xLaw kasutajal on võimalus  xLaw RT keskkonnas vaadata seaduste muutmise seaduste seletuskirja väljavõtteid  muudetud

seaduse § , lg, p juurest ( vaata xLaw RT siit)
2021 

04.01.2021. Postimees. Uued seadused hakkasid kehtima

2021 JAANUAR  jõustunud seadused ( sh  2019  ja 2020 jõustunud seadused, mis osaliselt jõustuvad 2021.aastal )  vaata siit 

 2021 VEEBRUAR - APRILL jõustunud seadused- vaata siit 

2021 MAI - JUUNI jõustunud seadused- vaata siit 

 


JUULI 

01.07.2021 jõustub

Loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seadus

RT I, 16.06.2021, 1

RT seadusuudis

Seaduse muudatuste eesmärgiks on keelustada Eestis loomade aretamine ja pidamine üksnes või peamiselt karusnaha saamise eesmärgil.

2015. aasta 26. novembril esitleti Euroopa Parlamendis teadusraportit, mille kohaselt on karusloomafarmide keelustamine ainus lahendus karusnahatööstuses aset leidvate loomade heaolu tõsiste rikkumiste ärahoidmiseks. Raportist nähtub, et karusloomafarme, kus suudetaks metsloomade vajadustele vastu tulla, ei ole olemas.


01.07.2021 jõustub

Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 02.06.2021, 2

RT seadusuudis

Seaduse väljatöötamine on tingitud vajadusest sätestada konkurentsiseaduses riigiabi andjatele ja riigiabi saajatele selge õiguslik alus ebaseaduslik ja väärkasutatud riigiabi tagasi nõuda olukorras, kus Euroopa Komisjon ega Euroopa Liidu Kohus ei ole ise vastavasisulist otsust teinud. Kuivõrd ükski Euroopa Liidu (edaspidi EL) õiguse säte ei kohusta sõnaselgelt ja imperatiivselt liikmesriike ilma Euroopa Komisjoni otsuseta abi tagasi nõudma, ei olnud riigiabi andjatele ja riigiabi saajatele senini üheselt selge, kas abi tagasinõudmine liikmesriigi asutuse enda algatusel on abi andnud asutuse õigus või kohustus.


01.07.2021 (osaliselt 01.01.2022) jõustub

Käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seadus

RT I, 23.02.2021, 1

RT seadusuudis

Eesmärk on võtta üle ELi käibemaksudirektiivi muudatused, millega muutub liikmesriikide vahelise e-kaubanduse maksustamine ja kaob kuni 22 euro väärtusega väikesaadetiste impordile kehtestatud maksuvabastus.


02.07.2021 jõustub

Infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seadus

RT I, 22.06.2021, 13

RT seadusuudis


Seaduse olulisemate muudatuste hulgas määratakse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teostama järelevalvet veebipõhiste vahendusteenuste pakkujate ja otsingumootorite üle. Seadusega täpsustatakse sunniraha ja trahvimäärasid ettekirjutiste ja kohustuste täitmata jätmise eest. Nähakse ette käibemaksukohustuslase numbri avaldamise kohustus nendele infoühiskonna teenuse osutajatele, kelle tegevuselt nõutakse käibemaksu. Veebipõhiste vahendusteenuste hulka kuuluvad sellised infoühiskonna teenused, mis võimaldavad ärikasutajatel pakkuda tarbijatele kaupu ja teenuseid ja hõlbustada otsetehingute algatamist.
05.07.2021 jõustub
Atmosfääriõhu kaitse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus
RT I, 25.06.2021, 2
RT seadusuudis

Seadusega ajakohastatakse sätteid, et tagada EL-i õiguse rakendamine. Euroopa Komisjon on kehtestanud uued Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi (EL HKS) rakendavad määrused. Samuti on EL andnud rakendusmääruse moderniseerimisfondi kohta. Nende eesmärk on hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja süsinikdioksiidiheite vähendamist toetavaid investeeringuid.


15.07.2021 jõustub 
Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 08.07.2021, 1
RT seadusuudis 

Seaduse eesmärk on luua õiguslik alus andmekogu ABIS loomiseks. Avaliku teabe seaduse (edaspidi AvTS) § 43.3 lõike 1 kohaselt tuleb andmekogu asutada seadusega või selle alusel antud õigusaktiga. Andmekogu ABIS loomise peamine eesmärk on koondada ühtsesse andmekogusse erinevate riiklike menetluste raames hõivatavad ning praegu eri andmekogudesse kantud biomeetrilised andmed, kasutada eri infosüsteemides ühtset tarkvara ning teha üks-ühele ja üks-mitmele biomeetriliste andmete automaatset võrdlust.


20.07.2021 jõustub
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus
RT I, 25.06.2021, 1
RT seadusuudis

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsus tunnistab kehtetuks KOKS paragrahvi 18 lõike 1 punkti 6 osas, mis näeb ette volikogu liikme volituste ennetähtaegse lõppemise, kui volikogu liige töötab sama valla või linna ametiasutuses töölepingu alusel. Seadusega nähakse töötajate puhul senise volituste lõppemise asemel ette volituste peatumine. Seetõttu täiendatakse volikogu liikme volituse peatumise aluseid uue asjaoluga.


