31.12.2018 Postimees.

Ülevaade: 15 olulist seadust, mis homme jõustuvad2019
20.01.2019 jõustub

Krediidiasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 10.01.2019, 1

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted sisestatud  KAS, FIS, FELS, KindlTS, LKindlS, TFS, VPTS  § -de juurde.
20.01.2019 jõustub

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 10.01.2019, 2

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted sisestatud TTTS, SoVS, TLS, TTOS, TKindlTS, TVTS  § -de juurde.15.01.2019 jõustub UUS 

Isikuandmete kaitse seadus

RT I, 04.01.2019, 11

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted sisestatud . 
15.01.2019 jõustub

Loomakaitseseaduse muutmise seadus

RT I, 04.01.2019, 13

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted sisestatud LoKS § -de juurde. 


 

14.01.2019 jõustub

Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine)

RT I, 04.01.2019, 12

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste  ( KarS, OAS, RAhaPTS, RÕS ) juurde lisatud. 

01.01.2021 (osaliselt 13.01.2019, 01.01.2024, 01.01.2027) jõustub

Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 03.01.2019, 1

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste  (RPKS, KopS, SHS, SMS, TTTS, TKindlS, VAPS ) juurde lisatud.
01.01.2019 jõustub

2019. aasta riigieelarve seadus

RT I, 28.12.2018, 4501.01.2019  jõustub  (osaliselt 01.01.2020; osaliselt  rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018)

Tulumaksuseaduse muutmise seadus

RT I, 28.12.2018, 44

RT seadusuudis 

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted sisestatud .01.01.2019 jõustub  

Põllumajandusloomade aretuse seadus

RT I, 28.12.2018, 35

 RT seadusuudis

Põllumajandusloomade aretuse seadus (RT I 2002, 96, 566) tunnistatakse kehtetuks.

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted sisestatud .

01.01.2019 jõustub

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus

RT I, 28.12.2018, 32

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted sisestatud .01.01.2019 (osaliselt 01.09.2020)

Kutseõppeasutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 28.12.2018, 3

 

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted sisestatud KutÕS, EraKS, KutS, PGS, RakKKS, ÕÕS juurde.01.01.2019 jõustub

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse, kalandusturu korraldamise seaduse, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seadus

RT I, 28.12.2018, 2

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted sisestatud ELÜPS, KTKS, STS2014_2020, STS2007_2013 juurde.
13.01.2019 (osaliselt 01.01.2019) jõustub

Investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 28.12.2018, 1

RT seadusuudis


Seadusega võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2016/2341 tööandja kogumispensioni asutuste tegevuse ja järelevalve kohta (ELT L 354, 23.12.2016, lk 37–85) 

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted sisestatud IFS, FIS, KindlTS, KoPS juurde .
01.01.2019 jõustub

Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seadus

RT I, 22.12.2018, 4

RT seadusuudis 

xLaw rakendusse on seaduse eelnõu seletuskirja väljavõtted lisatud §-de juurde


 

01.01.2019 jõustub

Rahvastikuregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 22.12.2018, 3

RT seadusuudis 

 

01.08.2019 jõustub

Abipolitseiniku seaduse muutmise seadus

RT I, 22.12.2018, 2

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seaduse eelnõu seletuskirja väljavõtted lisatud §-de juurde01.01.2019 jõustub

Keskkonnatasude seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 22.12.2018, 1

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seaduse eelnõu seletuskirja väljavõtted lisatud §-de juurde 


01.01.2019 jõustub

Muuseumiseaduse muutmise seadus

RT I, 21.12.2018, 5

RT seadusuudis 

xLaw rakendusse on seaduse eelnõu seletuskirja väljavõtted lisatud §-de juurde09.02.2019 (osaliselt 01.01.2019)  jõustub

Ravimiseaduse muutmise seadus

RT I, 21.12.2018, 4

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seaduse eelnõu seletuskirja väljavõtted lisatud §-de juurde01.01.2019 (osaliselt 01.04.2019) jõustub

Sotsiaalhoolekande seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seadus

 RT I, 21.12.2018, 3

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seaduse eelnõu seletuskirja väljavõtted lisatud §-de juurde01.01.2019 (osaliselt 01.09.2019) jõustub

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadus

 RT I, 21.12.2018, 2 

RT seadusuudis 

xLaw rakendusse on seaduse eelnõu seletuskirja väljavõtted lisatud §-de juurde


 

01.01.2019 (osaliselt 01.01.2020) jõustub

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 21.12.2018, 1

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seaduse eelnõu seletuskirja väljavõtted lisatud muudetud seaduste ( TTKS,  HKS , PsAS,  SPTS, RKESS) § -de juurde01.01.2019 jõustub

Äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 20.12.2018, 1

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seaduse eelnõu seletuskirja väljavõtted lisatud  muudetud seaduste (ÄS, RLS, MTÜS, AdvS) § .de juurde.

