10. november on rahvusvaheline raamatupidamispäev

 

Raamatupidamise valdkond on viimastel aastakümnetel teinud läbi suure tehnoloogilise hüppe, raamatupidamistarkvarad lihtsustavad oluliselt raamatupidajate tööd. Samas on keerukus, info hulk ja seaduste/normide kasv samuti hüppeliselt kasvanud. Nii tehingute planeerimine kui dokumenteerimine nõuab teadmist maksuõigusest ja muudest õigusvaldkondadest ning lisaks arvepidamisele on raamatupidajatel ka üha suurenev roll ettevõtte finantsnõustajatena ja analüütikutena.

xLaw on esimene unikaalne õigustehnoloogiline rakendus Eestis, mis seob ühtseks tervikuks kõik õigustööks vajalikku- seadused, kohtulahendid, EL õigusaktid ning oma kogemuse. xLaw rakendus on pakkunud juba üle 3 aasta rõõmu 1500 juristile. Loe meie pikaajaliste klientide tagasisidet siit.

Kuna raamatupidajatel on tihe seos maksude ja muude õigusküsimustega, oleme loonud spetsiaalse eripaketi raamatupidajatele. 

Uudsena võimaldab xLaw rakendus nüüd otsida mugavalt sisu järgi ka Raamatupidamise Toimkonna juhenditest (käänetest sõltumatu otsing sõna või fraasi järgi, lingitav vastava RTJ Lisa punkti juurde).


Meie uues paketis “xLaw- Raamatupidajale“ saab raamatupidaja otse Riigi Teataja seaduste juurest leida lisainfot, mis võimaldab sättest kiiremini aru saada, vaadata konkreetse paragrahvi kohta seaduste eelnõude seletuskirju, artikleid, kommentaare, kohtulahendeid, tõlget inglise ja vene keelde jpm.   

Samuti saab moodulis xLaw Legal mugavalt teostada otsinguid nii sõna kui fraasi järgi seadustest,  kohtulahenditest ja kehtivatest Raamatupidamise Toimkonna juhenditest . 

xLaw Raamatupidaja pakett

xLaw rakendus raamatupidajale

 


xLaw RT moodulis:

 

 Raamatupidaja tööd reguleerivad seadused*

 § juures konkreetse § kohta:

- Seaduse ja seaduste muudatuste eelnõude seletuskirjad (sh Riigikogu menetluse II lugemise muudatused )

- EL direktiivide ristviited (§ juurest mugavalt vastava EL direktiivi artikli juurde)

- Kohtulahendite otsing

- Redaktsioonivõrdlus

- Tõlge inglise keelde

- Tõlge vene keelde

- Oma kommentaaride lisamise võimalus

xLaw Legal moodulis:

Otsingud sõna või fraasi järgi :

 - seaduse tekstist

- I – III astme kohtulahenditest

-Raamatupidamise Toimkonna juhenditest

 

xLaw EU moodulis: 

EUR-Lex (eur-lex.europa.eu) - EL direktiivi artiklite juures

- Euroopa Liidu Kohtu lahendid
- vastavusviited Eesti seaduse sättele

- Oma kommentaaride lisamise võimalus

 

*Raamatupidaja tööd reguleerivad seadused:  

Raamatupidamise seadus (RPS)

Audiitortegevuse seadus (AudS)

Maksukorralduse seadus (MKS)

Tulumaksuseadus (TuMS)

Käibemaksuseadus (KMS)

Sotsiaalmaksuseadus (SMS)

Töötuskindlustuse seadus (TKindlS)

Kogumispensionide seadus (KoPS)

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus (ATKEAS)

Tolliseadus (TS)
NÄIDE: xLaw RT - Lisainfo Raamatupidamise seaduse § 2 juures
NÄIDE: xLaw Legal- otsing Raamatupidamise Toimkonna (RTJ ) juhenditest.  
Eestis reguleerib raamatupidamise korraldamist 20.11.2002. aastal vastu võetud raamatupidamise seadus (edaspidi RPS) ja 27.01.2010. aastal vastu võetud audiitortegevuse seadus.  

Vastavalt raamatupidamise seadusele on alates 01.01.2017 Eesti hea raamatupidamistava asendatud Eesti finantsaruandluse standardiga.

Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täpsustab rahandusministri määrus. Rahandusministri 22.12.2017 määrusega nr 105 (muudetud

(muudetud 17.12.2018 ja 18.12.2019 määrustega) on kehtestatud Raamatupidamise Toimkonna juhendid ( RTJ).  

RTJ -d   põhinevad Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standardite Nõukogu (IASB) poolt väljaantud standardil väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetele (IFRS for small and medium-sized entities või SME IFRS) ning on eelkõige mõeldud rakendamiseks väiksematele ja keskmise suurusega ettevõtetele, kellel puudub vajadus täismahus IFRSi aruannete koostamiseks.


Raamatupidamist käsitlevad EL direktiivid:  2006/46 , 537/2014, 2013/34 (nn. raamatupidamisdirektiiv),  2014/55, 2014/95/ . 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002 on kehtestatud rahvusvahelised  raamatupidamisstandardid.     VAATA KÕIKI xLaw mooduleid siit


xLaw võimaldab mugavaid ja kiireid lahendusi. Naudi oma tööd !

Küsi pakkumist: xlaw@extendlaw.com