2022


xLaw RT (Riigi Teataja) moodulisse on seaduste eelnõude seletuskirja väljavõtted lisatud muudetud seaduste sätete juurde (kliki hallile nupule §-de juures.

Seaduse eesmärk, uued terminid ja vastavus EL õigusele on toodud seaduse 1. ptk juures (selle puudumisel § 1juures) .

Vaata, millised uued mõisted on  Eesti seadustes siit.


JAANUAR - MÄRTS 2022 jõustunud seadused vaata siit

APRILL- JUUNI 2022 jõustunud seadused vaata siit 


 

                     JUULI01.07.2022 jõustub 

Ravimiseaduse ja veterinaarseaduse muutmise seadus

RT I, 20.06.2022, 4 

RT seadusuudis

2019. aastal jõustus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/6, mis käsitleb veterinaarravimeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/82/EÜ. Nimetatud määrust kohaldatakse alates 28. jaanuarist 2022. Seadusega rakendatakse määrusega (EL) 2019/6 vastu võetud nõudeid veterinaarravimitele ning viiakse ravimiseadus (RavS) nimetatud määrusega vastavusse.01.07.2022 jõustub
Söödaseaduse muutmise seadus
RT I, 15.06.2022, 2
RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on viia söödaseadus kooskõlla määrusega (EL) 2019/4, millega kehtestatakse ravimsööda tootmise, turuleviimise ja kasutamise nõuded. Kehtivas õiguses on nõuded sätestatud direktiivis ja liikmesriigid on need üle võtnud oma õigusaktidega, mis ei ole alati taganud nõuete ühetaolist rakendamist kogu EL-is. Ravimsööda kohta kehtestatud ühtsete nõuete rakendamisel EL-is on oluline mõju loomade ja inimeste tervisele ning keskkonna kaitsele.


01.07.2022 jõustub

Füüsilise isiku maksejõuetuse seadus

RT I, 20.06.2022, 1

RT seadusuudis

Füüsilise isiku maksejõuetusmenetlustes tehakse mitmeid põhimõttelisi muudatusi, millega muudetakse füüsilise isiku maksejõuetusmenetlused kiiremaks, tõhusamaks, kõikidele osapooltele vähem kulukaks, füüsilisest isikust võlgnikule sobivamaks ja kaasaegsemaks.


01.07.2022 jõustub

Politsei ja piirivalve seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (eriteenistuste ühtlustamine)

RT I, 27.05.2022, 2

RT seadusuudis

Seaduse peamine eesmärk on tagada eriteenistujate võrdne kohtlemine, mõjutades samas teenistujate motivatsiooni, suurendades asutuste vahelist koostööd ja teenistujate rotatsiooni, vähendada bürokraatiat, ametiasutuste töökoormust ja ebamõistliku töö tegemist ning hoida kokku riigi raha.


01.07.2022 jõustub

Käibemaksuseaduse, Eesti Panga seaduse ning käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seaduse muutmise seadus

RT I, 09.12.2021, 1

RT seadusuudis

Seadusega võetakse üle ELi käibemaksudirektiivi muudatused, millega muutub liikmesriikide vahelise e-kaubanduse maksustamine, kuni 150 euro väärtusega saadetised maksustatakse kas impordi hetkel või erikorra alusel. 10 000 euro ületamisel tuleb teise liikmesriigi ettevõtjal tasuda kaugmüügilt käibemaks kauba saaja riigis.  Teatud tingimuste täitmisel on ettevõtjal õigus  ostja poolt kauba või teenuse eest osaliselt või täielikult tasumata jäetud (nn lootusetud võlad) ulatuses oma maksukohustust vähendada. Täpsustatakse käibe maksustatava väärtuse arvestamist kasutatud kauba edasimüügil ning meenemüntide käibemaksuga maksustamisega seonduvat.


09.07.2022 jõustub
Lennundusseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 29.06.2022, 1

LennSi ja teiste seaduste muutmise seaduse koostamise eesmärk on korrastada riikliku lennunduse nõudeid, luua alus peamiselt geograafiliste alade ja ajutiste geograafiliste alade kehtestamiseks mehitamata õhusõidukitele lendamise piiramiseks ning korrastada riigikaitselisel eesmärgil õhuruumi kasutamisega seonduvaid nõudeid.


