  ja 03.01.2018 ) jõustub


Kindlustustegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus  RT I,17.11.2017,3

 

xLaw rakendusesse on sisestatud muudetud seaduste (KindlTS, FIS, KoPS, MsüS, TuMS, VÕS) § -de juurde seletuskirja väljavõtted.  


 

Seaduse eesmärgiks on saavutada kindlustuse turustamisel moonutamata konkurents,  parem kliendikaitse ja   integreeritum EL kindlustusturg. Kindlustuse turustamise nõuded on reguleeritud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2016/97, mis käsitleb kindlustustoodete turustamist (uuesti sõnastatud) (ELT L 26, 02.02.2016, lk 19–59) (kindlustusturustuse direktiiv). Tegemist on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/92/EÜ kindlustusvahenduse kohta (EÜT L 9, 15.1.2003, lk 3–10) ( IMD direktiiv) uuesti sõnastamisega, kuid IMD direktiivi reguleerimisala laiendatakse kõigile kindlustuse turustuskanalitele ehk lisaks kindlustusvahendajatele ka kindlustusandjatele.  

Muudatused seoses Solventsus II direktiiviga  2009/138/EÜ jõustusid 27.11.2017 , kindlustusandjate ja   kindlustusvahendajate huvide konflikti kohta käivad sätted jõustuvad 03.01.2018 ja 23. veebruaril 2018. a kindlustusturustuse direktiivist (EL) 2016/97 tulenevad sätted.
MÄRTS


01.03.2018  jõustub

Abieluvararegistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (abieluvararegistri pidamise ja kannete tegemise üleandmine)

RT I, 21.12.2016, 1

xLaw rakendusse on kantud seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste (AVRS, KS, MKS, NotTS, NotS, PKS, PKTS, RLS, TsMS)  § -de juurde.

Muudatustega antakse abieluvararegistri kannete tegemise pädevus kinnistusosakonnalt üle notaritele ja perekonnaseisuametnikele.


01.07.2020 , osaliselt 01.03.2018 ja 01.01.2019 jõustub

Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RT I, 28.12.2017, 7

Muudeti PHS, TLS, MKS. Seadusega luuakse vanemahüvitise paindlikuma kasutamise võimalusi ning antakse ka isadele rohkem võimalusi hoolitseda alla 3-aastase lapse  eest.

Riigi Teataja uudis .

Vaata seaduse sisukokkuvõtet ja eesmärki PHS ptk 1 juurest.(xLaw Kasutajapõhise funktsiooni kasutajatele)


15.03.2018 jõustub

Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus. RT I, 07.03.2018, 1

xLaw rakendusse on seaduse eelnõu seletuskirja väljavõtted LennS ja RLS § -de   juurde sisestatud.

RT seadusuudis


01.07.2018,  osaliselt 19.03.2018 ja 01.01.2019  

Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 09.03.2018, 1

xLaw rakendusse on seaduse eelnõu seletuskirja väljavõtted RelvS, KorS, RLS, StrKS, VangS § - de juurde. 

RT seadusuudisAPRILL 


07.04.2018 jõustub

Riigivaraseaduse muutmise seadus RT I, 28.03.2018, 1

RVSi § 2  täiendatakse lõikega 9,  mis selgesõnaliselt sätestab, et riigi osalusega äriühingu puhul, kes taotleb oma väärtpaberite reguleeritud väärtpaberiturul kauplemisele võtmist või kelle väärtpaberid on reguleeritud väärtpaberiturul kauplemisele võetud, ei kohaldata RVSi äriühingu juhtimist, teabe avalikustamist ja erikontrolli teostamist puudutavaid sätteid, mis paneksid riigi teiste aktsionäridega võrreldes eelisseisu või kohustaksid äriühingut tegutsema viisil, mida tavapärane investor ei eeldaks. Enne äriühingu väärtpaberite noteerimist peab hindama, kas äriühingu põhikirjas sätestatu on kooskõlas  reguleeritud väärtpaberiturul kehtivate nõuetega.

