2022


xLaw RT (Riigi Teataja) moodulisse on seaduste eelnõude seletuskirja väljavõtted lisatud muudetud seaduste sätete juurde (kliki hallile nupule §-de juures.

Seaduse eesmärk, uued terminid ja vastavus EL õigusele on toodud seaduse 1. ptk juures (selle puudumisel § 1juures) .

Vaata, millised uued mõisted on  Eesti seadustes siit.


JAANUAR - MÄRTS 2022 jõustunud seadused vaata siit
APRILL


01.04.2022 jõustub 

Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 31.03.2022, 1

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on, et 01.04.2022 jõustuv vanemapuhkuste ja -hüvitiste määramise ja maksmise kord on asjaomastele isikutele õigusselge ning tagab seaduse rakendaja ühetaolise halduspraktika. Seadusega laiendatav elatisabi saama õigustatud isikute ring aitab parandada ühe vanemaga kasvavate laste heaolu.01.04.2022 jõustub

Autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 22.03.2022, 2

RT seadusuudis

ea eesmärk on ELTTS muutmisega üle võtta direktiiv 2020/1057, millega kehtestatakse seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL sõidukijuhtide lähetamist autovedude sektoris reguleerivad erinormid ning muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ seoses täitmise tagamise nõuetega ja määrust (EL) nr 1024/2012 ning mille eesmärk on tagada sõidukijuhtidele nõuetekohased töötingimused ja sotsiaalkaitse ning autoveoettevõtjatele ausa konkurentsi.


01.04.2022  (osaliselt 05.11.2018, 01.09.2019 ja 01.07.2020) jõustub

Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 26.10.2018, 1

RT seadusuudis 

Seaduse eesmärk on suurendada vanemate võimalusi töö- ja pereelu ühitamiseks, luues vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi enam valikuvõimalusi ning soodustades hoolduskoormuse jagamist ema ja isa vahel. Samuti ühtlustatakse erinevate vanemapuhkuste ja -hüvitiste põhimõtted, tuues hüvitiste arvestamise ja maksmise Sotsiaalkindlustusametisse (edaspidi SKA).

 PHS-i muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (edaspidi eelnõu) raames viiakse ellu vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi II etapi muudatused:
-rasedus- ja sünnituspuhkus ning sünnitushüvitis liidetakse vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi;
-luuakse võimalus vastavalt isiku soovile võtta vanemahüvitist välja kalendripäevade kaupa kuni lapse 3-aastaseks saamiseni;
-luuakse vanemahüvitise samaaegse maksmise võimalus mõlemale vanemale kuni kahe kuu ulatuses;
muudetakse lapsepuhkuse tingimusi;
-laiendatakse lapsendamispuhkuse ja -hüvitise saamise õigust hoolduspere vanematele ning kõigile alaealise uude perre lapsendajatele;
-luuakse erisused surnuna sündinud laste, enneaegsete laste ning kolmikute ja enamaarvuliste mitmike vanematele.


29.04.2022 jõustub

Karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus (agressiooni toetamine)
RT I, 28.04.2022, 24

RT seadusuudis

Seadusega tehakse karistusseadustikus (KarS) muudatused, mis seonduvad Vene Föderatsiooni rünnakust Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu ning tagavad kohase karistusõigusliku reaktsiooni agressiooniga liitumise ning sellega seonduva vaenutegevuse korral. Karistusseadustiku muutmisega seoses on vaja teha tehnilist laadi muudatused ka kriminaalmenetluse seadustikus (KrMS) ja väärteomenetluse seadustikus (VTMS).


01.04.2022 jõustub osaliselt Perehüvitiste seaduse ja töölepingu seaduse muutmise seadus (jõust 07.06.2021; osaliselt 01.07.2021)
RT I, 28.05.2021, 12


MAI


01.05.2022 jõustub (osaliselt 01.05.2023, 01.05.2024, 01.05.2025 ja 01.05.2026)

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 14.12.2021, 1

RT seadusuudis 

Seaduse eesmärk on   pikendada eriotstarbelise diislikütuse kasutamist veel ühe aasta võrra, so kuni 2023. a 30. aprillini.01.05.2022 jõustub
Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 28.04.2022, 1
RT seadusuudis

Sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) ja teiste seaduste muutmise seaduses on tegemist valdkondlike muudatustega, mis vähendavad bürokraatiat, loovad õigusselguse ja aitavad kaasa kvaliteetsema hoolekandelise abi pakkumisele.