16.07.2022 jõustub
Väetiseseaduse, kemikaaliseaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seadus
RT I, 15.07.2022, 4
RT seadusuudis

Seadusega kavandatavate muudatuste eesmärk on viia VäetS, KemS ja TNVS kooskõlla ELi väetisetoodete määrusega, mille eesmärk on tagada siseturu toimimine ja kindlustada samal ajal, et turul olevad ELi väetisetooted vastavad nõuetele, mis tagavad inim-, looma- ja taimetervise, ohutuse ja keskkonna kõrgetasemelise kaitse. Samuti on ringmajanduse edendamine ja seeläbi väetisetoodete loetelu pikendamine üheks ELi väetisetoodete määruse ja seaduse eesmärgiks.

01.07.2022 jõustub osaliselt  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus (jõust. 01.01.2022, osaliselt 13.02.2023) RT I, 30.12.2021, 2, RT seadusuudis

AUGUST01.08.2022 jõustub
Käibemaksuseaduse muutmise seadus
RT I, 04.06.2022, 4
RT seadusuudis

Seadusega kavandatakse käibemaksuseadust täiendada 5%-lise vähendatud käibemaksumääraga. 5%-line määr hakkab kehtima ajakirjandusväljaannetele, mida täna maksustatakse 9%-lise määraga. Muudatuse eesmärk on toetada Ukrainas toimuva sõja osaks oleva infosõja keskkonnas Eesti kvaliteetajakirjanduse kättesaadavust.


01.08.2022 jõustub
Töölepingu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
RT seadusuudis
RT I, 30.04.2022, 1

Seadusega võetakse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/1152 läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus (edaspidi direktiiv). Direktiiv näeb ette töötaja suhtes kohaldatavate töötingimustega seotud miinimumnõuded, et tagada töötingimuste piisav läbipaistvus ja prognoositavus. Seadusega viiakse töötaja töötingimustest teavitamine vastavusse Euroopa Liidu õigusega. Liikmesriikidel tuleb direktiiv oma õigusesse üle võtta hiljemalt 1. augustil 2022. a.

Vaata ka artiklid: 

10.05.2022. Ärileht. 1. augustil jõustuvad töölepingu seaduse suured muudatused

24.07.2022.Ärileht. Tööõigus muutub. Tööandjatelt nõuab see hulga lisasamme

27.07.2022. ExtendLaw. 01.08.2022 jõustuvad töölepingu seaduse muudatused.


01.08.2022 jõustub
Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 15.03.2022, 1
RT seadusuudis
Käesoleval seadusel on kaks peamist eesmärki:
1) Kujundada doktoriõpe ümber nii, et enamusele doktorantidele oleks tagatud nooremteaduri ametikoht ülikoolides, korraliselt positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutuses või neil oleks sõlmitud tööleping ülikoolivälises asutuses oma doktoritööga seotud valdkonnas. Teisisõnu oleksid doktorandid teadustööd tegevad töötajad oma tööandja juures.
2) Muuta õppelaenusüsteem õppurite jaoks senisest paindlikumaks ja soodsamaks, et toetada kutseõppe õpilasi ja üliõpilasi paremini hariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmisel.


14.08.2022 jõustub
Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus
RT I, 04.08.2022, 1
RT seadusuudis

Muudatustega luuakse õiguslik alus laevade infosüsteemi kasutuselevõtuks, mis aitab kaasa Eesti laevanduse konkurentsivõime kasvule. See võimaldab laevaomanikele ja nende esindajatele ühelt poolt teha infosüsteemi kaudu taotlusi oma laeva registreerimiseks või ülevaatuse teostamiseks ning saada ülevaadet oma laevadest ning kehtivatest tunnistustest. Samaaegselt on see töövahendiks Transpordiameti järelevalveametnikele, kellele tekib uus, kaasaegne menetluskeskkond, mis tõstab töö kvaliteeti, kiirendab protsesse ja automatiseerib ülevaatuse käigus tehtavaid toiminguid.

14.08.2022 jõustub
Riigihangete seaduse muutmise seadus
RT I, 04.08.2022, 2
RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on lahendada esmajoones määrusega kehtestatud sanktsioonide praktilise rakendamise probleemid, ent ettevaatavalt lihtsustada ka võimalike tulevikus kehtestatavate rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamist, korrastades RHS-s sisalduvat rahvusvahelist sanktsiooni käsitlevat regulatsiooni nii, et sellega oleksid kaetud kõik olemasolevad ja tulevased rahvusvahelised ja Vabariigi Valitsuse kehtestatavad sanktsioonid. Samuti on eesmärgiks võimaldada hankijal vajadusel lisaks pakkuja ja taotleja esitatavatele kinnitustele nõuda sanktsiooni kontrollimiseks andmete ja tõendite küsimist.