2020 jõustunud seadused, mis osaliselt jõustuvad 2021.aasta juulis  (2020 seadusuudiseid vaata siit) 

01.07.2021 jõustub osaliselt Tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seadus 

(jõust 05.04.2021, osaliselt 01.07.2021, 01.01.2022) 

RT I, 26.03.2021, 1


01.07.2021 jõustub osaliselt Vedelkütuse seaduse muutmise seadus ( jõust 01.04.2020; osaliselt 01.07.2020, 01.07.2021, 01.01.2022, 01.01.2023, 01.01.2024 ja 01.01.2028) RT I, 24.03.2020, 1

01.07.2021 jõustub osaliselt Perehüvitiste seaduse ja töölepingu seaduse muutmise seadus (jõust 07.06.2021; osaliselt 01.04.2022)
RT I, 28.05.2021, 12


OKTOOBER


01.10.2021 jõustub (osaliselt 01.01.2023)

Veeseaduse muutmise seadus

RT I, 21.09.2021, 3

RT seadusuudis

Seadusega tehtavate muudatuste eesmärk on vähendada bürokraatiat ja riigiasutuste töökoormust, samuti ühtlustada veekogu mõiste rakendamispraktikat ning muuta selgemaks nitraaditundlikul alal sätestatud piirangud. 

Kehtiva seaduse kohaselt peavad põllumajandusettevõtjad esitama kaks korda andmeid sõnniku laotamise ja loomade veekaitsevööndis karjatamise kohta. Muudatusega jäetakse veeseadusest välja dubleerivate andmete esitamise kohustus.


10.10.2021 jõustub 

Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seadus

RT I, 30.09.2021, 2


RT seadusuudis


KAOKSi § 2 lõike 1 punkti 2 muutmise eesmärk on kaotada tarbetud piirangud põllumajandusmaa või metsamaa omandamisel maapiirkonna ettevõtluse toetamiseks asutatud riigi sihtasutusele. Kuivõrd seaduse kitsendusi ei kohaldata juba praegu avalikes huvides tegutsevate isikute (Eesti riik, Eesti kohaliku omavalitsuse üksus või muu Eestis loodud avalik-õiguslik juriidiline isik) suhtes ja riik võib teatavasti avalikke ülesandeid täita ka eraõiguslikus vormis, oleks mõistlik välistada seaduse kohaldamine riigi sihtasutusele, kes on asutatud maapiirkonna ettevõtluse toetamiseks. Selle puhul saab eeldada maa edasist sihtotstarbelist ja jätkusuutlikku kasutust ning seetõttu on KAOKSi kohane loamenetluse rakendamine liigne ja ebaotstarbekas.


18.10.2021 jõustub

Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus (Euroopa Parlamendi liikme osalemine kohaliku omavalitsuse volikogu töös)

RT I, 25.06.2021, 3

RT seadusuudis

Seadus kaotab piirangud, mille kohaselt Euroopa Parlamendi liikmed ei või osaleda valla- ja linnavolikogude töös. Seadusega antakse neile võimalus kaasa rääkida oma elukohajärgse kohaliku omavalitsuse elu korraldamisel. Muudatustega ühtlustatakse Euroopa Parlamendi liikmetele kohalduvaid volikogu liikmeks olemise nõudeid Riigikogu liikmetele kohalduvate kehtivate reeglitega.


25.10.2021 jõustub

E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus

RT I, 15.10.2021, 1

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on määrata kindlaks ja sätestada üheseltmõistetavalt PPA, RIA, SiM-i ja MKM-i pädevus eID-ga seonduva õigusruumi ning sellest tulenevate tegevuste korraldamisel ja haldamisel. Samuti on seaduse eesmärk viia tegelikkusega kooskõlla EUTS-s nimetatud, eIDAS määrusest tulenev pädeva asutuse roll ja luua õiguslik alus e‑identimise süsteemide usaldusväärsuse hindamiseks.


NOVEMBER


01.11.2021 jõustub

Põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seadus

RT I, 21.09.2021, 4

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on kaitsta põllumajandustoote ja toidu müüjaid ostjate ebaausate kaubandustavade eest. 

Seadusega võetakse Eesti õigusesse üle sätted, mis sisalduvad samal eesmärgil kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2019/633, mis käsitleb põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid.


01.11.2021 jõustub

Elektrituruseaduse muutmise seadus
RT I, 22.10.2021, 1
RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on suurendada konkurentsi taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise vähempakkumistel, vähendada fossiilkütuste kasutamist elektritootmisel ning parandada Eesti elektrienergia tootmise varustuskindlust.


01.11.2021 jõustub

Töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 22.10.2021, 2
RT seadusuudis

Seaduse muudatusega võetakse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/1158, milles käsitletakse lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalu ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2010/18/EL. 

