2020 

  

xLaw kasutajal on võimalus   xLaw RT keskkonnas vaadata  seaduste muutmise seaduste seletuskirja väljavõtteid   muudetud seaduse § , lg, p juurest ( vaata xLaw RT siit


JAANUAR - VEEBRUAR  2020 jõustuvad seadused.  VAATA SIIT 

MÄRTS- APRILL 2020 jõustuvad seadused. VAATA SIIT 

MAI- JUUNI 2020 jõustuvad seadused. VAATA SIIT  


JUULI 2020 jõustuvad seadused: 


 

01.07.2020 (osaliselt 10.07.2020, 01.01.2021)  jõustub

Taimekaitseseaduse, mahepõllumajanduse seaduse, riigilõivuseaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seadus

RT I, 30.06.2020, 7

RT seadusuudis

Seadused viiakse kooskõlla  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustega (EÜ) 2016/2031 (taimetervise määrus) ja 2017/625( ametliku kontrolli määrus).

Nimetatud määrusi kohaldatakse alates 2019. aasta 14. detsembrist. Lisaks muutetakse  TaimKS   seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2009/128/EÜ,  millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks.

 

TaimKS-iga kehtestatakse EL-i liikmesriigist või liiduvälisest riigist taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide sissetoomise suhtes riigis rakendatavad taimekahjustajate taimetervise meetmed.

TaimKS-iga määratletakse uuesti ohtliku taimekahjustaja mõiste ning ametliku labori ja riikliku referentlabori määramise kohustus. Ühtlasi kehtestatakse vastutussäte puidust pakkematerjali ning puidu ja muude objektide töötlemise ja märgistamise ning puidust pakkematerjali parandamise nõueterikkumise ja taimepassi väljaandmise nõuete rikkumise eest.

MPõS-is sätestatakse viiteliselt, millise piiripunkti kaudu on lubatud mahepõllumajanduslikku toodet liiduvälisest riigist Eestisse toimetada ning milline võib olla imporditava mahepõllumajandusliku toote üle ametliku kontrolli tegemise koht.

TPSKS-is kehtestatakse taimetervise määrusest tulenev taimepassiga varustamise kohustus ka seemnetootjale.  01.07.2020 (osaliselt 10.07.2020, 01.01.2022)  jõustub

Autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 30.06.2020, 8

RTseadusuudis

Seadusega võetakse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2018/645/EL; kehtestatakse meetmed juhul, kui parandusmeetmete kohaldamisel või turujärelevalve raames on esitatud valeandmeid või võltsitud katsetulemisi; täpsustatakse tüübikinnituse kehtetuks tunnistamise aluseid; pannakse  sõidukiomanikule kohustus esitada nõuetele mittevastavad sõidukid valmistajale, et valmistaja saaks kohaldada parandusmeetmeid.


01.07.2020 jõustub

Ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 30.06.2020, 9

RTseadusuudis

 

Seadusega võetakse üle direktiiv 2018/844, millega muudetakse direktiivi 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta ja direktiivi 2012/27/EL energiatõhususe kohta (edaspidi direktiiv 2018/844).

Sätestatakse nõuded elektriautode laadimistaristu paigaldamiseks, mis kohalduvad eelkõige hoonete püstitamisel ja olemasolevate hoonete olulisel rekonstrueerimisel, kuid ka olemasolevatele mitteelamutele; rekonstrueerimise teel hoonete energiatõhususe suurendamiseks ette nähtud toetusmeetmed seotakse saavutatud energiasäästuga, mis määratakse kindlaks EhS-s sätestatud alustel; sätestatakse nõuded tehnosüsteemi energiatõhususe hindamisele;

 

 
01.07.2020 jõustub

Vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt maksukorralduse seaduse muutmise seadus

RT I, 30.06.2020, 10

RT seadusuudis


Seadusega muudetakse vedelkütuse erimärgistamise seadust  ja sellega seonduvalt maksukorralduse seadust . Seaduse eesmärgiks on tõsta põlevkivi kaevandamisluba omavate ettevõtjate konkurentsivõimet, vähendades nõrgas majanduse konjunktuuris kütusele tehtavaid kulutusi.    


