2023 seadusemuudatuste kohta vaata artikleid siit

2023

 

01.01.2023 jõustub (osaliselt 01.01.2024)

Maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus (halduskoostöö direktiivi ülevõtmine)

RT I, 29.12.2022, 1

RT seadusuudis

Aruandlusreeglid on kantud direktiivi ning ka OECD mudelreeglite eesmärgist pärssida maksupettusi ning maksudest kõrvalehoidumisi, võrdsustada ettevõtete vahelist konkurentsi, samuti laiemalt tõhustada maksuametite (sh MTA) ülesannete täitmist. Eesti kontekstis on seaduse eesmärgiks muuta praktikas võimalikuks riikliku järelevalve teostamine platvormidel tegutsevate müüjate ning teenusepakkujate suhtes, täpsemalt kontrollida nende maksukohustuste nõuetekohast täitmist.


01.01.2023 jõustub

Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus (represseeritute ja tuumakatastroofi tagajärgede likvideerijate toetuse suurendamine)

RT I, 22.12.2022, 1

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on suurendada represseeritutele ja represseeritutega võrdsustatud isikutele, samuti Eestist sunniviisiliselt tuumakatastroofi tagajärgede likvideerimisele saadetud isikutele makstavat toetust 230 eurolt 292 euroni kalendriaastas. Nimetatud toetused suuruses 230 eurot kehtivad 2018. aasta 1. jaanuarist. Arvestades tarbijahinna muutumist on põhjendatud nimetatud toetusi suurendada seniselt 230 eurolt 292 euroni.


01.01.2023 jõustub

Meditsiiniseadme seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 22.12.2022, 2

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on tunnistada kehtetuks direktiivides 93/42/EMÜ, 90/385/EMÜ ja 98/79/EÜ sätestatud kohustuste ülevõtmisega seotud MSS-i sätted ning täpsustada ettevõtjate, meditsiiniseadmete kasutajate ja Terviseameti õigusi ja ülesandeid EL-i määruste rakendamisel. Sellest tingituna täpsustatakse ka jäätmeseadust, ravikindlustuse seadust ja riigilõivuseadust. Seadusega täpsustatakse õigusi ja ülesandeid, mida tuleb EL-i määruste kohaselt lahendada liikmesriikide õigusega.


01.01.2023 jõustub

Täitemenetluse seadustiku muutmise ning täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse täiendamise seadus

RT I, 16.12.2022, 1

RT seadusuudis

Seadusega soovitakse elatisnõude sundtäitmise tõhustamise eesmärgil täpsustada elatise sissenõudmisega seotud õigusnorme ja muudetakse üheselt mõistetavaks elatise sundtäitmisele rakendatavate erimeetmete kasutamise põhimõtted, et need oleksid kõigile menetlusosalistele arusaadavamad. Ühtlasi täpsustatakse eelnõuga valdkonnas kasutusel olevat terminoloogiat.


01.01.2023 jõustub
Loomakaitseseaduse ja geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse muutmise seadus

RT I, 16.12.2022, 2

RT seadusuudis

Seaduse väljatöötamine on peamiselt tingitud vajadusest viia katseloomade kaitse valdkonnas tegutsevate riigiasutuste (MeM ja PTA) rollijaotus eesmärgipärasemaks. Loomkatseprojekti loataotluse menetlemine on oluline etapp, et tagada loomkatsete tegemise nõuetekohasus ja läbi selle ka katseloomade heaolu kõrge tase. „Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030” seatud eesmärkide rakendamiseks vajalikke meetmeid ja tegevusi kirjeldatakse programmis „Põllumajandus, toit ja maaelu 2021–2024” . Meetme „Taimetervis, loomade tervis ja heaolu” hulka kuuluva tegevuse „loomade heaolu” eesmärk on parandada loomade heaolu taset.