Vaata seletuskirja väljavõtet xLaw rakendusest13.04.2018 jõustub

Riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seadus RT I, 03.04.2018, 4

Vaata xLaw rakenduses seaduse eelnõu seletuskirja väljavõtteid RKSKS § -de juurest.

RT seadusuudis15.04.2018 (osaliselt 01.05.2018 ja 01.07.2018) jõustub

Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 03.04.2018, 3

Vaata xLaw rakenduses seaduse eelnõu seletuskirja väljavõtteid muudetud seaduste (SHS, MKS, KMS, TMS )  § -de juurest.

KMS  muudatused jõustuvad 01.05.2018 , TMS  muudatused jõustuvad osaliselt 01.07.2018

RT seadusuudis


 

MAI

Alates 25.05.2018 hakatakse kohaldama Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust 2016/679


23.05.2018 jõustub

Küberturvalisuse seadus RT I, 22.05.2018, 1

Seadusega võetakse üle  NIS direktiiv ( direktiivi(EL) nr 2016/1148 meetmete kohta, mille eesmärk on tagada võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus (ET 19.07.2016 L 194/1))  

Seadusega:

1. Sätestatakse kohustused küberturvalisuse tagamiseks ühiskondliku ja majandustegevuse säilitamise seisukohast elutähtsate ning oluliste ja võrgu- ja infosüsteemidest sõltuvate teenuste osutamisel. Samuti tagatakse kooskõlas NIS direktiivis sätestatud nõuetega ühtsed turvalisus- ja teavitamisnõuded Euroopa Liidu (edaspidi EL) siseturul tegutsevatele digitaalsete teenuste osutajatele.

2. Sätestatakse nõuded riigi- ja kohaliku omavalituse üksuse asutuste töö toimimiseks kasutatavate võrgu- ja infosüsteemide pidamisel.

3. Kehtestatakse küberturvalisuse tagamise põhimõtted.

4. Tõhustatakse olulistest küberintsidentidest ja -ohtudest teavitamist, et parandada ühiskonna ja majanduse toimimist mõjutavate küberintsidentide ennetamise, avastamise ning neile reageerimise võimekust. Teavitusmehhanism võimaldab parandada nii riigi kui ka avalikkuse ja erasektori valmisolekut küberintsidentidega toimetulekuks ja suurendada viimaste kaasatust.

5. Parandatakse intsidentidealase infovahetuse sätestamise kaudu ELi ülest ohuteadlikkust ja reageerimisvõimekust piiriülestele küberintsidentidele.

6. Sätestatakse Riigi Infosüsteemi Ameti pädevus küberintsidentide ennetamiseks ja lahendamise korraldamiseks (sh riikliku ja haldusjärelevalve teostamisel).

xLaw rakendusse on  seletuskirja väljavõtted sisestatud.23.05.2018 jõustub

Välismaalaste seaduse muutmise seadus RT I, 17.05.2018, 1

Välismaalaste seaduse muutmise seadusega võetakse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2016/801/EL kolmandate riikide kodanike teadustegevuse, õpingute, praktika, vabatahtliku teenistuse, õpilasvahetuse programmides või haridusprojektides osalemise ja au pair’ina töötamise eesmärgil riiki tulemise ja seal elamise tingimuste kohta.

xLaw rakendusse on VMS muudetud § -de juurde seletuskirja väljavõtted sisestatud.


 14.05.2018 jõustub

Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus  RT I, 04.05.2018, 1

Vaata xLaw rakenduses seaduse eesmärki PankrS 1.ptk juurest ning seletuskirja väljavõtteid muudetud seaduste ( PankrS, KAS, TKindlS, AÕSRS) § -de juurest .

RT

seadusuudis01.05.2018 jõustub

Vedelkütuse seaduse muutmise seadus RT I, 03.05.2017, 1  

xLaw andmebaasi on § -de juurde lisatud seaduse eelnõu seletuskirja väljavõtted ning tulekul on viited EL direktiivi 2009/28/EÜ artiklitele.

