2022


01.01.2022 jõustub (osaliselt 28.05.2022)

Võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadus (digitaalse sisu, tarbijalemüügi ning muudetud tarbija õiguste direktiivide ülevõtmine)

RT I, 24.11.2021, 1

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on võtta Eesti õigusesse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivid 2019/770 ja 2019/771 ning direktiivi 2019/2161 tarbija õiguste direktiivi 2011/83/EL muutmist puudutav osa.

Digitaalse sisu direktiivi ja uue tarbijalemüügi direktiivi üldeesmärk on aidata kaasa digitaalse ühtse turu kiiremale kasvule, millest saavad kasu nii tarbijad kui ka ettevõtjad. Direktiividest tulenevate reeglite harmoneerimisel kaotatakse peamised lepinguõiguslikud tõkked, mis takistavad piiriülest kaubandust, vähendatakse ebakindlust, mida põhjustab õigusraamistiku keerukus nii ettevõtjatele kui ka tarbijatele, ning ka ettevõtjatele liikmesriikide lepinguõiguste erinevustest tulenevaid kulusid. Direktiivides ette nähtud ühtsete ning selgete tarbijakaitsenormidega suurendatakse ka tarbijate usaldust.

Moderniseerimise direktiivi üldine eesmärk on tagada siseturu tõrgeteta toimimine nii tarbijate kui kauplejate jaoks, vähendada tarbijatele tekkivat kahju ja suurendada tarbijate usaldust ning tagada ettevõtjatele õiglane konkurents ja õiguskindlus. Kõnealuse eelnõuga võetakse üle tarbijaõiguste direktiivis 2011/83/EL tehtavad muudatused, mis seonduvad eelkõige olemasoleva regulatsiooni kohandamisega tulenevalt digitaalsete vahendite arengust.


01.01.2022 (osaliselt  01.01.2021) jõustub

Mahepõllumajanduse seaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seadus

RT I, 08.12.2020, 1

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on viia MPõS kooskõlla alates 1. jaanuarist 2022 kohaldatava EL-i mahepõllumajanduse määrusega, mille eesmärk on kõrvaldada Euroopa Liidu mahetootmise arengu takistused, tagada aus konkurents põllumajandustootjatele ja ettevõtjatele, tõsta tarbijate usaldust mahepõllumajanduslike toodete vastu ning viia õigusaktid kooskõlla Lissaboni lepinguga. Lõpptulemuseks peaksid olema lihtsamad normid, tõhusamad protsessid ning tarbija jaoks usaldusväärsed tooted.


01.01.2022 jõustub
Kaitseväeteenistuse seaduse § 15 muutmise seadus

RT I, 20.04.2021, 2
RT seadusuudis

Seaduse kohaselt saab peamiseks suhtluskanaliks riigi ja kaitseväekohustuslase vahel riigikaitsekohustust puudutavates küsimustes riigiportaal. Eesti teabevärav eesti.ee võimaldab sihtrühma kuuluvate isikutega efektiivsemalt suhelda. Seadusemuudatuse eesmärgiks on vähendada paberil saadetavate dokumentide hulka ning kiirendada info adressaadini jõudmise protsessi.


01.01.2022 jõustub

Hasartmängumaksu seaduse ja riigieelarve seaduse muutmise seadus

RT I, 07.12.2021, 2

RT seadusuudis

Riigieelarve vahendite paindlikuma kasutamise eesmärgil ning kultuuri-, spordi-, hariduse-, regionaal- ning sotsiaalvaldkonna projektide rahastamise stabiilsuse tagamiseks otsustas Vabariigi Valitsus loobuda seni rakendatud põhimõttest, mille kohaselt kasutatakse riigieelarvesse laekunud hasartmängumaksu tulu sihtotstarbeliselt. Kehtiva hasartmängumaksu seaduse (HasMMS) kohaselt läheb kindlaksmääratud protsent laekunud hasartmängumaksust Kultuurkapitalile ja neljale ministeeriumile seadusega ette nähtud valdkondade rahastamiseks. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 2021. a istungil tehtud otsusele jäävad edaspidi neile riigieelarve alusel eraldatavad vahendid käesoleva 2021. aasta kevadprognoosis fikseeritud tasemele ja ei muutu automaatselt maksulaekumise suurenemise või vähenemise korral. Hasartmängumaksu tulu laekub edaspidi riigi üldistesse tuludesse.