01.01.2023 jõustub
Päästeseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 16.12.2022, 3

RT seadusuudis

Päästeseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduses toodud muudatused puudutavad põhiliselt demineerimise ja tuleohutuse valdkonda ning Häirekeskuse rolli asutuse teenuste arendamisel ja nende kvaliteedi tagamisel.
Seadusega võimaldatakse Päästeametil kaasata demineerimistööle vajalike teadmiste ja oskustega vabatahtlikke, et tagada demineerimistöö toimepidevus ressursimahukate sündmuste ja kriiside lahendamiseks. Häirekeskusele antakse seadusega õigus kasutada hädaabiteadete ja abi- ja infoteadete andmekogusse kantud isikute kontaktandmeid, et saada hädaabinumbrile helistajalt või lühisõnumi saatjalt (edaspidi ka klient) tagasisidet temale osutatud teenusega rahulolu kohta.

01.01.2023 jõustub

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse ja vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seadus

RT I, 16.12.2022, 4

RT seadusuudis

Käesoleva seaduse eesmärk on pikendada ühe aasta võrra langetatud aktsiisimäärade kehtivust. Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadust muudetakse ja sätestatakse, et langetatud määrad kehtivad veel ühe aasta võrra, kuni 2024. a 30. aprillini. Sellele järgneb nelja aasta jooksul (2024–2027) aktsiisimäärade lauge taastamine kriisieelsele tasemele.


01.01.2023 jõustub (osaliselt tagasiulatuvalt alates 01.01.2022)

Tulumaksuseaduse muutmise seadus

RT I, 16.12.2022, 5

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on suurendada Eesti inimeste majanduslikku turvatunnet. Selleks tõstetakse vanaduspensioni east noorema füüsilise isiku maksuvaba tulu 500 eurolt 654 euroni kuus. Seega tõuseb füüsilise isiku maksuvaba tulu 6000 eurolt 7848 euroni aastas.


01.01.2023 jõustub

Kogumispensionide seaduse muutmise seadus

RT I, 16.12.2022, 6

RT seadusuudis

Seaduse eesmärgiks on viia perioodil 2020. aasta 1. juuli kuni 2021. aasta 31. august tegemata jäänud kohustusliku kogumispensioni 4% maksete kompenseerimine läbi algselt planeeritud kahe aasta asemel ühel aastal – 2023. aastal.


01.01.2023 jõustub  (osaliselt tagasiulatuvalt alates 01.01.2022)
Kalandusturu korraldamise seadus
RT I, 23.11.2022, 1

RT seadusuudis

Seadusega luuakse riigisisene õigusraamistik EL-i kalandusele ja vesiviljelusele suunatud fondide rakendamiseks, kalanduse riigiabi andmiseks ja kalanduse ühise turukorralduse meetmete rakendamiseks. Seaduse abil viiakse ellu EL-i ühist kalanduspoliitikat ja ka riigisiseseid kalamajanduslikke eesmärke ning EL-i eelarveperioodideks 2014–2020 ja 2021–2027 koostatud rakenduskavasid.


01.01.2023 jõustub
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus
RT I, 23.11.2022, 2

RT seadusuudis

Euroopa Liit võttis ühise põllumajanduspoliitika reformimiseks vastu määruste paketi, mis näevad ette tervikliku reeglistiku järgmise perioodi ühise põllumajanduspoliitika rakendamiseks. See omakorda toob kaasa muudatuste tegemise vajaduse ka riigisiseses õiguses.

01.01.2023 jõustub
Eesti Rahvusraamatukogu seaduse ja autoriõiguse seaduse muutmise seadus
RT I, 29.06.2022, 2
RT seadusuudis

Seadusega täiendatakse Eesti Rahvusraamatukogu ülesandeid Eesti Hoiuraamatukogu ja selle struktuuriüksuse Eesti Pimedate Raamatukogu seniste ülesannetega, kuna Eesti Hoiuraamatukogu tegevus eraldiseisva riigiasutusena on plaanis lõpetada.


