xLaw kasutajal on võimalus  xLaw RT keskkonnas vaadata seaduste muutmise seaduste seletuskirja väljavõtteid  muudetud seaduse § , lg, p juurest ( vaata xLaw RT siit)
2021 

04.01.2021. Postimees. Uued seadused hakkasid kehtima

2021 JAANUAR  jõustunud seadused ( sh  2019  ja 2020 jõustunud seadused, mis osaliselt jõustuvad 2021.aastal )  vaata siit 
 

 


 VEEBRUAR


01.02.2021 (osaliselt  05.01.2021 ja 01.01.2022) jõustub

Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

 RT I, 04.01.2021, 4
RT seadusuudis

Seaduse eesmärgiks on muuta pankrotimenetlused kiiremaks, kulutõhusamaks ja läbipaistvamaks, millega omakorda tagada võlausaldajatele suuremad väljamaksed, selgitada välja seadusvastaselt tekitatud maksejõuetused ning parandada Eesti ettevõtluskliimat ja rahvusvahelist mainet.08.02.2021 jõustub

Kohtute seaduse muutmise seadus

RT I, 28.01.2021, 1

RT seadusuudis

Kohtute seaduse muutmise seaduse eesmärk on tagada kohtunike täiskogu toimimine ka erandlikes tingimustes, kui kohtunikel pole võimalik füüsiliselt koguneda ja sellest tulenevalt kohtunikkonna jaoks olulisi otsuseid vastu võtta.  Kohtunike täiskogul võivad hääletamine ja valimised toimuda hääletamissedeliga, elektrooniliselt, kirjalikult või muul kohtunike täiskogu kodukorras sätestatud viisil

Samuti tagatakse muudatustega omavalitsusorganite koosseisude jätkumine olukorras, kus omavalitsusorgani kohtunike täiskogu valitud kohtunikust liikme ametiaeg lõppeb tähtaja möödumise tõttu enne järgmise täiskogu toimumist.

MÄRTS 


01.03.2021 jõustub

Tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 30.12.2020, 2

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on suurendada Eestis tuleohutute objektide hulka, teadvustada inimestele nende endi vastutust tuleohutusnõuete täitmisel, vähendada tules hukkunute arvu ning luua senisest paindlikumad võimalused avaliku ja erasektori koostööks.


01.03.2021 jõustub

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus

RT I, 19.02.2021, 1

RT seadusuudis

Seadus on välja töötatud seoses vajadusega muuta mesindussektori toetuse rakendamist ja täiendada nende meetmete loetelu, mille puhul ei ole ette nähtud toetuse taotluste hindamist. Mesindussektori toetuse rakendamise osas täpsustatakse mesindusaasta kohta koostatava tegevusaruande sisu ning mesindussektori toetuse saamiseks vajalikke abikõlblike kulude alusdokumente.


04.03.2021 jõustub

Vangistusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (arestimaja ülesannete üleandmine)

RT I, 03.03.2021, 1

RT seadusuudis

Seaduse eesmärgiks on võimaldada Tartu ja Viru vanglas lisaks süüdimõistetutele ja vahistatutele kinni pidada ka vastavate piirkondade isikuid, keda on väärteo toimepanemise eest karistatud arestiga, lühiajaliselt (kuni 48 tunniks) kinni peetud, sundtoomisele allutatuid, samuti kainenema toimetatud isikuid. Edaspidi hakkavad kõiki eelloetletud isikud kinni pidama nii Politsei- ja Piirivalveameti haldusalas olevad arestimajad kui ka Justiitsministeeriumi haldusalasse kuuluvad vanglad.

Muudatuse tulemusena kaoks Eestis 221 kinnipidamiskohta ja oluliselt väheneks nende ülalpidamisega seotud vältimatute püsikulude osakaal, mida tuleks suures osas kanda ka olukorras, kui arestimajad on väga väikese täituvusega. PPA-l vabaneb isikute kinnipidamisteenuse osutamisega seotud teenistujate ressurss, kes seni töötasid Tartu ja Jõhvi arestimajades.