14.08.2022 jõustub
Kodakondsuse seaduse muutmise seadus
RT I, 04.08.2022, 3
RT seadusuudis

Seadusega muudetakse kodakondsuse seaduse (edaspidi KodS) § 28 selliselt, et Vabariigi Valitsusel (edaspidi VV) ei ole enam kohustust võtta Eesti kodakondsust isikutelt, kes on astunud välisriigi riigi- või sõjaväeteenistusse või luure- või julgeolekuteenistusse või relvi valdavasse ja sõjaväeliselt korraldatud või sõjalisi harjutusi harrastavasse välisriigi organisatsiooni. See otsus muudetakse kaalutlusotsuseks ehk VV võib kodakondsuse ära võtta nendelt isikutelt, kelle teise riigi teenistusse asumine kujutab ohtu avalikule korrale või riigi julgeolekule.

14.08.2022 jõustub
Rahvastikuregistri seaduse muutmise seadus
RT I, 04.08.2022, 4
RT seadusuudis

Ukraina sõjapõgenike puhul on olnud juhtumeid, kus KOV-id kõhklevad, kas kanda KOV-i täpsusega elukoha andmed rahvastikuregistrisse, kuna puudub võimalus lõpetada nende kehtivus ilma uut elukohateadet esitamata. RRS-i muutmine on vajalik, et anda KOV-idele võimalus KOV-ist ja ka Eestist lahkunud isiku elukoha andmete kehtivus rahvastikuregistris lõpetada. Lisaks Ukraina sõjapõgenikele kehtib see ka kõigi teiste isikute kohta, kellel on KOV-i täpsusega elukoht.

16.08.2022 jõustub
Riigipiiri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 06.08.2022, 1
RT seadusuudis

Seadus on välja töötatud, et ennetada ja lahendada massilisest sisserändest põhjustatud hädaolukorda, kus välismaalased sisenevad Eestisse ebaseaduslikult välispiiri kaudu või esitavad selgelt põhjendamatu rahvusvahelise kaitse taotluse.  

16.08.2022 jõustub
Küberturvalisuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 06.08.2022, 2
RT seadusuudis

Seadusel on kolm peamist eesmärki:
1. ajakohastada küberturvalisuse seadust, et oleks võimalik kehtestada E-ITS ja muud ajakohastatud süsteemide küberturvalisuse nõuded ning seeläbi suurendada nende küberturvalisust;
2. reguleerida küberturvalisuse valdkonna tööstuse, tehnoloogia ja teadusuuringute riiklik koordineerimiskeskuse määramine ning selle ülesannete korraldus;
3. määratleda riiklik küberturvalisuse sertifitseerimise asutus, selle asutuse järelevalvevolitused ning sertifitseerimisnõuete rikkumisega seotud vastutus.


16.08.2022 jõustub
Vangistusseaduse ja kriminaalhooldusseaduse muutmise seadus
RT I, 06.08.2022, 5
RT seadusuudis

Seadusega täpsustatakse vanglateenistuse töökorraldusega seotud sätteid, et vanglateenistuse tööd vajadusel säästlikumalt korraldada. See tähendab näiteks võimalust korraldada mõni vangla ülesanne keskse (konsolideeritud) struktuuriüksuse või teenistuskoha kaudu. Vangistusseadus (VangS) annab valdkonna eest vastutavale ministrile õiguse määrata ülesannete jaotus Justiitsministeeriumi ja vanglate vahel. Samas ei ole vangistusseaduses kirjeldatud pädevuste ja volituste ulatust, mida ülesannete jaotamisel arvesse võtta. Pädevusi ja volitusi saab määrusega kehtestada üksnes ulatuses, mis on seadusega ette nähtud.

16.08.2022 jõustub
Korrakaitseseaduse, lastekaitseseaduse ja narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seadus
RT I, 06.08.2022, 6
RT seadusuudis

Seadusega muudetakse korrakaitseseadust ja lastekaitseseadust, asendades süüteoennetuse ja lastekaitse nõukogu ülesanded ja korralduse ennetusnõukogu ülesannete ja korraldusega. Korrakaitseseadust täiendatakse sättega, mis reguleerib vägivallaennetuse tunnustusauhinna andmist. Ennetusnõukogu kui koordineerija lisatakse ka narkootilise ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadusesse, nimetades ennetusnõukogu koordineerimise rolli narkomaania leviku tõkestamise meetmete hulka. Muudatused võimaldavad luua valdkonnaülese ennetuse paremaks koordineerimiseks uue ühendatud nõukogu, mis liidab praeguse kolme nõukogu – lastekaitse, süüteoennetuse nõukogu ja uimastiennetuse valitsuskomisjoni – tegevuse ning jagab ennetusalaseid tunnustusauhindu.