01.01.2023 jõustub
Kaitseväe korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Politsei- ja Piirivalveameti laevade üleandmine Kaitseministeeriumi valitsemisalasse)
RT I, 20.06.2022, 2
RT seadusuudis

Seadusega luuakse õiguslikud alused Politsei- ja Piirivalveameti (edaspidi PPA) laevade üleandmiseks Kaitseväe koosseisu alates 01.01.2023.
Eelnõuga plaanitava muudatuse kohaselt hakkab Kaitsevägi vastutama mereolukorrateadlikkuse loomise, merepiiri valvamise ning merereostuse avastamise ja likvideerimise eest Eesti merealal.


01.01.2023 jõustub

Tulumaksuseaduse muutmise seadus

RT I, 22.12.2021, 5
RT seadusuudis

Seadusega kehtestatakse pensioniealistele inimestele keskmise vanaduspensioni ulatuses tulumaksuvabastus.


01.01.2023 jõustub

Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus

RT I, 02.02.2022, 1

RT seadusuudis

Seaduses käsitletakse pensionide suurendamist läbi baasosa ja rahvapensioni määra tõstmise. Muudatuse eesmärk on tõsta vanemaealiste inimeste majanduslikku heaolu.


02.01.2023 jõustub

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 17 muutmise seadus

RT I, 23.12.2022, 36
RT seadusuudis

Seadusega muudetakse kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse (edaspidi KAHOS) § 17, andes omanikule, kelle kinnisasja soovitakse avalike huvides võõrandada, võimaluse saada seadusega ettenähtud piirides hüvitist lisaks võõrandamisega seonduvate asjaajamiskuludele ka tema poolt tellitud võrdleva hindamisaruande koostamise eest.

10.01.2023 jõustub

Julgeolekuasutuste seaduse ja Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seadus

RT I, 31.12.2022, 2

RT seadusuudis

Seadusega jäetakse julgeolekuasutuste seadusest välja eriside mõiste ja sellega seonduvad normid, säilitades muutmata kujul senised riigisaladuse kaitse ja elektroonilise teabeturbe põhimõtted ning senine riigisaladuse kaitset puudutavate pädevuste jaotus Kaitsepolitseiameti, Kaitseväe ja Välisluureameti vahel. Seeläbi tagatakse senisest suurem õigusselgus elektroonilise salastatud teabe edastamist puudutavates normides.
Seadusega antakse julgeolekuasutustele (Välisluureamet ja Kaitsepolitseiamet) õigused oma territooriumi ja teenistujate füüsiliseks kaitsmiseks, mis võimaldavad reageerida ohtudele asjakohaselt ja piisavalt.


12.01.2023 jõustub (osaliselt tagasiulatuvalt alates 01.01.2023 ja osaliselt 01.07.2023)

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 11.01.2023, 1

RT seadusuudis

Muudatustega pikeneb seni kehtinud haiguspäevade hüvitamine tööandja poolt alates 2. päevast ja haigekassa poolt alates 6. päevast 1. juulini 2023.


16.01.2023 jõustub (osaliselt 31.08.2023)

Patendiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 06.01.2023, 2

RT seadusuudis

Seadusega täpsustatakse esindusõiguse küsimusi Patendiametis ja tööstusomandi apellatsioonikomisjonis, kuna senised piirangud ei ole ühise esindaja või patendivoliniku puhul põhjendatud. Lihtsustatakse ka patendivoliniku esindusõiguse tõendamist, kaotades nõude esitada koos iga taotluse või avaldusega esindusõigust tõendav volikiri ning asendades selle patendivoliniku esindusõiguse eeldusega. 