31.03.2021 (osaliselt 09.04.2021) jõustub


Liiklusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 


RT I, 30.03.2021, 1


RT seadusuudis

Seadusega luuakse õiguslik alus mootorsõiduki ja haagise erisüsteemi kontrollimiseks. Eelkõige puudutab see praegu maagaasiga sõitvate sõidukite kütusepaake.APRILL 

01.04.2021 jõustub

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus

RT I, 23.12.2020, 4

RT seadusuudis

Alates 2021. aasta 1. aprillist kuni 2022. aasta 31. detsembrini ei maksustata aktsiisiga nikotiinisisaldusega ja ilma nikotiinisisalduseta tubakavedelikke ning nimetatud perioodil ei kohaldata tubakavedelike puhul alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadust Tubakavedeliku aktsiisi kogumise peatamise eesmärk on ohjata piirikaubandust ja salaturgu. Aktsiisi kogumise peatamisega antakse ettevõtjatele võimalus vähendada tubakavedeliku hinda ja seeläbi luua kasutajatele stiimul toodete soetamiseks Eesti müügikohtadest selle asemel, et neid piirikaubandusest või salaturult soetada.


01.04.2021 jõustub

Autoriõiguse seaduse, maksukorralduse seaduse ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse muutmise seadus (nn tühja kasseti tasu süsteemi muutmine ning Patendiameti ülesannete laiendamine)

RT I, 04.01.2021, 3

RT seadusuudis 

Koostoimes VV määruses tehtavate muudatustega on seaduse muudatuse eesmärk kehtestada uuendatud tühja kasseti tasu süsteem, mis võimaldaks õiguste omajatel saada õiglast hüvitist nende teoste ja muude õiguste objektide isiklikeks vajadusteks kopeerimise eest ning tagaks Eesti õiguse kooskõla infoühiskonna direktiiviga.

Tühja kasseti tasu puudutavas regulatsioonis tehtavate muudatuste teiseks eesmärgiks on võimaldada hüvitise maksmist ka filmi esmasalvestuse tootjatele.


01.04.2021 jõustub

Toiduseaduse muutmise seadus

RT I, 23.02.2021, 2

RT seadusuudis

Toiduseaduse muutmise peamine eesmärk on vähendada toidu käitlejate halduskoormust, kasutada võimalust kehtestada ettevõtte hoonete ja ruumide kohta paindlikumad nõuded ning võimaldada loomse toidu turustamist teatamiskohustuse alusel.


01.04.2021 jõustub

Täitemenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 22.03.2021, 1

RT seadusuudis

16.03.2021. ERR. Aprillis aegub 85 000 võlanõude täitemenetlust

2011. aasta aprillis jõustus tsiviilseadustiku üldosa seaduse muudatus (TsÜS § 157 lg 1), mis nägi ette, et jõustunud kohtuotsusega tunnustatud nõude ning muude täitedokumentidest tulenevate nõuete aegumistähtaeg on 10 aastat senise 30 aasta asemel. Seega aegub 2021. aasta aprillis suur osa enne nimetatud kuupäeva jõustunud täitedokumentidest tulenevaid eraõiguslikke nõudeid.

2021. aastal võib kohtusse saabuda arvestatav hulk hagiavaldusi sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks nõude täitmise aegumise tõttu. Kohtu töökorraldust mõjutab see negatiivselt, riivatud saaksid inimeste õigused, mh õigus asja mõistliku aja jooksul lahendamisele.

Selleks võimaldatakse edaspidi kohtutäituril eelnõus sätestatud tingimustel täitemenetlus nõude täitmise aegumise tõttu lõpetada. Samuti nähakse ette, et kui võlgnik esitab avalduse täitemenetluse lõpetamiseks täitmise aegumise tõttu kohtule, vaadatakse see kohtus edaspidi läbi hagita menetluses.

Seaduse eesmärk on võimaldada inimesel kiiremini ja väiksemate kuludega lõpetada täitemenetlus nõude täitmise aegumise tõttu ning vähendada seeläbi kohtutesse esitatavate avalduste hulka.


01.04.2021 jõustub

Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 22.03.2021, 2

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on tagada asendus- ja järelhooldusteenuse paindlikum korraldus, muudatusega laiendatakse inimeste ringi, kellel on õigus igakuistele peretoetustele ja suurendatakse kohalike omavalitsuse üksuste võimalusi järelhooldusteenust vajavate noorte toetamiseks. Muudatusega võimaldatakse asendushooldusteenust pakkuvas perekodus sõlmida perevanemaga lisaks kehtivas seaduses ettenähtud käsunduslepingule ka tööleping.