19.08.2022 jõustub
Maagaasiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 09.08.2022, 1
RT seadusuudis

Seaduse muutmise eesmärgiks on gaasituru toimimise ja rollide täpsem reguleerimine maagaasi defitsiidi olukorras. Tulenevalt geopoliitilisest olukorrast on oluliselt kasvanud tõenäosus gaasitarnete peatumiseks Venemaalt. Gaasitarnete peatumisel Venemaalt on kõrgendatud risk hädaolukorraks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2017/1938, mis käsitleb gaasivarustuskindluse tagamise meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 994/2010, artikli 11 mõistes, mis tähendab, et kõigile tarbijatele ei ole võimalik maagaasi tarneid tagada. Seejuures on oluline tagada kaitstud tarbijate gaasiga varustatus ning ühiskonna jaoks kõige olulisemate teenuste toimepidevus.
SEPTEMBER

01.09.2022 jõustub
Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ümberkorraldamine valitsusasutuseks)
RT I, 09.08.2022, 2
RT seadusuudis

Seadus loob võimalused kasutada era- ja avalikusektori ressursse senisest koordineeritumal viisil esmase iseseisva kaitsevõime ja liitlaste vastuvõtmise tagamiseks, nende kohaloleku toetamiseks ning elutähtsate teenuste ja riigisisese julgeoleku korraldamiseks. Eelnõuga eristatakse sõjaliseks kaitseks vajalike varade kasutamist ja võõrandamist ning isikute muid riigikaitselisi kohustusi.


01.09.2022 jõustub (osaliselt 01.07.2023)


Riikliku perelepitusteenuse seadus

RT I, 10.12.2021, 1
RT seadusuudis

Seaduse  eesmärk on luua riiklik perelepitusteenus, mis võimaldaks   vanemate lahkumineku korral sõlmida laste heaolust lähtuvad kokkulepped lapse elukorraldust puudutavates küsimustes nii kohtuväliselt kui ka varajases faasis kohtumenetluse ajal.


01.09.2022 jõustub osaliselt
(jõust. 24.05.2022, osal. 01.10.2022 ja 01.01.2023) Välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus RT I, 14.05.2022, 1


23.09.2022 jõustub
Elektrituruseaduse ja konkurentsiseaduse muutmise seadus
RT I, 22.09.2022, 1
RT seadusuudis

Elektrituruseaduse ja konkurentsiseaduse muutmise seadus võimaldab piiritleda elektri tootmishinna ning müüa elektrit kodutarbijatele universaalteenusena. Seadusega pannakse riigiettevõttele Eesti Energia kohustus müüa alates oktoobrist kuni 30. aprillini 2026 elektrit Eesti kodutarbijatele ja kõigile elektri edasimüüjatele ka universaalteenusena. Lisaks on Eesti 63 elektrimüüjal võimalus hakata seaduse jõustumisel universaalteenuse raames elektrit müüma.


30.09.2022 jõustub

Politsei ja piirivalve seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 20.09.2022, 1
RT seadusuudis

Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi (edaspidi EES) eesmärk on registreerida välispiiri ületava kolmanda riigi kodaniku riiki sisenemise ja riigist lahkumise kuupäev, kellaaeg ja koht, arvutada kodaniku riigis lubatud viibimise kestus ja edastada liikmesriigile hoiatusteade, kui lubatud viibimisaeg on lõppenud. Samuti registreeritakse EES is kolmanda riigi kodanikule, kellel on keelatud riiki lühiajaliseks viibimiseks siseneda, antud sisenemiskeelu kuupäev, kellaaeg ja koht, sisenemiskeelu andnud liikmesriigi asutus ja sisenemiskeelu põhjused.


OKTOOBER


01.10.2022 jõustub 

Karistusregistri seaduse, karistusseadustiku ja lastekaitseseaduse muutmise seadus

RT I, 06.08.2022, 4

RT seadusuudis

Seadusega tehakse karistusregistri seadustikus (KarRS), karistusseadustikus (KarS) ja lastekaitseseaduses (LasteKS) muudatused, mille eesmärk on tõhustada kontrolli isikute üle, kellele kohaldatakse lapsega töötamise piirangut. Muudatused aitavad kaasa laste turvalisuse tagamisele ning vähendavad laste vastu suunatud süütegude toimepanemise ohtu. Samuti aitavad eelnõu muudatused kaitsta õiguskorda.