 


01.01.2019   jõustub

Relvaseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

RT I, 12.12.2018, 1

RTseadusuudis

xLaw rakendusse on seaduse eelnõu seletuskirja väljavõtted lisatud 

01.01.2019 (osaliselt 22.12.2018) jõustub

Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 12.12.2018, 3

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seaduse eelnõu seletuskirja väljavõtted lisatud01.07.2019 jõustub

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse muutmise seadus

RT I, 06.12.2018, 1

Kahju õigusvastasest tekitamisest tulenevate nõuete ja kriminaalmenetluse raames esitatud tsiviilhagi alusel väljamõistetud nõuete aegumistähtaeg pikeneb kümnelt aastalt 20-le.

RT seadusuudis


xLaw rakendusse on seaduse eelnõu seletuskirja väljavõtted  lisatud (täiendati TsÜS §  157 lg 1.1.  ja VÕSRS § 9 lg 5)01.01.2019 (osaliselt 01.02.2019) jõustub

Käibemaksuseaduse muutmise seadus

RT I, 29.11.2018, 2

RT seadusuudis

KMS muudatusega sätestatakse käibemaksuseaduses (KMS) vautšeritega seotud tehingute maksukäsitlus ja lihtsustatakse impordi käibemaksu käibedeklaratsioonil deklareerimise korda ning elektroonilise side teenuse ja elektrooniliselt osutatava teenuse käibe maksustamise korda.

xLaw rakendusse on seaduse eelnõu seletuskirja väljavõtted muudetud § - de juurde lisatud.01.01.2019 jõust.

Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus

RT I, 27.11.2018, 2

RT seadusuudis  

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõte sisestatud.

01.01.2019 jõustub

Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus

RT I, 22.11.2018, 1

RT seadusuudis


xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõte sisestatud. 


01.01.2019 jõustub

Hasartmängumaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seadus

RT I, 24.10.2018, 1

RT seadusuudis 

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted HasMMS ja KultKS  §-de juurde sisestatud

  


01.01.2019 jõustub

Kodakondsuse seaduse täiendamise seadus

RT I, 21.09.2018, 1

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted  KodS § -de juurde sisestatud.01.01.2019 jõustub

Väärteomenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 31.05.2018, 1

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste ( VTMS, LKindlS, LS, TMS, TuOS, TubS, ÜTS) § -de juurde sisestatud.01.01.2019 jõustub

Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (tehnovõrgu talumise tasu muutmine)

RT I, 30.01.2018, 1

 

Seadusega nähakse ette selged koefitsiendid talumistasu arvestamiseks ja enim koormatud maaomanikele senisest suurema talumistasu maksmine.

Seletuskirja väljavõtted on sisestatud xLaw rakendusse muudetud seaduste (AÕSRS, MHS, AÕS,  KASVS, TsÜS, TuMS ) § -de juurde.

RT seadusuudis
01.01.2019 jõustub

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seadus.  
RT I, 02.02.2018, 9


Seadus sätestab täiendavad reeglid kohaliku omavalitsuse üksuse majandusaasta aruande täitmisel, mida kohaldatakse aruandeperioodide suhtes, mis algavad 2018. aasta 1. jaanuaril või hiljem.

Seletuskirja väljavõte on sisestatud xLaw rakendusse KOFS muudetud §-de juurde.

RTseadusuudis     01.01.2019 jõustub UUS


Mõõteseadus.

RT  I, 25.05.2018 ,1

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõte sisestatud.01.01.2019 jõustub UUS

Maaparandusseadus

RT I, 31.05.2018, 3

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõte sisestatud.01.01.2019 jõustub UUS

Rahvastikuregistri seadus

RT I, 17.11.2017, 1


RTseadusuudis

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõte sisestatud.

   

01.02.2019  (osaliselt 01.08.2018, 01.11.2018 ) jõustub

Vedelkütuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 03.04.2018, 2

Vaata xLaw rakenduses seaduse eelnõu seletuskirja väljavõtteid muudetud seaduste (VKS, ATKEAS, MKS ) -de juures.

RT seadusuudis


 

01.01.2019  (osaliselt 22.06.2018) jõustub

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seadus

RT I, 12.06.2018, 3

xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.
 

01.01.2019 (osaliselt 01.07.2018)  jõustub

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seadus

RT I, 27.06.2018, 2

xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.
 

01.01.2019 jõustub

Õiguskantsleri seaduse täiendamise seadus

RT I, 03.07.2018, 14


RT seadusuudis

xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.

 

01.01.2019 jõustub

Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 06.07.2018, 1

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted KVTS, JahiS, KPS, LS, MSOS, RelvS § -de juurde  lisatud01.09.2019 jõustub osaliselt 

Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (jõust.01.07.2020) 

RT I, 28.12.2017, 7

xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.

 
2020


01.01.2020  (osaliselt 16.07.2018 , 01.01.2019)  jõustub

Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 06.07.2018, 3


RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted KVTS, KVTRS, PPVS, ProkS, VAPS  § -de juurde  lisatud.


 

01.07.2020  (osaliselt 01.03.2018 ja 01.09.2019 ) jõustub 

Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 28.12.2017, 7
xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.

2021

01.01.2021 jõustub

Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 09.07.2018, 1

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted lisatud.


 


202201.04.2022  (osaliselt 05.11.2018, 01.09.2019 ja 01.07.2020) jõustub

Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 26.10.2018, 1

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on  seletuskirja väljavõtted muudetud § -de juurde lisatud.