Muudatusega luuakse võimalus saada peretoetusi, näiteks lapsetoetust, eestkostetava lapse toetust, üksikvanema lapse toetust, lasterikka pere toetust, samuti ka puudega õppuri õppetoetust ja puudega vanema toetust kui kuni 19-aastane laps on kantud Sotsiaalministeeriumi hallatava riigiasutuse statsionaarse õppega täienduskoolituse kursuse nimekirja.


03.04.2021 jõustub

Psühhiaatrilise abi seaduse § 3 muutmise seadus

RT I, 24.03.2021, 5

RT seadusuudis

11.01.2021. Siseministeerium. Rahvastikuminister Solman: Psühhiaatriline abi peab olema tagatud ka alaealistele abivajajatele

Seadusega muudetakse psühhiaatrilise abi seaduse seda sätet, mis reguleerib alaealisele ning piiratud teovõimega isikule psühhiaatrilise abi andmist. Muudatuse kohaselt saavad kaalutlusvõimelised alaealised õiguse oma nõusolekul saada psühhiaatrilist ravi, mis seni polnud võimalik ilma vanemate nõusolekuta. Seaduse eesmärk on varajane ja õigeaegne meditsiiniline sekkumine, mis aitab kaasa tõhusale ja tulemuslikule ravile, mis omakorda aitab vähendada noorte vaimseid probleeme.


05.04.2021 (osaliselt 01.07.2021 ja 01.01.2022) jõustub

Tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seadus

RT I, 26.03.2021, 1

RT seadusuudis

Seaduse peamine eesmärk on kehtestada kaitsemeetmed ELi loetellu kantud maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide suhtes, et agressiivne maksuplaneerimine ei oleks võimalik ELi loetellu kantud jurisdiktsioonide kaudu.  


16.04.2021 (osaliselt 01.05.2021) jõustub

Kemikaaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 06.04.2021, 1

RT seadusuudis


Seadusega rakendatakse ELi vastava määruse nõudeid, millega ühtlustatakse norme, mis käsitlevad selliste ainete ja segude kättesaadavaks tegemist, sissetoomist, omamist ja kasutamist, mida võidakse väärkasutada lõhkeainete ebaseaduslikuks valmistamiseks. Regulatsiooni eesmärk on piirata selliste ainete kättesaadavust tavainimestele ning tagada asjakohane teatamine kahtlustäratavatest tehingutest kogu tarneahelas. Määruse peamised eesmärgid on tagada parem ja ühtsem nõuete rakendamine liikmesriikides. Selle all peetakse silmas sektoris tegutsevate ettevõtjate võrdset kohtlemist ja lõhkeainete lähteainete vaba liikumist siseturul sh e-kaubanduse vahendusel. Lisaks soovitakse kindlustada, et lõhkeainete lähteaineid kasutatakse selleks ettenähtud otstarbel. Lõhkeainete lähteainetele kehtestatud nõuete tõhusamaks rakendamiseks peavad määruse kohaselt ettevõtjad, professionaalsed kasutajad ja internetipõhised kauplemiskohad teavitama kahtlustäratavatest tehingutest Politsei- ja Piirivalveametit. Seda juhul, kui nad teevad üldsusele kättesaadavaks lõhkeainete lähteaineid. Rangemad nõuded on kehtestatud ka isikute taustakontrollile, kes soovivad lähteaineid soetada.17.04.2021 jõustub 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus

RT I, 16.04.2021, 5

RT seadusuudis


Seaduse muudatuse kohaselt ei ole gümnaasiumis lõpueksamid sel aastal erandkorras lõpetamise tingimuseks, kui Vabariigi Valitsuse kehtestatud liikumisvabaduse piirangute tõttu ei ole lõpueksamite korraldamine mõistliku aja jooksul võimalik. Lisaks loob muudatus võimaluse vastavalt vajadusel eksamite toimumist edasi lükata ja näha ette täiendavaid eksamiaegu. Muudatus on vajalik tulenevalt COVID-19 epideemiast tingitud olukorrast.
18.04.2021 jõustub

 

Riigieelarve seaduse muutmise seadus

RT I, 17.04.2021, 1

RT seadusuudis

Riigieelarve seaduse muutmise seadusega tehakse muudatused, mis seonduvad riigi 2021. lisaeelarve seaduse rakendamisega. Esiteks laiendatakse ministeeriumi valitsemisala vahendite arvelt riigisisese toetusprogrammi elluviimisega seotud halduslepingu sõlmimise võimalust riigi osalusel asutatud sihtasutusele. Teiseks täiendatakse seadust uue paragrahviga COVID-19 põhjustava viiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusprogrammide üldtingimuste kehtestamiseks.18.04.2021 jõustub

