01.08.2022 jõustub mitu olulist seadusemuudatust


Ajakirjandusväljaannete käibemaksumäär 5 %  

01.08.2022 jõustub Käibemaksuseaduse  muutmise seadus, (RT I, 04.06.2022, 4),  millega vähendatakse ajakirjandusväljaannetele kehtivat käibemaksumäära 9%-lt 5%-le. Sarnaselt kehtivale korrale rakendub vähendatud käibemaksumäär 5% nii füüsilistel kandjatel olevatele kui ka elektroonilistele ajakirjandusväljaannetele. Muudatuse eesmärk on toetada Ukrainas toimuva sõja osaks oleva infosõja keskkonnas Eesti kvaliteetajakirjanduse kättesaadavust.  
  

Vaata xLaw RT moodulist KMS muudatusi  - ptk 1 ja muudetud § -de juures  seletuskirja väljavõtted. 

Doktoriõppe reformimine

01.08.2022 jõustub Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (RT I, 15.03.2022, 1) .  Seadusega reformitakse doktoriõpet selliselt, et doktorandid oleksid alustavad teadlased, kes teevad ülikooli või tööandja juures teadustööd. Lisaks muudetakse riigi tagatud õppelaenu tingimusi õppurite jaoks soodsamaks ja kutsehariduse põhitoetuse määramist paindlikumaks. 

Vaata xLaw RT moodulist Õppetoetuste ja õppelaenu seadus (ÕÕS ptk 1 juurest -  Seaduse eesmärk, kus tutvustatakse doktoriõppe hetkeolukorda ning muudatuste põhjuseid. Muudetud § juures on seletuskirja väljavõtted.

Lisaks ÕÕS muutmisele, jõustuvad muudatused ka Eesti Vabariigi haridusseaduses, Kõrgharidusseaduses, Sotsiaalmaksuseaduses ja Välismaalaste seaduses


 

Läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste direktiivi ülevõtmine 


01.08.2022 jõustub Töölepingu seaduse ja sellega seonduvalt teiste  seaduste muutmise seadus (RT I, 30.04.2022, 1), 

Töölepingu seaduse muutmisega võeti  üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/1152 läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus (edaspidi direktiiv). Direktiiv näeb ette töötaja suhtes kohaldatavate töötingimustega seotud miinimumnõuded, et tagada töötingimuste piisav läbipaistvus ja prognoositavus.

Seoses Direktiivi Eesti õigusesse ülevõtmisega muudeti töölepingu seadust (TLS), avaliku teenistuse seadust (ATS), Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadust (ELTTS) ning töötervishoiu ja tööohutuse seadust (TTOS).


Vaata pikemalt TLS muudatuste kohta artiklit SIIT

Vaata xLaw RT moodulist Töölepingu seaduse ja teiste muudetud seaduste § -de juures  seletuskirja väljavõtteid.

TLS § juurest  saad ühe klikiga  liikuda ülevõetud direktiivi sätte juurde ja vastupidi (xLaw EU moodulis on EL direktiivi artikli juures on  Eesti seaduste vastavusviited) 


ExtendLaw ÕIGUSUUDISED  jõustunud ja jõustuvate seaduste kohta vaata SIIT 


NÄIDE xLaw RT moodulist - Töölepingu seaduse ptk 1 juures:NÄIDE  xLaw RT moodulist - Töölepingu seaduse § juures viide EL direktiivile  2019/1152 : NÄIDE  EL direktiivi juures viide  Töölepingu seadusele: 


 

 

01.08.2022 jõustub ka Investeerimisfondide seaduse § 357.1 , mis on muudetud Investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega. RT I, 03.06.2022, 5

Lisatav paragrahv reguleerib eurofondide jätkusuutlikkusriskidega seotud kohustusi ja sätestab, kuidas peavad eurofondi valitsejad oma tegevuses, eelkõige eurofondi juhtimises arvestama jätkusuutlikkusriskidega. Paragrahvi aluseks on komisjoni delegeeritud direktiiv (EL) 2021/1270, 21. aprill 2021, millega muudetakse direktiivi 2010/43/EL seoses jätkusuutlikkusriskide ja -teguritega, millega eurofondid peavad arvestama.  

Vaata xLaw RT moodulist IFS § 357.1 juurest seaduse muutmise seletuskirja ning vastavusviiteid EL direktiivile.


Eelmine
xLaw andmebaasi täiendused
Järgmine
Äriregistri andmetele kiire ligipääs xLaw Word moodulist