ExtendLaw toob Teieni õigusuudised- kokkuvõtteid ja artiklite viiteid uutest seadustest, kohtulahenditest, õiguslikke arvamusi jms.  


Lisaks infotehnoloogilistele lahendustele ning otsingumootoritele,  mis aitab juristil kiiremini oma tööd teha ja vajalikke vastuseid mugavamalt leida, pakub ExtendLaw lepingulistele klientidele  omalt poolt ka õigusalast lisandväärtust, sisestades xLaw rakendusse otse Riigiteataja.ee § -de juurde seletuskirjade ja kohtulahendite väljavõtteid, artiklite linkide viiteid, kommentaare jms (sisestatakse jooksvalt vastavalt võimalustele).  

            

Vaata 01.01.2018 jõustunud seaduste muudatusi SIIT  

Vaata alates 02.01.2018 jõustunud seaduste muudatusi (jaanuar-  mai) SIIT JUUNI 

 

22.06.2018 jõustub

Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seadus

RT I, 12.06.2018, 2

Seadusega lisatakse riiklikuks tähtpäevaks 1. oktoober – omavalitsuspäev  

xLaw rakendusse  seletuskirja väljavõte lisatud.  22.06.2018 jõustub osaliselt

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seadus

RT I, 12.06.2018, 3 (jõustub 01.01.2019)

22.06.2018 jõustuvad  KLS muudatused seose kollektiivlepingute andmekoguga ja TTOS muudatused seoses Ohutu tööelu andmekogu ja  Töökeskkonna andmekoguga .  

xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.10.06.2018  (osaliselt 01.10.2018 , 01.11.2018, 01.01.2019,  01.01.2020, 01.01.2021) jõustub

Advokatuuriseaduse, kohtute seaduse, kohtutäituri seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

 RT I, 31.05.2018, 2

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste (AdvS, KTS, MKS, KrMS,  VTMS, TsMS, NotS, NotDVS,  RLS, TMS, PankrS, PatVS)  § -de  juurde sisestatud.
01.06.2018 jõustub  Loomakaitseseaduse muutmise seadus. 

RT I, 11.10.2017, 1

xLaw rakendusse on sisestatud  seletuskirja väljavõtted, vaata seaduse eesmärki LoKS ptk 1 juurest

RT

seadusuudis

 

01.06.2018 jõustub UUS Autoveoseadus

RT I, 11.01.2018, 1

xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud. Seadusega muudeti ka LS, RLS, TS, ÜTS. 

Kehtivas Autoveoseaduse (RT I, 04.07.2017, 126) ja Ühistranspordiseaduse muudatused jõustuvad üldises korras – 21.01.2018) 

Vt RT seadusuudis


 

 
JUULI 

01.07.2018 jõustub

Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus.  RT I, 29.05.2018, 1  

RT seadusuudis


xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted  sisestatud §-de juurde.


01.07.2018 jõustub (sh TKS muudatused jõustuvad   07.01.2018)

Turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadus

   RT I, 28.12.2017, 3 

Seadusega võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste direktiiv (EL) 2015/2302.

Vaata seaduse eesmärki, uusi mõisteid ja sisukokkuvõtet TurS, VÕS või TKS 1. ptk juurest (xLaw Kasutajapõhise funktsiooni kasutajatele) ning Riigi Teataja õigusuudist siit


01.07.2018 jõustub

Hädaolukorra seaduse, maksukorralduse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seadus (riigikaitselise töökohustuse arvestus)

RT I, 03.04.2018, 1

RT seadusuudis

 xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted  sisestatud §-de juurde. Vaata seaduse kokkuvõtet  eesmärki HOS, MKS, RKSKS ptk 1 juurest.


01.07.2018 jõustub

Liiklusseaduse § 34.¹ täiendamise seadus 

RT I, 24.04.2018, 1
RT seadusuudis
Seletuskirja väljavõtet vaata muudetud § juurest.  

02.07.2018 jõustub

Liiklusseaduse § 102 täiendamise seadus

RT I, 22.06.2018, 5

Seletuskirja väljavõtet vaata muudetud § juurest.


RT seadusuudis 

 01.07.2018 jõustuvad

Ravikindlustusseaduse (RaKS)  muudatused,

mis on vastu võetud : 

Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadusega

RT I, 22.06.2018, 4 

RT seadusuudis

 xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted  sisestatud §-de juurde. 

02.07.2018 jõustub

Eesti lipu seaduse muutmise seadus

RT I, 22.06.2018, 6

 xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted  sisestatud § juurde.

RT seadusuudis


SEPTEMBER 01.09.2018 jõustub (osaliselt 01.07.2018)

Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadus

 

RT I, 22.06.2018, 4

 

2019  

01.01.2019 jõustub

Väärteomenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 31.05.2018, 1


xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste ( VTMS, LKindlS, LS, TMS, TuOS, TubS, ÜTS) § -de juurde sisestatud.01.01.2019 jõustub

Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (tehnovõrgu talumise tasu muutmine)

RT I, 30.01.2018, 1

 

Seadusega nähakse ette selged koefitsiendid talumistasu arvestamiseks ja enim koormatud maaomanikele senisest suurema talumistasu maksmine.

Seletuskirja väljavõtted on sisestatud xLaw rakendusse muudetud seaduste (AÕSRS, MHS, AÕS,  KASVS, TsÜS, TuMS ) § -de juurde.

RT

seadusuudis 


01.01.2019 jõustub

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seadus.  
RT I, 02.02.2018, 9 


Seadus sätestab täiendavad reeglid kohaliku omavalitsuse üksuse majandusaasta aruande täitmisel, mida kohaldatakse aruandeperioodide suhtes, mis algavad 2018. aasta 1. jaanuaril või hiljem.

Seletuskirja väljavõte on sisestatud xLaw rakendusse KOFS muudetud §-de juurde. 


RTseadusuudis      01.01.2019 jõustub UUS

Rahvastikuregistri seadus

RT I, 17.11.2017, 1


RTseadusuudis

 

01.02.2019  (osaliselt 01.08.2018, 01.11.2018 ) jõustub

Vedelkütuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 03.04.2018, 2

Vaata xLaw rakenduses seaduse eelnõu seletuskirja väljavõtteid muudetud seaduste ((VKS, ATKEAS, MKS ) -de juures.

RT seadusuudis


 

01.01.2019  (osaliselt 22.06.2018) jõustub

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seadus

RT I, 12.06.2018, 3

xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.