Riigi 2021. aasta lisaeelarve seadus


RT I, 17.04.2021, 2

RT seadusuudis


Lisaeelarve maht on 641 miljonit eurot, mis on Eesti elanike, ettevõtete, ühiskonna ning tervishoiusüsteemi abistamiseks. Meetmete pakett sisaldab vahendeid töötasu toetuste maksmiseks majandusharudes, kus töömaht piirangute tõttu väheneb, haigushüvitiste hüvitiste jätkamist alates teisest haiguspäevast, lisameetmeid vaimse tervise hoidmiseks, erihoolekandele ja rehabilitatsioonile, lisavahendeid ravimitele, vaktsineerimisele, kriisijuhtimisele ning toetusmeetmeid turismisektorile, kultuurikorraldajatele ja loovisikutele.


18.04.2021 jõustub

Loovisikute ja loomeliitude seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus

RT I, 17.04.2021, 3

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on lahendada COVID-19 puhanguga seotud piirangutest ja sellega seotud majandussurutisest tugevalt mõjutatud sihtrühma – vabakutseliste loovisikute – probleem sotsiaalsete ja majanduslike tagatiste asjus sissetulekute ajutisel kadumisel. Sihtrühma abivajadus on tavaolukorraga võrreldes kordades kasvanud, vahepealsel perioodil ei ole olukord tööturul paranenud. Seadusega reguleeritakse võimalust eraldada loometoetuseks täiendavaid riigieelarvelisi vahendeid, ning nende kasutamise korda.19.04.2021 (osaliselt 01.01.2023 ja 01.01.2024) jõustub


Täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 09.04.2021, 1

RT seadusuudis

Seadusega muudetakse senist avaliku võimu nõuete jagamise mudelit nii, et sarnaselt eranõude omanikuga võib avalik-õigusliku nõude omanik ise kohtutäituri valida. Seadusega muudetakse ka kohtutäiturite tasusätteid. Alandatakse kohtutäituri põhitasu 50 protsendile tasumäärast, kui võlgnik täidab kogub nõude maksegraafiku alusel ja maksegraafik sõlmitakse nõude vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja jooksul.

Kehtestatakse uus kohtutäituri ametitoiming, milleks on võlgniku täitemenetlusliku profiili koostamine. Ametitoiming on mõeldud sissenõudjate abistamiseks nõude sissenõudmise perspektiivikuse hindamisel.23.04.2021 jõustub

Korruptsioonivastase seaduse muutmise seadus (GRECO soovituste täitmine ja julgeolekuasutuste juhtide huvide deklaratsioonide avalikkuse piiramine)

RT I, 13.04.2021, 3

RT seadusuudis


Seadus sätestab huvide deklaratsiooni esitamise kohustuse ministri poliitilistele nõunikele ning piiratakse julgeolekuasutuse juhi huvide deklaratsiooni avalikustamist. Seaduse täiendamisel tuginetakse avaliku teenistuse seaduse § 7 lõikele 6, mis määratleb ministrite poliitiliste nõunike mõiste ning mis eristab samuti ministrite nõunikke, kes täidavad abistavaid ja nõustavaid ülesandeid. Huvide deklaratsiooni esitajate ringi laiendamise kohustus tuleneb Euroopa Nõukogu korruptsioonivastaselt ühenduselt GRECO. Selle eesmärk on hõlmata huvide deklaratsiooni esindajate hulka ka ministrite nn poliitilised nõunikud ehk need nõunikud, kes avaliku teenistuse seaduse § 7 lg 6 alusel täidavad peaministri või ministri juures abistavaid või nõustavaid ülesandeid kuni nimetatud isiku volituste lõppemiseni ning kellega sõlmitakse tähtajaline tööleping.24.04.2021 (osaliselt 30.06.2021 ja 01.01.2022) jõustub

Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus


RT I, 14.04.2021, 1

RT seadusuudis


Seadusega viiakse Eesti õigus kooskõlla direktiividega kindlustus- ja edasikindlustustegevuse, samuti finantsinstrumentide turgude ning finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkondades.


30.04.2021 jõustub

Väärteomenetluse seadustiku § 62 muutmise seadus

RT I, 20.04.2021, 1
RT seadusuudis

Seaduse eesmärgiks on viia väärteomenetluse seadustik kooskõlla põhiseadusega ning luua regulatsioon, mis võimaldaks väärteo tõttu vahetult kahju saanud või vahetult tervisekahjustuse saanud isikul tutvuda tema õiguste kaitseks vajaliku väärteomenetluses kogutud teabega.