01.10.2022 jõustub osaliselt (jõust. 24.05.2022, osal. 01.09.2022 ja 01.01.2023) Välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus RT I, 14.05.2022, 1


11.10.2022 jõustub

Riigilõivuseaduse täiendamise seadus

RT I, 01.10.2022, 1

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on vähendada rahvusvahelise kaitse saanud isikutel tervishoiutöötaja, proviisori või farmatseudina registreerimisel tekkivaid kulutusi riigilõivu tasumisest vabastamisega. Muudatus aitab nimetatud isikutel registreerida end seaduses kehtestatud nõuete alusel Terviseameti registris ning seeläbi suunduda seaduses kehtestatud tingimustel tööle tervishoiusüsteemi.


11.10.2022 jõustub

Psühhiaatrilise abi seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus

RT I, 10.10.2022, 1

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on luua õiguslikud alused psühhiaatrilise sundravi rahastamise korralduse muutmiseks ja kanda psühhiaatriline sundravi haigekassa poolt rahastatavate tervishoiuteenuste loetellu. Seaduse vastuvõtmise tulemusena antakse alates 2022. aasta 1. juulist psühhiaatrilise sundravi rahastamine riigieelarvest üle haigekassale.


15.10.2022 jõustub

Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse, töölepingu seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus
RT I, 05.10.2022, 1

RT seadusuudis

Seaduse peamine eesmärk on viia Eesti õigus komisjoni algatatud rikkumismenetluse raames direktiiviga 2014/67/EL kooskõlla. TLS-is tehtavate muudatuste eesmärk on tagada riigisiseste ja piiriüleste alltöövõtu teenuseosutajate võrdne kohtlemine seoses neile pandava vastutusega, kõrvaldades diskrimineerimise ja konkurentsieelise olukorra kehtivas õiguses. Samuti on eesmärgiks kohelda võrdselt riigisiseseid töötajaid ja lähetatud töötajaid, tagades alltöövõttu osutavatele töötajatele töötasu kaitse.


23.10.2022 jõustub 

Elektrituruseaduse muutmise seadus
RT I, 22.10.2022, 4

RT seadusuudis

Seadusega kehtestatakse mikro- ja väikeettevõtetele võimalus osta elektrimüüja käest elektrienergiat reguleeritud hinnaga. See võimalus laieneb ka kuni üks gigavatt-tunni ulatuses energiat tarbivatele füüsilisest isikust ettevõtjatele, sihtasutustele ning mittetulundusühingutele. Regulatsioon kehtib 2023. aasta lõpuni.NOVEMBER


01.11.2022 jõustub
Energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seadus
RT I, 22.10.2022, 3
RT seadusuudis

Seaduse eesmärgiks on pikas perspektiivis pakkuda leevendust kõrgetele energiahindadele ning kiirendada taastuvenergiale üleminekut. Selleks seatakse vastavalt Vabariigi Valitsuse koalitsioonilepingule 2030. aastaks eesmärgiks, et toodame sama palju taastuvelektrit kui tarbime.


01.11.2022 jõustub

Etendusasutuse seaduse ja rahvusooperi seaduse muutmise seadus
RT I, 06.08.2022, 3
RT seadusuudis

2003. aastast kehtiv ja suures osas selle 1997. aastal jõustunud versioonil põhinev etendusasutuse seadus on seni reguleerinud eeskätt riigiasutusena toimivate etendusasutuste tegevust. Tänaseks on kõikide riigietendusasutuste tegevus lõpetatud ja kavas ei ole neid ka tulevikus moodustada. Seetõttu loobutakse etendusasutuse seaduses termini „riigietendusasutus“ kasutamisest ja reguleeritakse edaspidi peamiselt riigi asutatud sihtasutusena tegutsevate, munitsipaal- ja sihtasutusena tegutsevate munitsipaaletendusasutuste ning piiratumas mahus ka eraetendusasutuste tegevust. Kasutusele võetakse termin „kontserdiasutus“.