01.07.2020 (osaliselt 01.04.2022) jõustub

Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 30.06.2020, 11

RT seadusuudis


Seaduse eesmärgiks on täpsustada mitmeti tõlgendatavate sätete sõnastust ja luua õigusselgus ja ühene arusaamine  seadusega pandud õigustest ja kohustustest.

Samuti viiakse perehüvitise seaduse 2022. aasta 1. aprillil jõustuv redaktsioon kooskõlla Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 30. oktoobri 2019. a otsusega kohtuasjas nr 5-19-25 „Perehüvitiste seaduse § 37 lg 3 teise lause põhiseaduspärasuse kontroll“. Täpsemalt näeb muudatus ette, et kui vanemahüvitise arvestusperioodi langeb periood, mille eest Eesti Töötukassa maksis isikule tööandja maksejõuetushüvitist, mis laekub vanemahüvitise arvutamise aluseks oleval perioodil või pärast seda, arvestatakse vanemahüvitise suuruse arvutamisel ka maksejõuetushüvitiselt makstud sotsiaalmaksuga

 


01.07.2020 jõustub

Välismaalaste seaduse muutmise seadus

RT I, 17.06.2020, 2

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on  lahendada praktikas ilmnenud kitsaskohad välismaalaste Eestis elamist, töötamist ja õppimist puudutavas regulatsioonis, soodustades eelkõige nende välismaalaste ajutist viibimist ja elamist Eestis, kes on valmis ning võimelised panustama Eesti arengusse.

Seadust täiendatakse §-ga 625 . Viisa kaugtöö tegemiseks võib anda välismaalasele, kelle Eestis ajutise viibimise eesmärk on töökohustuste täitmine asukohast sõltumatu töötajana Eestis.

 

01.07.2020 jõustub

Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus

RT I, 19.06.2020, 40

RT seadusuudis

Seadusega sätestatakse erisus, mille kohaselt saastetasu ei rakendata, kui keskkonnatasude seaduse § 17 lõikes 1 nimetatud aineid ja ühendeid viiakse lubatud kogustes veekogusse, põhjavette või pinnasesse elusorganismide, sealhulgas taimede, loomade ja seente kasvatamiseks.01.07.2020 jõustub

Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 28.02.2020, 2

RT seadusuudis
Seaduste muudatustega täpsustatakse laevandussektori ettevõtete tulumaksu erirežiimi ja viiakse see kooskõlla Euroopa Liidu riigiabi reeglitega.  

 

 


01.07.2020 (osaliselt 01.03.2018 ja 01.09.2019 ) jõustub

Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 28.12.2017, 7

RT seadusuudis

Seadusega muudetakse vanemahüvitise skeemi paindlikumaks, pikendatakse isapuhkust seniselt 10-lt päevalt 30-le ja isadele antakse täiendav 30-päevane õigus vanemahüvitisele ning vanemahüvitist võimaldatakse välja võtta kolme aasta jooksul. Samuti muudetakse vanemahüvitise arvutamist ning kehtestatakse kolmikute ja enamaarvulist mitmikute toetus.

  

11.07.2020 jõustub osaliselt ( VVS § 105.15 ) 

Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti Põllumajandus- ja Toiduametiks ümberkorraldamisega seonduvalt Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus- jõustub 01.01.2021.     (2021 jõustuvad seadused - vaata siit

RT I, 01.07.2020, 1

RT seadusuudis
14.07.2020 jõustub

Politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadus

RT I, 04.07.2020, 1

RT seadusuudis

 

Seaduse eesmärk on tagada politseiametnikele ja piirivalveametnikele ning nende lähedastele, kellele on määratud töövõimetuspension või toitjakaotuspension, vähemalt selline pension, mis neil oleks olnud siis, kui nende pensioni arvestamise alust ei oleks alates 2009. aasta 1. juulist 8% võrra vähendatud.