Vedelkütuse seadus (VKS) sätestab maksude laekumise ja enimkasutatavate mootorikütuste kvaliteedi tagamise eesmärgil vedelkütuse käitlemise alused ja korra. VKS-i muutmise seadus

lisab VKS-i reguleerimisalasse ka transpordis kasutatava biokütuse käitlemise ning sätestab transpordis kasutatava biokütuse osakaalu suurendamiseks eesmärgid ja kohustused.

Seaduse muutmise aluseks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 140, 05.06.2009, lk 16–62) (edaspidi direktiiv 2009/28/EÜ).  Direktiiviga 2009/28/EÜ kehtestatakse üldine raamistik taastuvatest energiaallikatest toodetava energia kasutamise edendamiseks ning seatakse kohustuslik riigi eesmärk seoses taastuvatest energiaallikatest toodetud energia osakaaluga summaarses energia lõpptarbimises ja transpordis. Direktiivi 2009/28/EÜ kohaselt peab liikmesriik tagama, et taastuvatest energiaallikatest toodetud energia osakaal kõikides transpordiliikides on 2020. aastal vähemalt 10% energia lõpptarbimises liikmesriigi transpordis.


01.05.2018 jõustub

Kaitseliidu seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus RT I, 20.04.2018, 4

Seletuskirja väljavõtteid vaata xLaw rakenduses  KaLS, TuMS § -de juurest.  

RT seadusuudis01.05.2018 jõustub

Konsulaarseaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus

RT I, 21.04.2018, 3

Seletuskirja väljavõtteid vaata xLaw rakenduses  KonS, ITDS § -de juurest.

RT seadusuudis01.05.2018 jõustub

Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus (digitaalse isikutunnistuse kehtivusaeg) RT I, 21.04.2018, 2

Seletuskirja väljavõtteid vaata xLaw rakenduses ITDS § -de juurest.

RT seadusuudis


01.05.2018 jõustub

Isikut tõendavate dokumentide seaduse ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seadus (Euroopa tagasisaatmise reisidokument) RT I, 21.04.2018, 1

Seletuskirja väljavõtteid vaata xLaw rakenduses ITDS, VSS § -de juurest.

RT seadusuudis


01.05.2018 (osaliselt 01.10.2018) jõustub

Käibemaksuseaduse muutmise seadus  RT I, 24.04.2018, 2 

RT seadusuudis

Seletuskirja väljavõtteid vaata xLaw rakendusest muudetud § juurest

 

 


JUUNI


22.06.2018 jõustub

Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seadus RT I, 12.06.2018, 2

Seadusega lisatakse riiklikuks tähtpäevaks 1. oktoober – omavalitsuspäev

xLaw rakendusse seletuskirja väljavõte lisatud.  


22.06.2018 jõustub osaliselt

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seadus RT I, 12.06.2018, 3 (jõustub 01.01.2019)

22.06.2018 jõustuvad  KLS muudatused seose kollektiivlepingute andmekoguga ja TTOS muudatused seoses Ohutu tööelu andmekogu ja  Töökeskkonna andmekoguga .  

xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.10.06.2018  (osaliselt 01.10.2018 , 01.11.2018, 01.01.2019,  01.01.2020, 01.01.2021) jõustub

Advokatuuriseaduse, kohtute seaduse, kohtutäituri seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus  RT I, 31.05.2018, 2

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste (AdvS, KTS, MKS, KrMS, VTMS, TsMS, NotS, NotDVS, RLS, TMS, PankrS, PatVS)  § -de  juurde sisestatud.01.06.2018 jõustub  Loomakaitseseaduse muutmise seadus.  RT I, 11.10.2017, 1

xLaw rakendusse on sisestatud seletuskirja väljavõtted, vaata seaduse eesmärki LoKS ptk 1 juurest

RT

seadusuudis

 


01.06.2018 jõustub UUS Autoveoseadus.  RT I, 11.01.2018, 1

xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud. Seadusega muudeti ka LS, RLS, TS, ÜTS.

Kehtivas Autoveoseaduse (RT I, 04.07.2017, 126) ja Ühistranspordiseaduse muudatused jõustuvad üldises korras – 21.01.2018)

Vt RT seadusuudis