01.01.2022 jõustub

Maareformi seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 08.12.2021, 2

RT seadusuudis

Maareformi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse väljatöötamine on ajendatud sellest, et Keskkonnaministeeriumi, Rahandusministeeriumi,
Riigi Tugiteenuste Keskuse (edaspidi RTK) ja Maa-ameti koostöös on jõutud ühisele arusaamisele, et otstarbekas on koondada maa erastamisel, tagastamisel ja korteriomandi seadmisel sõlmitud maa järelmaksulepingute haldamine ja riigi nimel hüpoteegipidaja ülesannete täitmine Maa-ametisse, kes on maa erastamise korraldaja.

01.01.2022 jõustub

Riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 08.12.2021, 1

RT seadusuudis

Seadusega tõstetakse kohtu, äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri toimingute riigilõivumäärasid, lihtsustatud menetluste ja maksekäsu kiirmenetluse piirmäära ning piirmäärasid, mis on seotud menetlusosalise edasikaebeõigusega. Lisaks muudetakse menetlusdokumentide kättetoimetamise tingimusi ning maksekäsu kiirmenetlust puudutavaid sätteid.
Seadusega viiakse kohtusse ja Tartu Maakohtu registriosakonda pöördumisel tasutavad riigilõivumäärad kooskõlla viimastel aastatel muutunud majandusnäitajatega. Enamik seadusega muudetavaid riigilõivumäärasid kehtib alates 1. jaanuarist 2011.

01.01.2022 jõustub

Keskkonnaseire seaduse muutmise seadus

RT I, 17.12.2021, 1

RT seadusuudis


01.01.2022 jõustub

Ravikindlustuse seaduse muutmise seadus

RT I, 17.12.2021, 2

RT seadusuudis


01.01.2022 jõustub

2022. aasta riigieelarve seadus

RT I, 16.12.2021, 24

RT seadusuudis


01.01.2022 jõustub (osaliselt 01.03.2022)

Väärteomenetluse seadustiku, liiklusseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus

RT I, 22.12.2021, 1

RT seadusuudis


01.01.2022 jõustub

Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 22.12.2021, 2

RT seadusuudis


01.01.2022 jõustub (osaliselt 01.01.2023)

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse ning töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus

RT I, 22.12.2021, 3

RT seadusuudis


01.01.2022 jõustub 

Kogumispensionide seaduse, maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus

RT I, 22.12.2021, 4

RT seadusuudis


01.01.2022 jõustub

Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus

RT I, 22.12.2021, 44

RT seadusuudis


01.01.2022 jõustub

Riigivaraseaduse muutmise seadus

RT I, 28.12.2021, 2

RT seadusuudis


01.01.2022 jõustub

Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 30.12.2021, 1

RT seadusuudis


01.01.2022 jõustub (osaliselt 01.07.2022 ja 13.02.2023)


Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus


RT I, 30.12.2021, 2


RT seadusuudis


07.01.2022 jõustub

Autoriõiguse seaduse muutmise seadus (autoriõiguse direktiivide ülevõtmine)

RT I, 28.12.2021, 1

RT seadusuudis


13.01.2022 jõustub (osaliselt 01.11.2022)

Planeerimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 03.01.2022, 1

RT seadusuudis

Seaduse eesmärgiks on lahendada küsimusi, mis on eelneva viie aasta jooksul ilmnenud PlanS-i rakendamisel. Kavandatavad muudatused seisnevad peamiselt regulatsiooni täpsustamises ja praktikas ilmsiks tulnud kitsaskohtade likvideerimises ning sätete korrastamises. Seadusega tehakse regulatsioonis ka mõningad väiksemad sisulised muudatused, mille vajadus on tekkinud tulenevalt senisest praktikast. Muudatused aitavad eelkõige kaasa õigusselguse tagamisele ja planeerimispõhimõtete järgimisele.