Seadusega alustatakse SHS-is õigusselguse loomist ka pikaajalise hoolduse teemal.07.05.2022 jõustub (osaliselt 01.01.2024)

Ehitusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 27.04.2022, 1

RT seadusuudis

Ehitusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise eesmärk on täpsustada avaliku veekogu ehitisega koormamise hoonestuslubade menetlemise regulatsiooni, täiendada kehtivat regulatsiooni hoonestusloa menetlusse võtmise ja menetlusse võtmisest keeldumise, samuti hoonestusloa kehtetuks tunnistamise osas. Täiendatakse ja muudetakse õigusselgemaks konkureerivate taotluste menetlemist. Muudatuste eesmärgiks on täiendada seadust regulatsiooniga, mis võimaldab riigil endal teostada merre ehitamise hoonestusloa ettevalmistavaid tegevusi meretuulepargi ja vesiviljeluse arendamiseks ja esitada need hoonestusload avalikule enampakkumisele või valikpakkumisele.


24.05.2022 jõustub (osaliselt 01.09.2022, 01.10.2022 ja 01.01.2023)

Välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus
RT I, 14.05.2022, 1
RT seadusuudis

Välismaalaste seaduse, kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seadus (edaspidi eelnõu) on välja töötatud, et tagada nende välismaalaste Eestis viibimine, kes panustavad Eesti arengusse ja kelle siinviibimine on kooskõlas avalike huvidega ning Eesti tööjõuturu vajadustega ja tõhustada võimalusi kontrollida välismaalaste töötamise tingimuste täitmist. Samuti, et tagada nende välismaalaste Eestis viibimine ja Eestisse õppima ning elama asumine, kes on võimelised panustama Eesti arengusse ning kelle siinviibimine on kooskõlas avalike huvidega.


26.05.2022 jõustub
Riigi 2022. aasta lisaeelarve seadus
RT I, 25.05.2022, 1
RT seadusuudis


28.05.2022 jõustub

Tarbijakaitseseaduse muutmise seadus

RT I, 01.04.2022, 1

RT seadusuudis

Tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eesmärk on täpsustada ebaausate kauplemisvõtete regulatsiooni tulenevalt uutest tehnoloogiatest ja digitaalsetest võimalustest kaupade ja teenuste pakkumisel tarbijatele ning tõhustada karistusi tarbijate õiguste kaitseks kehtestatud õigusnormide rikkumise korral, et tagada turul võrdsed konkurentsivõimalused. Seadusega võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2019/2161 tehtud muudatused Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivides 98/6/EÜ ja 2005/29/EÜ, et ajakohastada liidu tarbijakaitsenorme ja tagada paremini nende täitmine


28.05.2022 jõustub
Energiamajanduse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 18.05.2022, 1

RT seadusuudis

Seaduse eesmärgiks on üle võtta direktiivist nr 2018/2001 tulenevad uued taastuvenergia edendamist soodustavad põhimõtted ja kohustused, mis aitavad saavutada Euroopa Liidu energiapoliitika eesmärki taastuvenergia kasutuse suurendamisel. Direktiivis nr 2018/2001 seatakse eesmärgiks saavutada 2030. aastaks taastuvatest energiaallikatest toodetud energia vähemalt 32%-line osakaal Euroopa Liidu summaarses energia lõpptarbimises. EL üldeesmärgi täitmisesse panustavad kõik liikmesriigid vastavalt oma seatud riiklikele panustele. Lisaks seatakse direktiiviga nr 2018/2001 sektoripõhised alameesmärgid ja ühtsed (arvutus)põhimõtted, mida liikmesriik peab täitma ning rakendama.


15.05.2022  jõustub osaliselt (jõust 15.03.2022) Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse ning laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise seadus RT I, 08.03.2022, 1, RT seadusuudis

28.05.2022 jõustub osaliselt (jõust  01.01.2022Võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadus (digitaalse sisu, tarbijalemüügi ning muudetud tarbija õiguste direktiivide ülevõtmine) RT I, 24.11.2021, 1, RT  seadusuudisJUUNI


01.06.2022 jõustub
Riigihangete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 05.05.2022, 2
RT seadusuudis

Seadusel on kaks peamist eesmärki:
1. Parandada RHS rakendamisel ilmnenud need puudused, mille puhul on abi regulatiivsest meetmest;
2. Viia RHS täielikult kooskõlla riigihangete direktiividega.