15.07.2020 jõustub

Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seadus

RT I, 03.07.2020, 1

RT seadusuudis


Seaduse eesmärk on tagada Päästeameti tegevuse vastavus seadusele ning kooskõla aja jooksul muutunud ootuste ja lisandunud ülesannetega; muudetakse toitlustuse ja joogivee kulude hüvitamise korda ning tagatakse toitlustus ja joogivesi kõigile, kes on pääste- või demineerimissündmusele kaasatud; täiendatakse ka Häirekeskuse ülesandeid.

 

 

15.07.2020 (osaliselt 01.01.2021)  jõustub

Riigihangete seaduse ja kunstiteoste tellimise seaduse muutmise seadus

RT I, 08.07.2020, 2

RT seadusuudis 

Elektroonilise teabevahetuse nõuete leevendamiseks muudetakse  RHS § 45 ning § 30 lõiget 9, mis reguleerib täpsemalt minikonkursi läbiviimist. Hankija vabaneb elektroonilise teabevahetuse kohustusest sellistes riigihangetes, mille maksumus on väike, s.o asjade ja teenuste puhul alla 30 000 euro ja ehitustööde puhul alla 60 000 euro.

Riigihangete seaduse § 5 lõike 2 punkti 5 muudetakse, et tagada Euroopa Liidu õiguse kohane ülevõtmine. Riigihangete seaduse § 104 lg  4 muudetakse nii, et teise ettevõtja hankepass tuleb esitada ka siis, kui tuginetakse teise isiku tehnilisele ja kutsealasele pädevusele. Muudatusega tagatakse kooskõla riigihankedirektiividega ning võimaldatakse lihtsamalt kontrollida tuginetava kvalifikatsiooni ja kõrvaldamise aluste olemasolu.


15.07.2020 jõustub

Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja ehitusseadustiku muutmise seadus

RT I, 10.07.2020, 3

RT seadusuudis

Seaduse muudatustega tagatakse direktiivi 2005/36/EÜ korrektne ülevõtmine ja rakendamine Eestis.  18.07.2020 jõustub

Perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuse seaduse ja välissuhtlemisseaduse muutmise seadus

RT I, 08.07.2020, 3

RT seadusuudis

Seadusega muudetakse STS2014–2020-s   täpsemaks Rahandusministeeriumi kui liikmesriigi ülesannete täitmise eest vastutaja ja RTK kui korraldusasutuse vastutust ja ülesandeid rakenduskava ettevalmistamisel ja elluviimisel. Asutuste ülesanded jäävad sisuliselt samaks võrreldes 2018. aasta 1. septembrist ühtse toetuste rakendusteenuste pilootprojekti raames määratuga.

Välissuhtlemisseaduse täienduse eesmärgiks on tagada Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismist ja Norra finantsmehhanismist antud toetuse, samuti Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ning Sisejulgeolekufondi vahendite tõhus tagasinõudmine riigisiseseid meetmeid arvestades, sh sundtäitmise korras.
20.07.2020  (osaliselt 10.09.2020, 01.01,2021, 10.01.2021, 10.05.2021) jõustub

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 10.07.2020, 1

RT seadusuudis


Eesti õigusesse võetakse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018 direktiiv (EL) 2018/843,, nn AMLD V ning seeläbi tõhustatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist Eesti Vabariigis.


20.07.2020   (osaliselt 01.01.2021) jõustub

Välismaalaste seaduse, tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus (Eestis töötamise reeglite väärkasutuse vähendamine) 

RT I, 10.07.2020, 4

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on  tõkestada Eestis töötamise reeglite väärkasutamist, võttes kasutusele lisameetmed, mis aitavad vähendada välismaalaste Eestis töötamise regulatsioonide kuritarvitamist ja tulumaksu tasumisest kõrvalehoidumist.  