13.01.2022 jõustub (osaliselt 28.01.2022 ja 01.02.2022)

Ravimiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 03.01.2022, 2

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on rakendada määrusega (EL) nr 536/2014 vastu võetud nõudeid ravimi kliiniliste uuringute lubamisele ja tegemisele, et ühtlustada kliiniliste uuringute nõuded kogu EL-is, samuti rakendada määrust (EL) nr 2019/6, mis kehtestab loomadel tehtavate veterinaarravimite kliiniliste uuringute üldised ohutusalased ja menetluslikud põhimõtted ning loa väljastamise tähtaja.

Käesoleva seadusega viiakse kooskõlla meditsiiniseadme kliiniliste uuringute eetikakomitee arvamust puudutav osa vastavalt määruse (EL) nr 2017/745 nõuetele.


13.01.2022 jõustub

Sadamaseaduse, meresõiduohutuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

RT I, 03.01.2022, 3

RT seadusuudis

Seadusega võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/883, mille eesmärk on kaitsta merekeskkonda negatiivse mõju eest, mida põhjustab sadamaid kasutavate laevade jäätmete merre heitmine, ja tagada samal ajal mereliikluse toimimine, parandades sobivate sadama vastuvõtuseadmete kättesaadavust ja kasutamist ning neisse jäätmete üleandmist. Direktiivis (EL) 2019/883 käsitletakse sadama vastuvõtuseadmeid laevajäätmete üleandmiseks ja muudetakse direktiivi 2010/65/EL ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/59/EÜ (edaspidi direktiiv 2019/883).


29.01.2022 jõustub

Politsei ja piirivalve seaduse täiendamise seadus

RT I, 19.01.2022, 1

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on raskendada teabe sattumist nende isikute kätte, kes võiksid teavet kasutada kuritegelikel eesmärkidel. Eesmärgi saavutamiseks pikendatakse politsei ja piirivalve seaduses (edaspidi PPVS) politsei andmekogu puudutava teabe juurdepääsupiirangu tähtaega. Sellise teabe avalikuks tegemine võib haavata õiguskaitseasutuste tõhusat tegevust ja omavahelist infovahetamist. Samuti annab teabe avalikuks tulek ebaausate kavatsustega isikutele võimaluse kuritegelikku tegevust paremini kavandada. Seda põhjusel, et politsei andmekogu andmete töötlemise viisi, tehnoloogilisi lahendusi ja turvameetmeid kajastav teave annab aimu politsei töötaktikast, meetoditest, teabe liikumisest ja kasutatavatest turvameetmetest.01.01.2022 jõustub osaliselt Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (jõust. 01.05.2021; osaliselt 01.01.2022) RT I, 21.04.2021, 1


01.02.2022 jõustub
Elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

RT I, 15.12.2021, 1

RT seadusuudis


01.03.2022 jõustub osaliselt (jõust 01.01.2022) Väärteomenetluse seadustiku, liiklusseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus RT I, 22.12.2021, 1


01.04.2022  (osaliselt 05.11.2018, 01.09.2019 ja 01.07.2020) jõustub

Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 26.10.2018, 1

RT seadusuudis 

Seaduse eesmärk on suurendada vanemate võimalusi töö- ja pereelu ühitamiseks, luues vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi enam valikuvõimalusi ning soodustades hoolduskoormuse jagamist ema ja isa vahel. Samuti ühtlustatakse erinevate vanemapuhkuste ja -hüvitiste põhimõtted, tuues hüvitiste arvestamise ja maksmise Sotsiaalkindlustusametisse (edaspidi SKA).