01.11.2022 jõustub 
Karistusseadustiku, perekonnaseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seadus (seksuaalse enesemääramise ja abiellumise eapiiri muutmine)
RT I, 08.06.2022, 1

RT seadusuudis

Seaduse muutmise eesmärk on suurendada alaealiste kaitset seksuaalse kuritarvitamise eest. Eesti on hetkel kehtiva karistusseadustiku alusel vähemuses Euroopa Liidu liikmesriikidest, kus täiskasvanud isik võib olla seksuaalsuhtes vähemalt neljateistaastase alaealisega. Arvestades alaealiste vastaste seksuaalkuritegude hulka kõikidest seksuaalkuritegudest, on vajalik suurendada alaealiste kaitset kuritegevuse eest, mis avaldab pikaajalist mõju laste arengule ja psüühikale.

04.11.2022 jõustub

Atmosfääriõhu kaitse seaduse, riigilõivu seaduse ja tööstusheite seaduse muutmise seadus

RT I, 25.10.2022, 1

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on vähendada fluoritud kasvuhoonegaaside ebaseaduslikku kaubandust ning muuta järelevalve mainitud ainete üle võimalikult tõhusaks. Must turg tekitab turumoonutusi ja ebatervet konkurentsi. Täiendavad nõuded ja meetmed fluoritud kasvuhoonegaaside järelevalve üle aitavad saavutada õiglase turuolukorra ja vähendada ühekordsetelt kasutavatest mahutitest pärinevaid lekkeid. Lisaks sellele väheneb tundmatutest ja ohtlikest kemikaalidest tulenev oht inimeste turvalisusele ning keskkonnale.


09.11.2022 jõustub

Karistusregistri seaduse muutmise seadus

RT I, 08.11.2022, 1

KarRS-i muudatuste eesmärk on tõhustada koostööd Euroopa Liidu liikmesriikide vahel karistusregistrisse kantud andmete vahetamise osas. Selleks on ühtlasi vajalik Eesti õigusesse üle võtta ECRIS-TCN-i direktiiv. Selleks täiendatakse karistusregistri seaduses EL-i liikmesriikide vahelist kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute karistustandmete vahetamist reguleerivaid sätteid.


14.11.2022 jõustub
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus

RT I, 04.11.2022, 5

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on lahendada kitsaskohad – tagada kooliväliste nõustamismeeskondade poolt menetluse läbiviimine praktikas mõistuspärasemalt ja kiiremalt, viisil, kus kaasatakse üksnes need spetsialistid, kelle osalemine on vajalik; luuakse Ukrainast saabunud lastele võimalus saada osa ka lisaõppest, mis on põhiharidusele järgnev õpe, kuid mis ei ole osa tasemeõppest (ehk, et ei ole osa gümnaasiumiõpingutest).


15.11.2022 jõustub (osaliselt 01.01.2023 ning tagasiulatuvalt alates 01.01.2022)
Vedelkütuse erimärgistamise seaduse ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus 

RT I, 22.03.2022, 1

RT seadusuudis

Seaduse ettevalmistamine on tingitud vajadusest vähendada eriotstarbelise diislikütuse väärkasutamist ning tagada EL-i kütuse aktsiisisoodustusi reguleeriva nõukogu direktiivi 2003/96/EÜ ning EL-i riigiabi valdkonda reguleerivate komisjoni määruste (EL) nr 651/2014 ja (EL) nr 1388/2014 järgimine.


15.11.2022 jõustub

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus

RT I, 22.03.2022, 3

ÜPP rakendamisele annavad õigusliku aluse EL-i toimimise lepingu artiklid 32–38. ÜPP on loodud EL-i toimimise lepingu artikli 33 lõikes 1 nimetatud eesmärkide täitmiseks ning ühise põllumajandustoodete turu toimimise ja arengu tagamiseks. ÜPP-d rahastatakse Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (edaspidi EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (edaspidi EAFRD).
Alates 2011. aastast sai alguse EL-i ÜPP reform, mille käigus vaadati läbi perioodil 2014–2020 rakendatavad meetmed ja nende õiguslik raamistik, haldusmenetlus ja juhtimismehhanismid. EL-i õiguses tehtud muudatuste tõttu on vajalik käesolevas seaduses sätestada rakendatavad meetmed ja teostatavad tegevused EL-i ÜPP rakendamiseks.

19.11.2022 jõustub

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning töölepingu seaduse muutmise seadus

RT I, 09.11.2022, 1

Seadusega tehtavate muudatuste eesmärk on parandada töötervishoiuteenuse korraldust ja kvaliteeti, et toetada töötajate tervise kaitset töökeskkonnas ning ennetada ja varakult avastada tööga seotud terviseprobleeme. Seadusemuudatustega parandatakse töötervishoiuteenuse osutajate ja tööandjate koostööd töötajate tervise kaitsel ja ohutu töökeskkonna loomisel ning ühtlustatakse teenuse kvaliteeti teenuseosutajate vahel.