VMS  muudatused jõustuvad 20.07.2020 , MKS ja TuMS muudatused jõustuvad 01.01.202120.07.20202 jõustub

Alkoholiseaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus

RT I, 10.07.2020, 5

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on riigi eelarvestrateegia vastuvõtmise edasilükkumisel sügisesse pikendada KOVide jaoks arengukava muutmise ja eelarvestrateegia vastuvõtmise ning sellega seonduvalt eelarve eelnõu ja seletuskirja volikogule esitamise tähtaegasid.   


20.07.2020 jõustub

Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus

RT I, 10.07.2020, 6

RT seadusuudis

Seadusega muudetakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala kirjeldust (VVS § 63 lg 1), kuhu lisatakse maapõueressursside valdkond ning määratakse tegevustena ka geoloogiline kaardistamine ja riikliku geoloogilise kompetentsi tagamine


20.07.2020 jõustub

Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus

RT I, 10.07.2020, 7

RT seadusuudis 

Seaduse täiendamise eesmärk on sätestada, et 2020. aastal rakendatakse COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 kriisiga (edaspidi kriis) seoses erandlikult põlevkivi lend- ja koldetuhale saastetasumäära 1,31 eurot tonni eest kehtiva 2,98 euro asemel.


30.07.2020 jõustub

Ametiühingute seaduse, Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 09.07.2020, 1

 RT seadusuudis


Seadusega võetakse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/957, millega muudetakse direktiivi 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega;  kehtestatakse meetmed lähetatud töötajate õiguste paremaks kaitsmiseks .
Täpsustatakse, et lähetatud renditöötaja, kelle kasutajaettevõtja teenuseid pakkudes edasi lähetab, on samuti lähetatud töötaja. Muudetakse töötingimusi, mida lähetatud töötajale Eestis viibimise ajal tagada tuleb. Töötasu alammäära asemel tuleb eelnõu kohaselt töötajale tagada töötasu ning lisaks tuleb hüvitada lähetusega seotud kulud. Kehtestatakse pikaajalise lähetuse regulatsioon, mille kohaselt tuleb lähetatud töötajale pärast 12 või 18 kuud Eestis töötamist ELTTS-is loetletud minimaalsete töötingimuste asemel hakata kohaldama kogu Eesti tööõigustAUGUST 2020 jõustuvad seadused: 


01.08.2020 jõustub

Äriseadustiku muutmise seadus (osa võõrandamine)

RT I, 17.03.2020, 1

Äriseadustiku muudatusega:

1) vähendatakse osa väikseimat võimalikku nimiväärtust ühelt eurolt ühe sendini;

2) tunnistatakse kehtetuks osa võõrandamise ja pantimise kohustustehingu vorminõue;

3) võimaldatakse sellisel osaühingul, mille osakapital on vähemalt 10000 eurot ja täielikult sisse makstud,  põhikirjaga loobuda osa  võõrandamise  notariaalsest vorminõudest. Sel juhul kohaldatakse põhikirjas osa võõrandamise käsutustehingule ettenähtud vorminõuet ka osa pantimise käsutustehingule, kui põhikirjast ei tulene teisiti;

4) kehtestatakse,  et osanik  on kohustatud osanike andmetes toimunud muudatusest viivitamata teatama juhatusele ning juhatusel  on kohustatud teatama osanike andmetes toimuvatest muudatustest viivitamata äriregistrile. Teatama ei pea juhul, kui samad andmed jõuavad äriregistrisse muul viisil, st kui notar saadab teate või kui osad on registreeritud Eesti väärtpaberite registris.Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus jõustub nõukogu määruse (EL) 2015/1589, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamiseks (ELT L 248, 24.09.2015, lk 9‒29), artikli 4 lõike 3 või artikli 9 lõike 3 kohase Euroopa Komisjoni otsuse tegemise aastale järgneva aasta 1. jaanuaril. Kui Euroopa Komisjon teeb otsuse pärast kalendriaasta 1. oktoobrit, jõustub Euroopa Komisjoni otsuse tegemise aastale ülejärgneva aasta 1. jaanuaril.