19.01.2023 jõustub

Elektroonilise side seaduse muutmise seadus

RT I, 20.12.2022, 2

RT seadusuudis

Muudatusega luuakse eeldused, et võtta Eestis kasutusele ohuteavituse süsteem, sellega võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2018/1972, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik , artiklist 110 tulenev kohustus. Nimetatud säte kohustab, et suurte hädaolukordade ja katastroofide korral oleks sisse seatud üldsuse hoiatamise süsteemid, mis võimaldaksid edastada mobiiltelefoniteenuse osutajatel lõppkasutajatele üldsusele antavaid hoiatusi.


01.02.2023 jõustub (osaliselt tagasiulatuvalt alates 01.01.2023 ja osaliselt 01.05.2024)

Perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seadus

RT I, 11.01.2023, 2

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on parandada lastega perede toimetulekut ja toetada sündimust ning tagada lasterikaste perede toetuse seos palga- ja elukalliduse tõusuga, säilitades seega toetuse reaalväärtuse. Eritähelepanu on ühe vanemaga peredel ja lasterikastel peredel ehk peretüüpidel, kus on keskmisest suurem vaesusrisk või kus laste kasvatamisega kaasnevad perele suuremad kulud.

06.01.2023. Delfi . PUUST ja PUNASEKS | Perehüvitiste seadus hakkas kehtima. Kes ja kui palju toetust saab?

Sotsiaalkindlustusamet. Peretoetuste määrad ja maksmine 2023. aastal01.02.2023 jõustub (osaliselt  15.01.2024, 01.06.2024)

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse ning teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 23.12.2022, 1
RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on lahendada korteriomandit ja korteriühistut ning piiratud asjaõiguste lõpetamist üldisemalt puudutavad aktuaalsemad probleemid. Seadusega täiendatakse toimivas kortermajas olemasoleva korteriomandi jagamise tingimusi selliselt, et tulevikus on uue korteriomandi moodustamiseks olemasoleva korteriomandi jagamise teel nõutav kõigi teiste korteriomanike nõusolek. See muudatus tagab kõigi korteriomanike kaasamise ja on vajalik, kuna korteriomandite arv on korteriomanike kokkuleppe oluline osa ning mõjutab kõigi korteriomanike jaoks olulisi küsimusi.


01.02.2023 jõustub (osaliselt 01.09.2023)

Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (äriühingute piiriülene liikumine)

RT I, 23.12.2022, 2
RT seadusuudis

Seadusega võetakse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. a direktiiv (EL) 2019/2121, millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/1132 seoses äriühingute piiriülese ümberkujundamise, ühinemise ja jagunemisega. Direktiivi eesmärk on muuta äriühingute piiriülese ühinemise regulatsiooni ning lisaks võimaldada äriühingutel piiriüleselt ka jaguneda ning osaleda piiriüleses ümberkujundamises.

01.02.2023 jõustub (osaliselt 01.08.2023, 01.09.2023, 01.03.2024)

Äriregistri seadus  

RT I, 05.05.2022, 1

RT seadusuudis

Seaduse peamiseks eesmärgiks on kõikide eraõiguslike juriidiliste isikute registriregulatsiooni ühtlustamine. Registripidamise regulatsioon on praegusel kujul äärmiselt killustatud ja fragmentaarne.   

Osaühingu miinimumkapitali nõue kaotatakse.  Kiirendatakse majandusaasta aruande esitamata jätmise tõttu registrist kustutamist. Luuakse võimalus broneerida ärinimi kuueks kuuks

Artiklid : 

31.08.2022. Raamatupidaja.ee. Raamatupidajatele olulised seaduste muudatused (2023)

29.09.2022. Eesti Kaubandus Tööstuskoda. Äriregistri seaduse jõustuvad muudatused 2023-2024

29.01.2023. Postimees. Kolmapäevast saab firma omanikuks ühe sendiga. Mis ohud sellega kaasnevad?

25.01.2023. Koda. ee. .Suur ülevaade 1. veebruaril jõustuvatest äriõiguse muudatustest

8.01.2023. Ärileht. SUUR ÜLEVAADE | 1. veebruaril muutub ettevõtjatele nii mõndagi


10.02.2023 jõustub
Välissuhtlemisseaduse muutmise seadus
RT I, 31.01.2023, 5
RT seadusuudis

Välissuhtlemisseaduses nähakse Vabariigi Valitsusele või tema volitatud ministrile ette võimalus volitada halduslepinguga haldusülesanne täitmiseks riigi sihtasutusele või riigi osalusel asutatud sihtasutusele, et kasutada Euroopa Liidu toetust ja välisabi.