Nimetatud direktiivis sätestatakse miinimumnõuded, mille eesmärk on saavutada meeste ja naiste võrdõiguslikkus seoses võimalustega tööturul ja kohtlemisega tööl, muutes töötavate lapsevanemate või hooldajate jaoks töö- ja pereelu ühitamise lihtsamaks.
01.11.2021 jõustub

Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 22.10.2021, 3
RT seadusuudis

Muudatusega laiendatakse turujärelevalveasutuste järelevalvepädevusi seoses e-kaubanduses müüdavate toodetega. Asutused saavad juurdepääsu sideandmetele, et neil oleks võimalus tuvastada veebilehe omanikke ja vajadusel piirata veebiliidesele juurdepääsu, nõuda infosisu eemaldamist või hoiatuse kuvamist. Muudatuste eesmärk on tagada võimalikult operatiivselt ohtlike toodete müügilt kõrvaldamine.


2022


01.01.2022 (osaliselt  01.01.2021) jõustub

Mahepõllumajanduse seaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seadus

RT I, 08.12.2020, 1

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on viia MPõS kooskõlla alates 1. jaanuarist 2022 kohaldatava EL-i mahepõllumajanduse määrusega, mille eesmärk on kõrvaldada Euroopa Liidu mahetootmise arengu takistused, tagada aus konkurents põllumajandustootjatele ja ettevõtjatele, tõsta tarbijate usaldust mahepõllumajanduslike toodete vastu ning viia õigusaktid kooskõlla Lissaboni lepinguga. Lõpptulemuseks peaksid olema lihtsamad normid, tõhusamad protsessid ning tarbija jaoks usaldusväärsed tooted.


01.01.2022 jõustub 
Kaitseväeteenistuse seaduse § 15 muutmise seadus

RT I, 20.04.2021, 2
RT seadusuudis

Seaduse kohaselt saab peamiseks suhtluskanaliks riigi ja kaitseväekohustuslase vahel riigikaitsekohustust puudutavates küsimustes riigiportaal. Eesti teabevärav eesti.ee võimaldab sihtrühma kuuluvate isikutega efektiivsemalt suhelda. Seadusemuudatuse eesmärgiks on vähendada paberil saadetavate dokumentide hulka ning kiirendada info adressaadini jõudmise protsessi.


01.01.2022 jõustub osaliselt Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (jõust. 01.05.2021; osaliselt 01.01.2022) RT I, 21.04.2021, 1


01.04.2022  (osaliselt 05.11.2018, 01.09.2019 ja 01.07.2020) jõustub

Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 26.10.2018, 1

RT seadusuudis

 

Seaduse eesmärk on suurendada vanemate võimalusi töö- ja pereelu ühitamiseks, luues vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi enam valikuvõimalusi ning soodustades hoolduskoormuse jagamist ema ja isa vahel. Samuti ühtlustatakse erinevate vanemapuhkuste ja -hüvitiste põhimõtted, tuues hüvitiste arvestamise ja maksmise Sotsiaalkindlustusametisse (edaspidi SKA).

 PHS-i muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (edaspidi eelnõu) raames viiakse ellu vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi II etapi muudatused:
-rasedus- ja sünnituspuhkus ning sünnitushüvitis liidetakse vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi;
-luuakse võimalus vastavalt isiku soovile võtta vanemahüvitist välja kalendripäevade kaupa kuni lapse 3-aastaseks saamiseni;
-luuakse vanemahüvitise samaaegse maksmise võimalus mõlemale vanemale kuni kahe kuu ulatuses;
muudetakse lapsepuhkuse tingimusi;
-laiendatakse lapsendamispuhkuse ja -hüvitise saamise õigust hoolduspere vanematele ning kõigile alaealise uude perre lapsendajatele;
-luuakse erisused surnuna sündinud laste, enneaegsete laste ning kolmikute ja enamaarvuliste mitmike vanematele.


01.04.2022 jõustub osaliselt
Perehüvitiste seaduse ja töölepingu seaduse muutmise seadus (jõust 07.06.2021; osaliselt 01.07.2021)
RT I, 28.05.2021, 12

01.01.2022 jõustub osaliselt Tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seadus (jõust 05.04.2021, osaliselt 01.07.2021, 01.01.2022) RT I, 26.03.2021, 1

01.01.2022 jõustub osaliselt Käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seadus (jõust 01.07.2021, osaliselt 01.01.2022) RT I, 23.02.2021, 1

01.01.2022 jõustub osaliselt Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (jõust. 24.04.2021, osaliselt 30.06.2021 ja 01.01.2022) RT I, 14.04.2021, 1        

2023


 01.01.2023 jõustub osaliselt Täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus  (jõust. 19.04.2021, osaliselt 01.01.2023  ja 01.01.2024)  RT I, 09.04.2021, 1

01.01.2023 jõustub osaliselt Veeseaduse muutmise seadus (jõust. 01.10.2021) RT I, 21.09.2021, 32024


 01.01.2024 jõustub osaliselt Täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (jõust. 19.04.2021, osaliselt 01.01.2023  ja 01.01.2024) RT I, 09.04.2021, 1