Lisaks on eesmärk muuta kaugtöö korral töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmine selgemaks ning tööandjatele ja töötajatele arusaadavamaks, täpsustades nii tööandja kui ka töötaja õigusi ja kohustusi kaugtöö tegemise korral.


20.11.2022 jõustub

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (nõukogu määruse (EL) 2019/1111, mis käsitleb kohtualluvust, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades tehtud lahendite tunnustamist ja täitmist ning rahvusvahelisi lapserööve (uuesti sõnastatud), rakendamine)
 RT I, 10.11.2022, 1

Seaduse muudatuste eesmärk on Brüssel IIb määruse sujuv kohaldamine Eestis ja selle parem kooskõla Eesti riigisisese õigusega, mille tulemusel paraneb kohtute ja haldusasutuste vaheline koostöö ning lahendite täitmine piiriülestes perekonnaõigusega seotud asjades muutub lihtsamaks.


21.11.2022 jõustub

Kalapüügiseaduse muutmise seadus

RT I, 11.11.2022, 1

Kalapüügiseaduse muutmise seaduse eesmärgiks on täiendada kalapüügi korralduslikke sätteid, mis võimaldaks Peipsi järvele kehtestada rääbise ja Peipsi tindi püügiks aastasaagi püügivahendi kohta. Muudatus puudutab kastmõrdu ja tindimõrdu. Nende vahenditega teostatakse ühe liigi sihitud püüki.


27.11.2022 jõustub

2022. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus

RT I, 26.11.2022, 6


01.11.2022  jõustub osaliselt (jõust 13.01.2022Planeerimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RT I, 03.01.2022, 1,

RT seadusuudis

    

DETSEMBER


01.12.2022 jõustub

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus

RT I, 18.11.2022, 3

Seaduse eesmärgiks on vabastada veeldatud maagaasi (LNG) taasgaasistamiseks kuluv maagaas aktsiisist sarnaselt maagaasiga, mida kasutatakse maagaasivõrgu töös hoidmiseks.


30.12.2022 jõustub

Perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seadus

RT I, 10.11.2022, 2

Seadusega nüüdisajastatakse abielu- ja lahutusmenetlust, et võtta ka neis kasutusele e-riigile omane elektrooniline asjaajamine. Peamise muudatusena on eelnõus sätestatud võimalus esitada turvalises veebikeskkonnas elektrooniline abiellumis- ja lahutusavaldus. See on vajalik eeltingimus, kui soovitakse abielu ja lahutuse kui elusündmustega seotud teenused liita ühtseks ja inimese jaoks mugavaks sündmusteenuseks.2023

 
01.01.2023 jõustub
Kalandusturu korraldamise seadus
RT I, 23.11.2022, 1

Seadusega luuakse riigisisene õigusraamistik EL-i kalandusele ja vesiviljelusele suunatud fondide rakendamiseks, kalanduse riigiabi andmiseks ja kalanduse ühise turukorralduse meetmete rakendamiseks. Seaduse abil viiakse ellu EL-i ühist kalanduspoliitikat ja ka riigisiseseid kalamajanduslikke eesmärke ning EL-i eelarveperioodideks 2014–2020 ja 2021–2027 koostatud rakenduskavasid.


01.01.2023 jõustub
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus
RT I, 23.11.2022, 2

Euroopa Liit võttis ühise põllumajanduspoliitika reformimiseks vastu määruste paketi, mis näevad ette tervikliku reeglistiku järgmise perioodi ühise põllumajanduspoliitika rakendamiseks. See omakorda toob kaasa muudatuste tegemise vajaduse ka riigisiseses õiguses.

01.01.2023 jõustub
Eesti Rahvusraamatukogu seaduse ja autoriõiguse seaduse muutmise seadus
RT I, 29.06.2022, 2
RT seadusuudis

Seadusega täiendatakse Eesti Rahvusraamatukogu ülesandeid Eesti Hoiuraamatukogu ja selle struktuuriüksuse Eesti Pimedate Raamatukogu seniste ülesannetega, kuna Eesti Hoiuraamatukogu tegevus eraldiseisva riigiasutusena on plaanis lõpetada.