01.04.2023 jõustub (osaliselt 01.07.2024)
Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 27.01.2023, 1
RT seadusuudis

Seaduse üldiseks eesmärgiks on korrastada kaitseväeteenistust käsitlevaid sätteid. KVTSi jõustumisest alates 2013. a 1. aprillist on kaitseväeteenistuse ja asendusteenistuse korraldamisel tekkinud vajadus ajakohastada teenistusega seotud regulatsioone arvestades näiteks uusi tehnilisi lahendeid või praktikaid. Suuremate muudatustena reformitakse kaitseväekohustuslaste ja kaitseväekohustust võtta soovivate isikute terviseseisundi hindamist arstlikes komisjonides, sätestatakse väljaspool kaitseväeteenistust kaitseväelase vormiriietuse ja eraldusmärkide kasutamise üle täpsem kontroll ning luuakse asendusteenistusele reservteenistus.

01.04.2023 jõustub

Ohvriabi seadus 

RT I, 06.01.2023, 1

RT seadusuudis

Ohvriabi seaduse (OAS) eesmärk on parandada vägivalla, kuriteo või kriisijuhtumi ohvritele osutatavate ohvriabiteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning muuta kuriteoohvrite hüvitiste taotlemise süsteem ohvrisõbralikumaks.

01.10.2023 jõustub

Maksukorralduse seaduse muutmise (ehitustööde andmete esitamine) ja tulumaksuseaduse muutmise seadus

RT I, 05.04.2022, 1

RT seadusuudis

Maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega luuakse õiguslik alus töövõtuahela ning töökohal viibitud aja kindlaks määramiseks. Töövõtuahela fikseerimiseks luuakse Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonda rakendus, kus töövõtuahela iga lüli saab märkida ära enda alltöövõtjad. Teabe esitamisel võimaldab rakendus lähtuda äriregistri andmekogus olevatest andmetest. Töökohal viibimise andmete esitamisel võetakse eesmärgiks vältida käsitsi aruandlust ning andmevahetus automatiseerida.


01.01.2023, 01.07.2023, 01.01.2024 jõustub osaliselt Sotsiaalhoolekande seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus (jõust 23.12.2022) RT I, 22.12.2022, 3

01.01.2023 jõustub osaliselt (jõust. 24.05.2022, osal. 01.09.2022, 01.10.2022) Välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus RT I, 14.05.2022, 1

01.01.2023 jõustub osaliselt Täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (jõust. 19.04.2021, osaliselt 01.01.2023  ja 01.01.2024) RT I, 09.04.2021, 1

01.01.2023 jõustub osaliselt Veeseaduse muutmise seadus (jõust. 01.10.2021) RT I, 21.09.2021, 3

01.01.2023 jõustub osaliselt Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse ning töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus (jõust. 01.01.2022) RT I, 22.12.2021, 3,  RT seadusuudis

13.02.2023 jõustub osaliselt  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus (jõust. 01.01.2022, osaliselt 01.07.2022 jja 13.02.2023) RT I, 30.12.2021, 2, RT seadusuudis

01.05.2023 jõustub osaliselt Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (jõust. 01.05.2022, osaliselt 01.05.2024, 01.05.2025 ja 01.05.2026) RT I, 14.12.2021, 1, RT seadusuudis

01.05.2023, 30.06.2023 jõustub osaliselt Töötuskindlustuse seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seadus (jõust  12.12.2022) RT I, 02.12.2022, 3

