2022


xLaw RT (Riigi Teataja) moodulisse on seaduste eelnõude seletuskirja väljavõtted lisatud muudetud seaduste sätete juurde (kliki hallile nupule §-de juures.

Seaduse eesmärk, uued terminid ja vastavus EL õigusele on toodud seaduse 1. ptk juures (selle puudumisel § 1juures) .

Vaata, millised uued mõisted on  Eesti seadustes siit.


JAANUAR - MÄRTS 2022 jõustunud seadused vaata siit

APRILL- JUUNI 2022 jõustunud seadused vaata siit 

JUULI - OKTOOBER 2022 jõustunud seadused vaata siit 

 

NOVEMBER


01.11.2022 jõustub
Energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seadus
RT I, 22.10.2022, 3
RT seadusuudis

Seaduse eesmärgiks on pikas perspektiivis pakkuda leevendust kõrgetele energiahindadele ning kiirendada taastuvenergiale üleminekut. Selleks seatakse vastavalt Vabariigi Valitsuse koalitsioonilepingule 2030. aastaks eesmärgiks, et toodame sama palju taastuvelektrit kui tarbime.


01.11.2022 jõustub

Etendusasutuse seaduse ja rahvusooperi seaduse muutmise seadus
RT I, 06.08.2022, 3
RT seadusuudis

2003. aastast kehtiv ja suures osas selle 1997. aastal jõustunud versioonil põhinev etendusasutuse seadus on seni reguleerinud eeskätt riigiasutusena toimivate etendusasutuste tegevust. Tänaseks on kõikide riigietendusasutuste tegevus lõpetatud ja kavas ei ole neid ka tulevikus moodustada. Seetõttu loobutakse etendusasutuse seaduses termini „riigietendusasutus“ kasutamisest ja reguleeritakse edaspidi peamiselt riigi asutatud sihtasutusena tegutsevate, munitsipaal- ja sihtasutusena tegutsevate munitsipaaletendusasutuste ning piiratumas mahus ka eraetendusasutuste tegevust. Kasutusele võetakse termin „kontserdiasutus“.


01.11.2022 jõustub 
Karistusseadustiku, perekonnaseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seadus (seksuaalse enesemääramise ja abiellumise eapiiri muutmine)
RT I, 08.06.2022, 1

RT seadusuudis

Seaduse muutmise eesmärk on suurendada alaealiste kaitset seksuaalse kuritarvitamise eest. Eesti on hetkel kehtiva karistusseadustiku alusel vähemuses Euroopa Liidu liikmesriikidest, kus täiskasvanud isik võib olla seksuaalsuhtes vähemalt neljateistaastase alaealisega. Arvestades alaealiste vastaste seksuaalkuritegude hulka kõikidest seksuaalkuritegudest, on vajalik suurendada alaealiste kaitset kuritegevuse eest, mis avaldab pikaajalist mõju laste arengule ja psüühikale.

04.11.2022 jõustub

Atmosfääriõhu kaitse seaduse, riigilõivu seaduse ja tööstusheite seaduse muutmise seadus

RT I, 25.10.2022, 1

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on vähendada fluoritud kasvuhoonegaaside ebaseaduslikku kaubandust ning muuta järelevalve mainitud ainete üle võimalikult tõhusaks. Must turg tekitab turumoonutusi ja ebatervet konkurentsi. Täiendavad nõuded ja meetmed fluoritud kasvuhoonegaaside järelevalve üle aitavad saavutada õiglase turuolukorra ja vähendada ühekordsetelt kasutavatest mahutitest pärinevaid lekkeid. Lisaks sellele väheneb tundmatutest ja ohtlikest kemikaalidest tulenev oht inimeste turvalisusele ning keskkonnale.


09.11.2022 jõustub

Karistusregistri seaduse muutmise seadus

RT I, 08.11.2022, 1

KarRS-i muudatuste eesmärk on tõhustada koostööd Euroopa Liidu liikmesriikide vahel karistusregistrisse kantud andmete vahetamise osas. Selleks on ühtlasi vajalik Eesti õigusesse üle võtta ECRIS-TCN-i direktiiv. Selleks täiendatakse karistusregistri seaduses EL-i liikmesriikide vahelist kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute karistustandmete vahetamist reguleerivaid sätteid.


14.11.2022 jõustub
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus

RT I, 04.11.2022, 5

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on lahendada kitsaskohad – tagada kooliväliste nõustamismeeskondade poolt menetluse läbiviimine praktikas mõistuspärasemalt ja kiiremalt, viisil, kus kaasatakse üksnes need spetsialistid, kelle osalemine on vajalik; luuakse Ukrainast saabunud lastele võimalus saada osa ka lisaõppest, mis on põhiharidusele järgnev õpe, kuid mis ei ole osa tasemeõppest (ehk, et ei ole osa gümnaasiumiõpingutest).