 PHS-i muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (edaspidi eelnõu) raames viiakse ellu vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi II etapi muudatused:
-rasedus- ja sünnituspuhkus ning sünnitushüvitis liidetakse vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi;
-luuakse võimalus vastavalt isiku soovile võtta vanemahüvitist välja kalendripäevade kaupa kuni lapse 3-aastaseks saamiseni;
-luuakse vanemahüvitise samaaegse maksmise võimalus mõlemale vanemale kuni kahe kuu ulatuses;
muudetakse lapsepuhkuse tingimusi;
-laiendatakse lapsendamispuhkuse ja -hüvitise saamise õigust hoolduspere vanematele ning kõigile alaealise uude perre lapsendajatele;
-luuakse erisused surnuna sündinud laste, enneaegsete laste ning kolmikute ja enamaarvuliste mitmike vanematele.


01.05.2022 jõustub (osaliselt 01.05.2023, 01.05.2024, 01.05.2025 ja 01.05.2026)

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 14.12.2021, 1

RT seadusuudis


28.05.2022 jõustub osaliselt (jõust  01.01.2022Võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadus (digitaalse sisu, tarbijalemüügi ning muudetud tarbija õiguste direktiivide ülevõtmine) RT I, 24.11.2021, 1


01.07.2022 jõustub

Käibemaksuseaduse, Eesti Panga seaduse ning käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seaduse muutmise seadus

RT I, 09.12.2021, 1

RT seadusuudis


01.07.2022 jõustub osaliselt  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus (jõust. 01.01.2022, osaliselt 13.02.2023) RT I, 30.12.2021, 201.09.2022 jõustub (osaliselt 01.07.2023)

Riikliku perelepitusteenuse seadus

RT I, 10.12.2021, 1
RT seadusuudis


01.04.2022 jõustub osaliselt
Perehüvitiste seaduse ja töölepingu seaduse muutmise seadus (jõust 07.06.2021; osaliselt 01.07.2021)
RT I, 28.05.2021, 12

01.01.2022 jõustub osaliselt Tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seadus (jõust 05.04.2021, osaliselt 01.07.2021, 01.01.2022) RT I, 26.03.2021, 1

01.01.2022 jõustub osaliselt Käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seadus (jõust 01.07.2021, osaliselt 01.01.2022) RT I, 23.02.2021, 1

01.01.2022 jõustub osaliselt Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (jõust. 24.04.2021, osaliselt 30.06.2021 ja 01.01.2022) RT I, 14.04.2021, 1    

01.11.2022  jõustub osaliselt (jõust 13.01.2022Planeerimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RT I, 03.01.2022, 1

    
2023

 
01.01.2023 jõustub 

Tulumaksuseaduse muutmise seadus

RT I, 22.12.2021, 5
RT seadusuudis01.01.2023 jõustub osaliselt Täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (jõust. 19.04.2021, osaliselt 01.01.2023  ja 01.01.2024) RT I, 09.04.2021, 1

01.01.2023 jõustub osaliselt Veeseaduse muutmise seadus (jõust. 01.10.2021) RT I, 21.09.2021, 3

01.01.2023 jõustub osaliselt Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse ning töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus (jõust. 01.01.2022) RT I, 22.12.2021, 3

01.05.2023 jõustub osaliselt Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (jõust. 01.05.2022, osaliselt 01.05.2024, 01.05.2025 ja 01.05.2026) RT I, 14.12.2021, 1

01.07.2023 jõustub osaliselt Riikliku perelepitusteenuse seadus (jõust 01.09.2022)  RT I, 10.12.2021, 1
2024


 01.01.2024 jõustub osaliselt Täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (jõust. 19.04.2021, osaliselt 01.01.2023  ja 01.01.2024) RT I, 09.04.2021, 1