01.01.2023 jõustub
Kaitseväe korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Politsei- ja Piirivalveameti laevade üleandmine Kaitseministeeriumi valitsemisalasse)
RT I, 20.06.2022, 2
RT seadusuudis

Seadusega luuakse õiguslikud alused Politsei- ja Piirivalveameti (edaspidi PPA) laevade üleandmiseks Kaitseväe koosseisu alates 01.01.2023.
Eelnõuga plaanitava muudatuse kohaselt hakkab Kaitsevägi vastutama mereolukorrateadlikkuse loomise, merepiiri valvamise ning merereostuse avastamise ja likvideerimise eest Eesti merealal.


01.01.2023 jõustub 

Tulumaksuseaduse muutmise seadus

RT I, 22.12.2021, 5
RT seadusuudis

Seadusega kehtestatakse pensioniealistele inimestele keskmise vanaduspensioni ulatuses tulumaksuvabastus.


01.01.2023 jõustub

Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus

RT I, 02.02.2022, 1

RT seadusuudis

Seaduses käsitletakse pensionide suurendamist läbi baasosa ja rahvapensioni määra tõstmise. Muudatuse eesmärk on tõsta vanemaealiste inimeste majanduslikku heaolu.


01.10.2023 jõustub

Maksukorralduse seaduse muutmise (ehitustööde andmete esitamine) ja tulumaksuseaduse muutmise seadus

RT I, 05.04.2022, 1

RT seadusuudis

Maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega luuakse õiguslik alus töövõtuahela ning töökohal viibitud aja kindlaks määramiseks. Töövõtuahela fikseerimiseks luuakse Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonda rakendus, kus töövõtuahela iga lüli saab märkida ära enda alltöövõtjad. Teabe esitamisel võimaldab rakendus lähtuda äriregistri andmekogus olevatest andmetest. Töökohal viibimise andmete esitamisel võetakse eesmärgiks vältida käsitsi aruandlust ning andmevahetus automatiseerida.


01.02.2023 jõustub

Äriregistri seadus 1

RT I, 05.05.2022, 1

RT seadusuudis

Seaduse peamiseks eesmärgiks on kõikide eraõiguslike juriidiliste isikute registriregulatsiooni ühtlustamine. Registripidamise regulatsioon on praegusel kujul äärmiselt killustatud ja fragmentaarne.


01.01.2023 jõustub osaliselt (jõust. 24.05.2022, osal. 01.09.2022, 01.10.2022) Välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus RT I, 14.05.2022, 1

01.01.2023 jõustub osaliselt Täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (jõust. 19.04.2021, osaliselt 01.01.2023  ja 01.01.2024) RT I, 09.04.2021, 1

01.01.2023 jõustub osaliselt Veeseaduse muutmise seadus (jõust. 01.10.2021) RT I, 21.09.2021, 3

01.01.2023 jõustub osaliselt Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse ning töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus (jõust. 01.01.2022) RT I, 22.12.2021, 3,  RT seadusuudis

13.02.2023 õustub osaliselt  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus (jõust. 01.01.2022, osaliselt 01.07.2022 jja 13.02.2023) RT I, 30.12.2021, 2, RT seadusuudis

01.05.2023 jõustub osaliselt Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (jõust. 01.05.2022, osaliselt 01.05.2024, 01.05.2025 ja 01.05.2026RT I, 14.12.2021, 1,

RT seadusuudis

01.07.2023 jõustub osaliselt Riikliku perelepitusteenuse seadus (jõust 01.09.2022)  RT I, 10.12.2021, 1
2024


01.07.2024 jõustub

Tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seadus
RT I, 29.04.2022, 1
RT seadusuudis

Tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seadus sätestab tervishoiuteenuse osutajate kohustusliku vastutuskindlustuse (edaspidi vastutuskindlustus) põhimõtted ja korralduse, vastutuskindlustuse süsteemi poolt hüvitamisele kuuluva kahju alused ja ulatuse, vastutuskindlustust puudutavate vaidluste lahendamise korra ning kahju hüvitamise nõuete aegumistähtaja.01.01.2024 jõustub osaliselt  Maa hindamise seaduse, maamaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (  (jõust 15.03.2022, osaliselt 01.01.2024)   RT I, 10.03.2022, 2, RT seadusuudis

 01.01.2024 jõustub osaliselt Täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (jõust. 19.04.2021, osaliselt 01.01.2023  ja  1.01.2024) RT I, 09.04.2021, 1 

01.01.2026 jõustub osaliselt 
Meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (jõust  09.03.2022, osaliselt  01.01.2026) RT I, 27.02.2022, 1, RT seadusuudis