15.11.2022 jõustub (osaliselt 01.01.2023 ning tagasiulatuvalt alates 01.01.2022)
Vedelkütuse erimärgistamise seaduse ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus 

RT I, 22.03.2022, 1

RT seadusuudis

Seaduse ettevalmistamine on tingitud vajadusest vähendada eriotstarbelise diislikütuse väärkasutamist ning tagada EL-i kütuse aktsiisisoodustusi reguleeriva nõukogu direktiivi 2003/96/EÜ ning EL-i riigiabi valdkonda reguleerivate komisjoni määruste (EL) nr 651/2014 ja (EL) nr 1388/2014 järgimine.


15.11.2022 jõustub

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus

RT I, 22.03.2022, 3

ÜPP rakendamisele annavad õigusliku aluse EL-i toimimise lepingu artiklid 32–38. ÜPP on loodud EL-i toimimise lepingu artikli 33 lõikes 1 nimetatud eesmärkide täitmiseks ning ühise põllumajandustoodete turu toimimise ja arengu tagamiseks. ÜPP-d rahastatakse Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (edaspidi EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (edaspidi EAFRD).
Alates 2011. aastast sai alguse EL-i ÜPP reform, mille käigus vaadati läbi perioodil 2014–2020 rakendatavad meetmed ja nende õiguslik raamistik, haldusmenetlus ja juhtimismehhanismid. EL-i õiguses tehtud muudatuste tõttu on vajalik käesolevas seaduses sätestada rakendatavad meetmed ja teostatavad tegevused EL-i ÜPP rakendamiseks.

19.11.2022 jõustub

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning töölepingu seaduse muutmise seadus

RT I, 09.11.2022, 1

Seadusega tehtavate muudatuste eesmärk on parandada töötervishoiuteenuse korraldust ja kvaliteeti, et toetada töötajate tervise kaitset töökeskkonnas ning ennetada ja varakult avastada tööga seotud terviseprobleeme. Seadusemuudatustega parandatakse töötervishoiuteenuse osutajate ja tööandjate koostööd töötajate tervise kaitsel ja ohutu töökeskkonna loomisel ning ühtlustatakse teenuse kvaliteeti teenuseosutajate vahel.

Lisaks on eesmärk muuta kaugtöö korral töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmine selgemaks ning tööandjatele ja töötajatele arusaadavamaks, täpsustades nii tööandja kui ka töötaja õigusi ja kohustusi kaugtöö tegemise korral.


20.11.2022 jõustub

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (nõukogu määruse (EL) 2019/1111, mis käsitleb kohtualluvust, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades tehtud lahendite tunnustamist ja täitmist ning rahvusvahelisi lapserööve (uuesti sõnastatud), rakendamine)
 RT I, 10.11.2022, 1

RT seadusuudis

Seaduse muudatuste eesmärk on Brüssel IIb määruse sujuv kohaldamine Eestis ja selle parem kooskõla Eesti riigisisese õigusega, mille tulemusel paraneb kohtute ja haldusasutuste vaheline koostöö ning lahendite täitmine piiriülestes perekonnaõigusega seotud asjades muutub lihtsamaks.


21.11.2022 jõustub

Kalapüügiseaduse muutmise seadus

RT I, 11.11.2022, 1

RT seadusuudis

Kalapüügiseaduse muutmise seaduse eesmärgiks on täiendada kalapüügi korralduslikke sätteid, mis võimaldaks Peipsi järvele kehtestada rääbise ja Peipsi tindi püügiks aastasaagi püügivahendi kohta. Muudatus puudutab kastmõrdu ja tindimõrdu. Nende vahenditega teostatakse ühe liigi sihitud püüki.


27.11.2022 jõustub

2022. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus

RT I, 26.11.2022, 6

RT seadusuudis


01.11.2022  jõustub osaliselt (jõust 13.01.2022Planeerimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RT I, 03.01.2022, 1,

RT seadusuudis

    

DETSEMBER


01.12.2022 jõustub

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus

RT I, 18.11.2022, 3

RT seadusuudis

Seaduse eesmärgiks on vabastada veeldatud maagaasi (LNG) taasgaasistamiseks kuluv maagaas aktsiisist sarnaselt maagaasiga, mida kasutatakse maagaasivõrgu töös hoidmiseks.


01.12.2022 jõustub (osaliselt 01.01.2024)

Elektrituruseaduse muutmise seadus

RT I, 30.11.2022, 2

RT seadusuudis

Seadusega tehakse ELTS-i muudatused, millega lisatakse universaalteenuse tarbijate hulka ka valla või linna ametiasutused ja valla või linna ametiasutuste hallatavad asutused, kellel oleks samuti võimalus osta kuni 2026. a 30. aprillini elektrienergiat universaalteenusena.