09.04.2021 jõustub osaliselt Liiklusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (jõust. 31.03.2021) RT I, 30.03.2021, 1

2020 jõustunud seadused, mis osaliselt jõustuvad 2021.aasta aprillis:  (2020 seadusuudiseid vaata siit) 

01.04.2021 jõustub osaliselt Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus (jõust. 27.12.2020 ; saliselt 01.04.2021 ) RT I, 17.12.2020, 525.02.2021. Justiitsministeerium. Tühja kasseti tasu määrad alates 1. aprillist 2021
MAI 


01.05.2021 jõustub

Kaubandustegevuse seaduse kehtetuks tunnistamise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 04.01.2021, 1

RT seadusuudis 

Seaduse eelnõu väljatöötamine on tingitud vajadusest ajakohastada, korrastada ja lihtsustada kaubanduse valdkonna õiguslikku regulatsiooni. Eelnõuga tunnistatakse kehtetuks kaubandustegevuse seadus (edaspidi KaubtS) ning muudetakse KaubtS-ga puutumuses olevaid seadusi, sh täpsustatakse regulatsioone ja täiendatakse neid rakendamiseks asjakohaste mõistetega.

Arvestades, et õigusruum on edasi arenenud, ei anna KaubtS enam lisandväärtust kaubanduse valdkonnas tegutsevate ettevõtjate tegevuse, sh toote ja teenuse nõuetele vastavuse tagamise, samuti kohustuste osas suhetes tarbijaga, avaliku korra tagamiseks, vaid dubleerib majandustegevusele teiste seadustega kehtestatud reegleid.


01.05.2021 jõustub

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus

RT I, 23.03.2021, 1

RT seadusuudis

Seadusega antakse energia aktsiisivabastuse luba taotlevatele ja luba omavatele ettevõtjatele suuremaks paindlikkuseks hinnata aktsiisisoodustusele kvalifitseerumise hindamisperioodi pikkust. Kui kehtiv seadus annab võimaluse hinnata elektrointensiivsust ja gaasitarbimise intensiivsust viimase lõppenud majandusaasta andmete alusel, siis muudatusega saab ettevõtja vabalt valida hindamisperioodi pikkuseks lõppenud üks kuni neli järjestikkust majandusaastat.


01.05.2021 (osaliselt 01.01.2022) jõustub

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT seadusuudis
RT I, 21.04.2021, 1

Seadusega luuakse seaduslik alus COVID-19 põhjustava viiruse levikuga seonduvate meetmete kasutuselevõtuks, mille rahaline pool tagatakse riigi 2021. aasta lisaeelarvega. Seaduses nähakse ette mitu COVID-19 seotud regulatsiooni, mis on vajalikud selleks, et isikutel oleks tagatud sujuv asjaajamine haldusorganitega või tagatud võimalus puududa töölt lähikontaktseks olemise tõttu ja saada haigushüvitist juba teisest haiguslehe päevast alates.


2020 jõustunud seadused, mis osaliselt jõustuvad 2021.aasta mais (2020 seadusuudiseid vaata siit) 

01.05.2021 jõustub osaliselt  Kemikaaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus  (jõust. 16.04.2021; osaliselt 01.05.2021)  RT I, 06.04.2021, 1

01.05.2021 jõustub osaliselt Turismiseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadus (jõust. 14.12.2020;  osaliselt 01.05.2021) RT I, 04.12.2020, 1 

26.05.2021 jõustub osaliselt Meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (jõust.  18.05.2020; osaliselt 26.05.2021)   RT I, 17.05.2020, 1JUUNI


30.06.2021 jõustub osaliselt Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (jõust. 24.04.2021, osaliselt 30.06.2021 ja 01.01.2022) RT I, 14.04.2021, 1


JUULI 


01.07.2021 (osaliselt 01.01.2022) jõustub

Käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seadus

RT I, 23.02.2021, 1

RT seadusuudis

Eesmärk on võtta üle ELi käibemaksudirektiivi muudatused, millega muutub liikmesriikide vahelise e-kaubanduse maksustamine ja kaob kuni 22 euro väärtusega väikesaadetiste impordile kehtestatud maksuvabastus.2020 jõustunud seadused, mis osaliselt jõustuvad 2021.aasta juulis  (2020 seadusuudiseid vaata siit) 

