2023 seadusemuudatuste kohta vaata artikleid siit

29.12.2023 Justiitsministeerium.  Tagasivaade 2023. aastale justiitsvaldkonnas

2023


2023.jaanuar- märts seadusuudised - vaata siit 

2023. aprill- juuni seadusuudised - vaata siit 

2023. juuli- september seadusuudised - vaata siit 
OKTOOBER


01.10.2023 (osaliselt  06.04.2022 -TuMS § 61) jõustub

Maksukorralduse seaduse muutmise (ehitustööde andmete esitamine) ja tulumaksuseaduse muutmise seadus

RT I, 05.04.2022, 1

RT seadusuudis

Maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega luuakse õiguslik alus töövõtuahela ning töökohal viibitud aja kindlaks määramiseks. Töövõtuahela fikseerimiseks luuakse Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonda rakendus, kus töövõtuahela iga lüli saab märkida ära enda alltöövõtjad. Teabe esitamisel võimaldab rakendus lähtuda äriregistri andmekogus olevatest andmetest. Töökohal viibimise andmete esitamisel võetakse eesmärgiks vältida käsitsi aruandlust ning andmevahetus automatiseerida.


NOVEMBER


01.11.2023 jõustub
Audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused)
RT I, 17.03.2023, 2
RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on muudatuste või täienduste abil viia seadusandlik olukord vastavusse Euroopa Liidu (edaspidi ka EL) õigusest tulenevate nõuetega ning võimaldada Eestis kohaldada EL õigusaktides sätestatud ülemmääradega rahalisi sanktsioone.


01.11.2023 jõustub
Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (Euroopa Liidu õigusest tulenevad rahatrahvid)
RT I, 11.03.2023, 1
RT seadusuudis

Seaduse eesmärgiks on võimaldada EL-i õiguses sätestatud haldustrahvide kohaldamist väärteomenetluses, samuti pikendatakse rahatrahvi vabatahtliku tasumise tähtaega.
Seadusega täiendatakse karistusseadustiku üldosa nii, et see võimaldaks täita Euroopa Liidu õiguses sätestatud nõudeid ja kohaldada konkreetsetes valdkondades (eeskätt finantssektor ja andmekaitse) teatud rikkumiste eest senisest oluliselt suurema rahatrahvi ülemmääraga väärteokaristusi.

 

DETSEMBER


01.12.2023 jõustub (osal. 01.01.2024)
Käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus
RT I, 21.11.2023, 1

Seaduse muudatuste eesmärk on piiriüleste käibemaksupettuste avastamine. Eestis piiriüleste käibemaksupettuste levimuse kohta puuduvad sellised andmed, mille alusel saaks hinnata selle ulatust, kuid muudatuste mõju on lisaks maksutulude potentsiaalsele suurenemisele ka preventiivne, mis aitab korrastada e-kaubanduse turgu. Seadusega kavandatud muudatused suurendavad makseteenuse pakkujate halduskoormust, kuid on e-kaubanduse sektori konkurentsivõimele positiivse mõjuga, mille tulemusena käibemaksu laekumine suureneb.


01.12.2023 jõustub
Sotsiaalmaksuseaduse § 3 täiendamise ja tulumaksuseaduse § 34 muutmise seadus
RT I, 21.11.2023, 2

Seaduse eesmärk on anda tööandjale võimalus maksta haigestunud rasedale töötajale sotsiaalmaksuvabalt haigushüvitist ning kõrvaldada nii töötajate ebavõrdne kohtlemine.


25.12.2023 jõustub (osal. 01.06.2024 ja 01.09.2024)

Ravimiseaduse, ravikindlustuse seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus

RT I, 15.12.2023, 3

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on ajakohastada RavS-i ja viia see kooskõlla EL-i õigusega, samuti vähendada ebavajalikku halduskoormust ravimituru osapooltele. Täiendavalt võimaldavad seaduses ette nähtud muudatused parandada ravimite kättesaadavust.

Seaduse keskkonnakaitseline eesmärk on lihtsustada kõlbmatute ravimite vastuvõtmist ja käitlemist, edendada ohtlike jäätmete kogumist ja õiget käitlemist ning seeläbi vähendada keskkonda kahjustavaid tegevusi.24.12.2023 jõustub osaliselt
Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (jõust. 01.01.2024 ja osal. 01.04.2029)
RT I, 14.12.2023, 1
01.07.2023
 jõustub osaliselt Riikliku perelepitusteenuse seadus (jõust 01.09.2022)  RT I, 10.12.2021, 1

01.08.2023, 01.09.2023 ja 01.08.2024 jõustub osaliselt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (eestikeelsele õppele üleminek)  RT I, 28.12.2022, 8

01.08.2023, 01.09.2023, 01.03.2024 jõustub osaliselt Äriregistri seadus 1  (jõust 01.02.2023) RT I, 05.05.2022, 1

31.08.2023 jõustub osaliselt Patendiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (jõust  16.01.2023) RT I, 06.01.2023, 2

01.09.2023 jõustub osaliselt Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (äriühingute piiriülene liikumine) (jõust 01.02.2023RT I, 23.12.2022, 2