Vaata ka artiklid:
14.04.2022. Ärileht.  Riigihangete seadusesse tehti 300 muudatust

 
01.06.2022 jõustub
Riikliku pensionikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 18.02.2022, 1
RT seadusuudis

Seadusega muudetakse riikliku pensionikindlustuse seadust (RPKS) eesmärgiga lihtsustada õiguslikku arusaama seadusesätetest ning tagada rakendusselgus riiklike pensionide määramisel ja maksmisel. Tegemist on eelkõige rakendusliku tähendusega eelnõuga, mis seaduse jõustumisel loob nii pensionitaotlejatele kui seaduse rakendajatele seadusesätetest ühese ja lihtsamini mõistetava arusaama.


01.06.2022 jõustub
Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse muutmise seadus
RT I, 22.05.2022, 1
RT seadusuudis

Seadusega muudetakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadust langetades käesoleva aasta 1. maist kuni 31. detsembrini eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimäära Euroopa Liidus lubatud miinimumtasemele, mis on 21 eurot 1000 liitri kohta. Kehtiv aktsiisimäär eriotstarbelisele diislikütusele on 100 eurot 1000 liitri kohta.  


06.06.2022 jõustub
Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine)
RT I, 27.05.2022, 1
RT seadusuudis

Seaduse peamine eesmärk on ajakohastada keskkonnateabe käitlemise kord riigi andmekogudes. KeRS jõustus 2003. aasta 1. jaanuaril, s.o 17 aastat tagasi. Seaduse eesmärgiks oli koondada kõik keskkonnaandmed selliselt, et neid andmeid oleks võimalik saada ühest kohast. Tegemist oli olulise uuendusega keskkonnaandmete hõives, sest varasem praktika nägi iga keskkonnaobjekti jaoks ette iseseisva registri, mille ülesehituses ei lähtutud ühetaolistest põhimõtetest.

08.06.2022 jõustub
Perehüvitiste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 07.06.2022, 1
RT seadusuudis

Perehüvitiste seaduse muudatustega tehakse ema vanemahüvitise ülempiiri puudutavas sättes tehniline parandus.

Sotsiaalhoolekande seaduse muudatusega lisatakse toimetulekutoetuse raames arvesse võetavate eluasemekulude nimekirja eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse, mille hulgas on ka laenu intressid ja kohustusliku eluasemekindlustuse makse. Eluaseme soetamiseks võetud laen on eluasemelaen või muu panga pakutav laenutoode, mille eesmärk on toetada eluaseme ostmist. Muudatuse eesmärgiks on toetada eluaseme soetamiseks laenu võtnud peresid sarnastel alustel nende peredega, kes tasuvad igakuiselt eluaseme kasutamise eest üüri, vähendades nii majanduslike raskuste ulatust (sh täiendavate võlgnike lisandumist) ja vältides eluaseme kaotamist.


13.06.2022 jõustub
Investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 03.06.2022, 5
RT seadusuudis


Investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse peamiseks eesmärgiks on võimaldada senisest lihtsamini investeerimisfondide pakkumist/turustamist erinevate EL liikmesriikide investoritele (nn piiriülene turustamine). Antud juhul peetakse silmas nii selliseid investeerimisfonde, mida pakutakse üldjuhul nii jaeinvestoritele (eurofondid) kui ka professionaalsetele ehk kutselistele investoritele (alternatiivfondid – eelkõige meie mõistes riskikapitali- ja kinnisvarafondid). Nii eurofondide kui alternatiivfondide pakkumisele ja turustamisele kehtivad Euroopa Liidus (edaspidi EL) ühtsed reeglid. Muudatustega parendatakse ELi ühtset investeerimisfondide turu toimimist. Kokkuvõttes võidavad sellest ka investorid, kes saavad kergema ligipääsu teiste EL liikmesriikide investeerimisfondidele.