01.07.2021 jõustub osaliselt Tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seadus 

(jõust 05.04.2021, osaliselt 01.07.2021, 01.01.2022) 

RT I, 26.03.2021, 1


01.07.2021 jõustub osaliselt Vedelkütuse seaduse muutmise seadus ( jõust 01.04.2020; osaliselt 01.07.2020, 01.07.2021, 01.01.2022, 01.01.2023, 01.01.2024 ja 01.01.2028) RT I, 24.03.2020, 1
2022


01.01.2022 (osaliselt  01.01.2021) jõustub

Mahepõllumajanduse seaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seadus

RT I, 08.12.2020, 1

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on viia MPõS kooskõlla alates 1. jaanuarist 2022 kohaldatava EL-i mahepõllumajanduse määrusega, mille eesmärk on kõrvaldada Euroopa Liidu mahetootmise arengu takistused, tagada aus konkurents põllumajandustootjatele ja ettevõtjatele, tõsta tarbijate usaldust mahepõllumajanduslike toodete vastu ning viia õigusaktid kooskõlla Lissaboni lepinguga. Lõpptulemuseks peaksid olema lihtsamad normid, tõhusamad protsessid ning tarbija jaoks usaldusväärsed tooted.


01.01.2022 jõustub 
Kaitseväeteenistuse seaduse § 15 muutmise seadus

RT I, 20.04.2021, 2
RT seadusuudis

Seaduse kohaselt saab peamiseks suhtluskanaliks riigi ja kaitseväekohustuslase vahel riigikaitsekohustust puudutavates küsimustes riigiportaal. Eesti teabevärav eesti.ee võimaldab sihtrühma kuuluvate isikutega efektiivsemalt suhelda. Seadusemuudatuse eesmärgiks on vähendada paberil saadetavate dokumentide hulka ning kiirendada info adressaadini jõudmise protsessi.


01.01.2022 jõustub osaliselt Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (jõust. 01.05.2021; osaliselt 01.01.2022) RT I, 21.04.2021, 1


01.04.2022  (osaliselt 05.11.2018, 01.09.2019 ja 01.07.2020) jõustub

Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 26.10.2018, 1

RT seadusuudis

 

Seaduse eesmärk on suurendada vanemate võimalusi töö- ja pereelu ühitamiseks, luues vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi enam valikuvõimalusi ning soodustades hoolduskoormuse jagamist ema ja isa vahel. Samuti ühtlustatakse erinevate vanemapuhkuste ja -hüvitiste põhimõtted, tuues hüvitiste arvestamise ja maksmise Sotsiaalkindlustusametisse (edaspidi SKA).

 PHS-i muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (edaspidi eelnõu) raames viiakse ellu vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi II etapi muudatused:
-rasedus- ja sünnituspuhkus ning sünnitushüvitis liidetakse vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi;
-luuakse võimalus vastavalt isiku soovile võtta vanemahüvitist välja kalendripäevade kaupa kuni lapse 3-aastaseks saamiseni;
-luuakse vanemahüvitise samaaegse maksmise võimalus mõlemale vanemale kuni kahe kuu ulatuses;
muudetakse lapsepuhkuse tingimusi;
-laiendatakse lapsendamispuhkuse ja -hüvitise saamise õigust hoolduspere vanematele ning kõigile alaealise uude perre lapsendajatele;
-luuakse erisused surnuna sündinud laste, enneaegsete laste ning kolmikute ja enamaarvuliste mitmike vanematele.

 

01.01.2022 jõustub osaliselt Tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seadus (jõust 05.04.2021, osaliselt 01.07.2021, 01.01.2022) RT I, 26.03.2021, 1

01.01.2022 jõustub osaliselt Käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seadus (jõust 01.07.2021, osaliselt 01.01.2022) RT I, 23.02.2021, 1

01.01.2022 jõustub osaliselt Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (jõust. 24.04.2021, osaliselt 30.06.2021 ja 01.01.2022) RT I, 14.04.2021, 1        

2023


 01.01.2023 jõustub osaliselt Täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus  (jõust. 19.04.2021, osaliselt 01.01.2023  ja 01.01.2024)  RT I, 09.04.2021, 1

2024


 01.01.2024 jõustub osaliselt Täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (jõust. 19.04.2021, osaliselt 01.01.2023  ja 01.01.2024) RT I, 09.04.2021, 1