01.07.2023 jõustub osaliselt Riikliku perelepitusteenuse seadus (jõust 01.09.2022)  RT I, 10.12.2021, 1

01.08.2023, 01.09.2023 ja 01.08.2024 jõustub osaliselt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (eestikeelsele õppele üleminek)  RT I, 28.12.2022, 8

01.08.2023, 01.09.2023, 01.03.2024 jõustub osaliselt Äriregistri seadus 1  (jõust 01.02.2023) RT I, 05.05.2022, 1

31.08.2023 jõustub osaliselt Patendiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (jõust  16.01.2023) RT I, 06.01.2023, 2

01.09.2023 jõustub osaliselt Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (äriühingute piiriülene liikumine) (jõust 01.02.2023RT I, 23.12.2022, 2
2024


01.01.2024 jõustub

Kogumispensionide seaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seadus

RT I, 31.12.2022, 1

RT seadusuudis

Seaduse eesmärgiks on pakkuda II samba pensionikogujatele võimalust makse määra tõstmiseks tavapäraselt 2%-lt 4 või 6%-le. II sambaga hõlmatus on püsinud kõrge ja seda ka vaatamata sellele, et raha kogumine on muutunud vabatahtlikuks.

01.07.2024 jõustub

Tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seadus
RT I, 29.04.2022, 1
RT seadusuudis

Tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seadus sätestab tervishoiuteenuse osutajate kohustusliku vastutuskindlustuse (edaspidi vastutuskindlustus) põhimõtted ja korralduse, vastutuskindlustuse süsteemi poolt hüvitamisele kuuluva kahju alused ja ulatuse, vastutuskindlustust puudutavate vaidluste lahendamise korra ning kahju hüvitamise nõuete aegumistähtaja.


01.09.2024 jõustub (osaliselt 01.08.2023, 01.09.2023 ja 01.08.2024)

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (eestikeelsele õppele üleminek)

RT I, 28.12.2022, 8

RT seadusuudis

Seadusega sätestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses, koolieelse lasteasutuse seaduses ja kutseõppeasutuse seaduses üheselt, et kooli (lasteasutuse) õppekeel on eesti keel . Lisaks sellele nähakse nimetatud seadustes ette rakendussätted eestikeelsele õppele ülemineku järkjärgulise ülemineku fikseerimiseks ning ühtlasi eesti keele kinnistamiseks kooli (lasteasutuse) ja seal asuvate klasside (rühmade) õppekeelena. 


01.01.2024 jõustub osaliselt Maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus (halduskoostöö direktiivi ülevõtmine) (jõust  01.01.2023) RT I, 29.12.2022, 1

01.01.2024 jõustub osaliselt Elektrituruseaduse muutmise seadus (jõust 01.12.2022)   RT I, 30.11.2022, 2 

01.01.2024 jõustub osaliselt  Maa hindamise seaduse, maamaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (jõust 15.03.2022, osaliselt 01.01.2024)   RT I, 10.03.2022, 2, RT seadusuudis

 01.01.2024 jõustub osaliselt Täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (jõust. 19.04.2021, osaliselt 01.01.2023  ja 1.01.2024) RT I, 09.04.2021, 1 

15.01.2024, 01.06.2024 jõustub osaliselt Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (jõust 01.02.2023) RT I, 23.12.2022, 1

01.03.2024 jõustub osaliselt Äriregistri seadus   (jõust 01.02.2023, 01.08.2023, 01.09.2023) RT I, 05.05.2022, 1

01.07.2024 jõustub osaliselt Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (jõust 01.04.2023) RT I, 27.01.2023, 1

01.12.2024 jõustub osaliselt 
Perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seadus (jõust 30.12.2022) RT I, 10.11.2022, 2

01.01.2026 jõustub osaliselt
Meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (jõust 09.03.2022, osaliselt  01.01.2026) RT I, 27.02.2022, 1, RT seadusuudis