14.06.2022 jõustub
Avaliku teenistuse seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus
RT I, 04.06.2022, 3
RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on muuta avaliku teenistuse seaduses ettenähtud konkursside ja ajutise üleviimise regulatsiooni oluliselt paindlikumaks, samuti tõhustada ametiasutuste toimimist ning tagada parem kaitse ametnikele (töötuskindlustuse hüvitise maksmine sarnaselt töötajatega).


18.06.2022 jõustub
Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 
RT I, 08.06.2022, 2
RT seadusuudis

Seadus on tingitud vajadusest ajakohastada riigisisest tsiviillennunduse regulatsiooni lennuohutuse tagamiseks, võttes arvesse muudatusi Euroopa Liidu õiguses ning tsiviillennunduse arengut, ja kõrvaldada seaduse rakendamisel ilmnenud probleemid. Selleks ajakohastatakse ja täiendatakse lennundusseaduse (edaspidi LennS) sätteid lennutegevuse, sh mehitamata lennunduse, lennuohutuse, lennundusjulgestuse, raadioside ja raadioside keele, lennundusspetsialistide kvalifikatsiooni ning maapealse teeninduse kohta.


18.06.2022 jõustub
Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning riigipiiri seaduse muutmise seadus (Schengeni acquis’ sätete rakendamine tagasisaatmise valdkonnas)
RT I, 08.06.2022, 3
RT seadusuudis

Seadusega viiakse riigisisene õigus kooskõlla määrustega 2018/1860 ja 2018/1861 ning tagatakse direktiivi 2008/115/EÜ nõuete tõhus rakendamine.


28.06.2022 jõustub
Toodete ja teenuste ligipääsetavuse seadus
RT I, 15.06.2022, 1
RT seadusuudis

Seadusega kehtestatakse toodete ja teenuste ligipääsetavuse seaduse (LiPS) terviktekst. Eelnõuga võetakse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/882 toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuete kohta (edaspidi ka direktiiv või ligipääsetavuse direktiiv). Direktiivi nõuetega ühtlustatakse ligipääsetavusega seotud regulatsiooni siseturul, et edendada iga isiku täielikku ja teistega võrdsetel alustel ühiskonnaelus osalemist, sõltumata tema võimetest.

30.06.2022 jõustub
Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 20.06.2022, 3
RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on muuta tervisesüsteem paindlikumaks ja inimkesksemaks, muu hulgas tagada üldarstiabi kättesaadavus ning parandada nimistute teenindamise järjepidevust.
Seadusega sätestatakse üldarstiabi korraldaja roll alates 01.07.2022: üldarstiabi korraldusega seonduvaid ülesandeid hakkab Terviseameti asemel täitma Eesti Haigekassa.


30.06.2022 jõustub
Isikut tõendavate dokumentide seaduse, konsulaarseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus
RT I, 20.06.2022, 5
RT seadusuudis

Isikut tõendavate dokumentide seaduse, konsulaarseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus on välja töötatud, et tuua Euroopa Liidu tagasipöördumistunnistuse (edaspidi ka EL-i tagasipöördumistunnistus) väljastamise alus seaduse tasandile ning anda volitusnorm valdkonda reguleeriva ministri määruse kehtestamiseks EL-i tagasipöördumistunnistuse taotlemise vormi ja menetluskorra kohta. Seadusega viiakse isikut tõendavate dokumentide seadus (edaspidi ITDS) ja konsulaarseadus (edaspidi KonS) kooskõlla Euroopa Liidu Nõukogu otsusest 96/409/ÜVJP (ELT L 163, 18.06.2019, lk 1–12) (edaspidi nõukogu otsus) tulenevate nõuetega. Siiani on otsust rakendatud Välisministeeriumi põhimääruse § 20 punkti 16 ja sellele tuginedes väljaantud ministri käskkirja alusel.

                     JUULI01.07.2022 jõustub 

Ravimiseaduse ja veterinaarseaduse muutmise seadus

RT I, 20.06.2022, 4 

RT seadusuudis

2019. aastal jõustus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/6, mis käsitleb veterinaarravimeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/82/EÜ. Nimetatud määrust kohaldatakse alates 28. jaanuarist 2022. Seadusega rakendatakse määrusega (EL) 2019/6 vastu võetud nõudeid veterinaarravimitele ning viiakse ravimiseadus (RavS) nimetatud määrusega vastavusse.01.07.2022 jõustub
Söödaseaduse muutmise seadus
RT I, 15.06.2022, 2
RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on viia söödaseadus kooskõlla määrusega (EL) 2019/4, millega kehtestatakse ravimsööda tootmise, turuleviimise ja kasutamise nõuded. Kehtivas õiguses on nõuded sätestatud direktiivis ja liikmesriigid on need üle võtnud oma õigusaktidega, mis ei ole alati taganud nõuete ühetaolist rakendamist kogu EL-is. Ravimsööda kohta kehtestatud ühtsete nõuete rakendamisel EL-is on oluline mõju loomade ja inimeste tervisele ning keskkonna kaitsele.