10.12.2022 jõustub

Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 30.11.2022, 1

RT seadusuudis

Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega nähakse ette vastavad kriisiennetus ja -lahendusmeetmed kesksete vastaspoolte jaoks. Keskne vastaspool (CCP – central clearing counterparty) on isik, kelle vahendusel viiakse läbi (suuremahulisi) väärtpaberitehinguid, eelkõige tuletistehinguid.

12.12.2022 jõustub

Põllumajandusloomade aretuse seaduse muutmise seadus

RT I, 02.12.2022, 1

RT seadusuudis

Põllumajandusloomade aretuse seaduse (edaspidi PõLAS) muutmise seaduse eesmärk on muuta aretusprogrammiga ja selle heakskiitmisest keeldumise alusega seotud sätted selgemaks ja üheselt mõistetavamaks, et vältida erinevaid tõlgendamise võimalusi. Seaduses kavandatakse sätted, mis aitavad paremini mõista, et aretusprogrammi sisu kirjeldamisel peab arvestama ka asjakohaseid nõudeid ja nende rikkumise korral on võimalik keelduda aretusprogrammi heakskiitmisest.


12.12.2022 jõustub

Kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seadus

RT I, 02.12.2022, 2

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on tõsta kindlustusandjate miinimumkapitalinõude alammäärasid ja ettevõtjast kindlustusvõtja suuruse määratlemise piirmäärasid.


12.12.2022 jõustub (osaliselt  01.05.2023, 30.06.2023)

Töötuskindlustuse seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seadus

RT I, 02.12.2022, 3

RT seadusuudis

Seaduse peamine eesmärk on muuta töötuskindlustushüvitise süsteem paindlikumaks ehk vastavaks majandus- ja tööturuolukorrale. Muudatustel on kaks peamist eesmärki: mikrotasandil keerulisemas majandus- ja tööturuolukorras tõsta töötute sotsiaalse kaitse taset ning soodsamas majandus- ja tööturuolukorras toetada töötute kiiremat tööturule naasmist. Nimetatud eesmärgid toetavad tööturu kohanemisvõimet ja makrotasandil tarbimisvõimekuse ühtlustamist üle majandustsüklite.


21.12.2022 jõustub

Meresõiduohutuse seaduse täiendamise seadus

RT I, 20.12.2022, 3

RT seadusuudis

Meresõiduohutuse seaduse muutmine on tingitud vajadusest säilitada kaupade ja reisijate vedu merel. Seaduse eesmärk on eelkõige toetada rahvusvahelise meretranspordi jätkumist läbi Eesti sadamate ning võimaluse korral motiveerida kaubasaatjaid suunama oma kaubavoogusid läbi Eesti sadamate.


23.12.2022 jõustub (osaliselt 01.01.2023, 01.07.2023, 01.01.2024) 

Sotsiaalhoolekande seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus

RT I, 22.12.2022, 3

RT seadusuudis

Sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) muudatusega kehtestatakse väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse (edaspidi ööpäevaringne üldhooldusteenus) rahastamise regulatsioon, mille kohaselt võtab avalik sektor senisest suuremal määral osa ööpäevaringse üldhooldusteenuse rahastamisest.


24.12.2022 jõustub

Töölepingu seaduse muutmise seadus

RT I, 14.12.2022, 2

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on anda tööandjatele võimalus sõlmida töötuna arveloleku ajal ajutiselt töötavate töötajatega lühiajalisi tähtajalisi töölepinguid ning tagada neile TLS-ist tulenev kaitse.


30.12.2022 jõustub

Pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seadus

RT I, 20.12.2022, 1

RT seadusuudis

Seadusega muudetakse PTS-i, täiendades riiklike tähtpäevade loetelu eesti kirjanduse päevaga. Samuti täiendatakse nimetatud tähtpäevaga ELS-is esitatud lipupäevade loetelu. Lisaks eeltoodule täiendatakse lipupäevade loetelu Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse ettepanekul üldlaulu- ja -tantsupeo ning noorte laulu- ja tantsupeo toimumise päevadega.


30.12.2022 jõustub (osaliselt 01.12.2024)

Perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seadus

RT I, 10.11.2022, 2

Seadusega nüüdisajastatakse abielu- ja lahutusmenetlust, et võtta ka neis kasutusele e-riigile omane elektrooniline asjaajamine. Peamise muudatusena on eelnõus sätestatud võimalus esitada turvalises veebikeskkonnas elektrooniline abiellumis- ja lahutusavaldus. See on vajalik eeltingimus, kui soovitakse abielu ja lahutuse kui elusündmustega seotud teenused liita ühtseks ja inimese jaoks mugavaks sündmusteenuseks.2023 jõustuvad seadused vaata siit