 RT I, 04.03.2019, 1

RT seadusuudis

 01.08.2020 jõustub

Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Haridus- ja Noorteameti moodustamine, Keeleinspektsiooni nimetamine Keeleametiks)

RT I, 16.06.2020, 1

RT seadusuudis

Seadusega moodustatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalasse Haridus- ja Noorteamet ning Keeleinspektsioon nimetatakse ümber Keeleametiks.

 


01.08.2020 jõustub osaliselt

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus- jõustub 01.09.2020 (osaliselt 01.08.2020 ja 01.01.2021). 

Alates  01.08.2020 tõstetakse töötushüvitist esimesel sajal päeval seniselt 50%-lt 60%-le (TKindlS § 9  g 4)  

RT I, 08.07.2020, 401.08.2020 jõustub

Riigipiiri seaduse muutmise seadus

RT I, 08.07.2020, 1

RT seadusuudis

Seaduse  eesmärk on kehtestada piirivöönd ja muuta piiririba sätteid, et need vastaksid tegelikele vajadustele. Piirivööndi kehtestamine tagab piirivalve tegevuse tõhususe, võimaldades piiriturvalisuse viia uuele tasemele. Piiririba ja piirivöönd moodustavad Eesti maismaapiiri maa-ala, kus targalt ja mõistlikult kehtestatud piirangud tagavad riigipiiri valvamise ja kaitsmise ning piirirežiimi. Muudetakse RiPS‑is sätestatud sõidukite maanteepiiripunkti sisenemise korraldamise regulatsiooni, et sätestada selgelt ja arusaadavalt nõuded sõidukite maanteepiiripunkti sisenemise korraldamisele. RiPS-i kohaselt võib valdkonna eest vastutav minister anda ülesande korraldada sõidukite maanteepiiripunkti sisenemine ja hallata piiriületuse andmekogu üle kohaliku omavalitsuse üksusele või eraõiguslikule juriidilisele isikule. Eelnõuga luuakse õigus volitada PPA-le nimetatud halduslepingute sõlmimine.

 
SEPTEMBER 2020 

 

01.09.2020 (osaliselt 01.08.2020 ja 01.01.2021)  jõustub

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus

RT I, 08.07.2020, 4

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on suurendada töötushüvitiste süsteemis paindlikkust ja pakkuda töötule töötuse korral suuremat sotsiaalset kaitset:

1) nähakse ette ajutise töötamise võimalus registreeritud töötuse ajal.

Töötuna arveloleku ajal võib isik ajutiselt töötada kuni kaheksa päeva kalendrikuus, kuid kõige rohkem 12 kalendrikuul 24-kuulise ajavahemiku jooksul. 24-kuulise ajavahemikuna arvestatakse igale ajutisele töötamisele eelnevat 24 kalendrikuud. Ajutise töötamise eest makstav tasu ühes kalendrikuus kokku ja iga ühekordse töötamise eest ei tohi ületada 40 protsenti töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud käesoleva kalendriaasta kuu töötasu alammäärast ( TTTS § 4.2);

2) täpsustatakse töötuskindlustushüvitise arvutamist olukorras, kus kindlustatu töötas enne töötuks jäämist Eestis ning enne seda väljaspool Eestit teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Šveitsi Konföderatsioonis;

3) muudetakse töötushüvitiste suurust:   alates 01.08.2020 tõstetakse esimesel sajal päeval seniselt 50%-lt 60%-le(TKindlS § 9  g 4)   ja alates 01.01.2021  töötutoetuse asendusmäär 35%-lt 50%-ni eelmise kalendriaasta töötasu alammäärast (TTTS § 31 g 1)  ;

4) muudetakse töötuskindlustushüvitise saamise tingimusi sel juhul, kui isik on töötu, töötab seejärel lühikest aega ning jääb uuesti töötuks (hüvitise korduvtaotlemine).