01.07.2022 jõustub

Füüsilise isiku maksejõuetuse seadus

RT I, 20.06.2022, 1

RT seadusuudis

Füüsilise isiku maksejõuetusmenetlustes tehakse mitmeid põhimõttelisi muudatusi, millega muudetakse füüsilise isiku maksejõuetusmenetlused kiiremaks, tõhusamaks, kõikidele osapooltele vähem kulukaks, füüsilisest isikust võlgnikule sobivamaks ja kaasaegsemaks.


01.07.2022 jõustub

Politsei ja piirivalve seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (eriteenistuste ühtlustamine)

RT I, 27.05.2022, 2

RT seadusuudis

Seaduse peamine eesmärk on tagada eriteenistujate võrdne kohtlemine, mõjutades samas teenistujate motivatsiooni, suurendades asutuste vahelist koostööd ja teenistujate rotatsiooni, vähendada bürokraatiat, ametiasutuste töökoormust ja ebamõistliku töö tegemist ning hoida kokku riigi raha.


01.07.2022 jõustub

Käibemaksuseaduse, Eesti Panga seaduse ning käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seaduse muutmise seadus

RT I, 09.12.2021, 1

RT seadusuudis

Seadusega võetakse üle ELi käibemaksudirektiivi muudatused, millega muutub liikmesriikide vahelise e-kaubanduse maksustamine, kuni 150 euro väärtusega saadetised maksustatakse kas impordi hetkel või erikorra alusel. 10 000 euro ületamisel tuleb teise liikmesriigi ettevõtjal tasuda kaugmüügilt käibemaks kauba saaja riigis.  Teatud tingimuste täitmisel on ettevõtjal õigus  ostja poolt kauba või teenuse eest osaliselt või täielikult tasumata jäetud (nn lootusetud võlad) ulatuses oma maksukohustust vähendada. Täpsustatakse käibe maksustatava väärtuse arvestamist kasutatud kauba edasimüügil ning meenemüntide käibemaksuga maksustamisega seonduvat.01.07.2022 jõustub osaliselt  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus (jõust. 01.01.2022, osaliselt 13.02.2023) RT I, 30.12.2021, 2, RT seadusuudis

AUGUST01.08.2022 jõustub
Käibemaksuseaduse muutmise seadus
RT I, 04.06.2022, 4
RT seadusuudis

Seadusega kavandatakse käibemaksuseadust täiendada 5%-lise vähendatud käibemaksumääraga. 5%-line määr hakkab kehtima ajakirjandusväljaannetele, mida täna maksustatakse 9%-lise määraga. Muudatuse eesmärk on toetada Ukrainas toimuva sõja osaks oleva infosõja keskkonnas Eesti kvaliteetajakirjanduse kättesaadavust.


01.08.2022 jõustub
Töölepingu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
RT seadusuudis
RT I, 30.04.2022, 1

Seadusega võetakse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/1152 läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus (edaspidi direktiiv). Direktiiv näeb ette töötaja suhtes kohaldatavate töötingimustega seotud miinimumnõuded, et tagada töötingimuste piisav läbipaistvus ja prognoositavus. Seadusega viiakse töötaja töötingimustest teavitamine vastavusse Euroopa Liidu õigusega. Liikmesriikidel tuleb direktiiv oma õigusesse üle võtta hiljemalt 1. augustil 2022. a.

Vaata ka artiklid: 

10.05.2022. Ärileht. 1. augustil jõustuvad töölepingu seaduse suured muudatused
01.08.2022 jõustub
Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 15.03.2022, 1
RT seadusuudis
Käesoleval seadusel on kaks peamist eesmärki:
1) Kujundada doktoriõpe ümber nii, et enamusele doktorantidele oleks tagatud nooremteaduri ametikoht ülikoolides, korraliselt positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutuses või neil oleks sõlmitud tööleping ülikoolivälises asutuses oma doktoritööga seotud valdkonnas. Teisisõnu oleksid doktorandid teadustööd tegevad töötajad oma tööandja juures.
2) Muuta õppelaenusüsteem õppurite jaoks senisest paindlikumaks ja soodsamaks, et toetada kutseõppe õpilasi ja üliõpilasi paremini hariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmisel.SEPTEMBER

01.09.2022 jõustub (osaliselt 01.07.2023)

Riikliku perelepitusteenuse seadus

RT I, 10.12.2021, 1
RT seadusuudis

Seaduse  eesmärk on luua riiklik perelepitusteenus, mis võimaldaks   vanemate lahkumineku korral sõlmida laste heaolust lähtuvad kokkulepped lapse elukorraldust puudutavates küsimustes nii kohtuväliselt kui ka varajases faasis kohtumenetluse ajal.


01.09.2022 jõustub osaliselt
(jõust. 24.05.2022, osal. 01.10.2022 ja 01.01.2023) Välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus RT I, 14.05.2022, 1


OKTOOBER

01.10.2022 jõustub osaliselt (jõust. 24.05.2022, osal. 01.09.2022 ja 01.01.2023) Välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus RT I, 14.05.2022, 1


NOVEMBER01.11.2022 jõustub 
Karistusseadustiku, perekonnaseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seadus (seksuaalse enesemääramise ja abiellumise eapiiri muutmine)
RT I, 08.06.2022, 1

RT seadusuudis

Seaduse muutmise eesmärk on suurendada alaealiste kaitset seksuaalse kuritarvitamise eest. Eesti on hetkel kehtiva karistusseadustiku alusel vähemuses Euroopa Liidu liikmesriikidest, kus täiskasvanud isik võib olla seksuaalsuhtes vähemalt neljateistaastase alaealisega. Arvestades alaealiste vastaste seksuaalkuritegude hulka kõikidest seksuaalkuritegudest, on vajalik suurendada alaealiste kaitset kuritegevuse eest, mis avaldab pikaajalist mõju laste arengule ja psüühikale.


15.11.2022 jõustub (osaliselt 01.01.2023 ning tagasiulatuvalt alates 01.01.2022)
Vedelkütuse erimärgistamise seaduse ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus 

RT I, 22.03.2022, 1

RT seadusuudis

Seaduse ettevalmistamine on tingitud vajadusest vähendada eriotstarbelise diislikütuse väärkasutamist ning tagada EL-i kütuse aktsiisisoodustusi reguleeriva nõukogu direktiivi 2003/96/EÜ ning EL-i riigiabi valdkonda reguleerivate komisjoni määruste (EL) nr 651/2014 ja (EL) nr 1388/2014 järgimine.


15.11.2022 jõustub

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus

RT I, 22.03.2022, 3

ÜPP rakendamisele annavad õigusliku aluse EL-i toimimise lepingu artiklid 32–38. ÜPP on loodud EL-i toimimise lepingu artikli 33 lõikes 1 nimetatud eesmärkide täitmiseks ning ühise põllumajandustoodete turu toimimise ja arengu tagamiseks. ÜPP-d rahastatakse Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (edaspidi EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (edaspidi EAFRD).
Alates 2011. aastast sai alguse EL-i ÜPP reform, mille käigus vaadati läbi perioodil 2014–2020 rakendatavad meetmed ja nende õiguslik raamistik, haldusmenetlus ja juhtimismehhanismid. EL-i õiguses tehtud muudatuste tõttu on vajalik käesolevas seaduses sätestada rakendatavad meetmed ja teostatavad tegevused EL-i ÜPP rakendamiseks.


01.11.2022  jõustub osaliselt (jõust 13.01.2022Planeerimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RT I, 03.01.2022, 1,

RT seadusuudis

    
2023

 
01.01.2023 jõustub
Kaitseväe korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Politsei- ja Piirivalveameti laevade üleandmine Kaitseministeeriumi valitsemisalasse)
RT I, 20.06.2022, 2
RT seadusuudis

Seadusega luuakse õiguslikud alused Politsei- ja Piirivalveameti (edaspidi PPA) laevade üleandmiseks Kaitseväe koosseisu alates 01.01.2023.
Eelnõuga plaanitava muudatuse kohaselt hakkab Kaitsevägi vastutama mereolukorrateadlikkuse loomise, merepiiri valvamise ning merereostuse avastamise ja likvideerimise eest Eesti merealal.


01.01.2023 jõustub 

Tulumaksuseaduse muutmise seadus

RT I, 22.12.2021, 5
RT seadusuudis

Seadusega kehtestatakse pensioniealistele inimestele keskmise vanaduspensioni ulatuses tulumaksuvabastus.


01.01.2023 jõustub

Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus

RT I, 02.02.2022, 1

RT seadusuudis

Seaduses käsitletakse pensionide suurendamist läbi baasosa ja rahvapensioni määra tõstmise. Muudatuse eesmärk on tõsta vanemaealiste inimeste majanduslikku heaolu.


01.10.2023 jõustub

Maksukorralduse seaduse muutmise (ehitustööde andmete esitamine) ja tulumaksuseaduse muutmise seadus

RT I, 05.04.2022, 1

RT seadusuudis

Maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega luuakse õiguslik alus töövõtuahela ning töökohal viibitud aja kindlaks määramiseks. Töövõtuahela fikseerimiseks luuakse Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonda rakendus, kus töövõtuahela iga lüli saab märkida ära enda alltöövõtjad. Teabe esitamisel võimaldab rakendus lähtuda äriregistri andmekogus olevatest andmetest. Töökohal viibimise andmete esitamisel võetakse eesmärgiks vältida käsitsi aruandlust ning andmevahetus automatiseerida.


01.02.2023 jõustub

Äriregistri seadus 1

RT I, 05.05.2022, 1

RT seadusuudis

Seaduse peamiseks eesmärgiks on kõikide eraõiguslike juriidiliste isikute registriregulatsiooni ühtlustamine. Registripidamise regulatsioon on praegusel kujul äärmiselt killustatud ja fragmentaarne.


01.01.2023 jõustub osaliselt (jõust. 24.05.2022, osal. 01.09.2022, 01.10.2022) Välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus RT I, 14.05.2022, 1

01.01.2023 jõustub osaliselt Täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (jõust. 19.04.2021, osaliselt 01.01.2023  ja 01.01.2024) RT I, 09.04.2021, 1

01.01.2023 jõustub osaliselt Veeseaduse muutmise seadus (jõust. 01.10.2021) RT I, 21.09.2021, 3

01.01.2023 jõustub osaliselt Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse ning töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus (jõust. 01.01.2022) RT I, 22.12.2021, 3,  RT seadusuudis

13.02.2023 õustub osaliselt  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus (jõust. 01.01.2022, osaliselt 01.07.2022 jja 13.02.2023) RT I, 30.12.2021, 2, RT seadusuudis

01.05.2023 jõustub osaliselt Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (jõust. 01.05.2022, osaliselt 01.05.2024, 01.05.2025 ja 01.05.2026RT I, 14.12.2021, 1,

RT seadusuudis

01.07.2023 jõustub osaliselt Riikliku perelepitusteenuse seadus (jõust 01.09.2022)  RT I, 10.12.2021, 1
2024


01.07.2024 jõustub

Tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seadus
RT I, 29.04.2022, 1
RT seadusuudis

Tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seadus sätestab tervishoiuteenuse osutajate kohustusliku vastutuskindlustuse (edaspidi vastutuskindlustus) põhimõtted ja korralduse, vastutuskindlustuse süsteemi poolt hüvitamisele kuuluva kahju alused ja ulatuse, vastutuskindlustust puudutavate vaidluste lahendamise korra ning kahju hüvitamise nõuete aegumistähtaja.01.01.2024 jõustub osaliselt  Maa hindamise seaduse, maamaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (  (jõust 15.03.2022, osaliselt 01.01.2024)   RT I, 10.03.2022, 2, RT seadusuudis

 01.01.2024 jõustub osaliselt Täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (jõust. 19.04.2021, osaliselt 01.01.2023  ja  1.01.2024) RT I, 09.04.2021, 1 

01.01.2026 jõustub osaliselt 
Meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (jõust  09.03.2022, osaliselt  01.01.2026) RT I, 27.02.2022, 1, RT seadusuudis