2020 

  

Vaata  seaduste muutmise seaduste seletuskirja väljavõtteid  xLaw RT rakenduses (muudetud seaduse § , lg, p juurest)   


 JAANUAR - VEEBRUAR  2020 jõustuvad seadused.  VAATA SIIT 


MÄRTS 2020 jõustuvad seadused:


01.03.2020 jõustub  

Spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 28.02.2020, 1

RT seadusuudis

Muudatustega korrastatakse senist stipendiumide maksmise korraldust Sporditegevusega seotud stipendiumi maksmisele seatakse aastane piirmäär, mis on 12-kordne töötasu alammäär.

Lisaks täiendatakse karistusseadustiku dopingukuritegude sätet.

Eesti spordiregistri koosseisu lisatakse sporditulemuste alamandmekogu, kuhu kogutakse Eesti ja rahvusvahelistel tiitlivõistlustel saavutatud sporditulemused.01.03.2020 jõustub

Relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seadus (tulirelvadirektiivi ülevõtmine)

RT I, 12.02.2020, 1

 RT seadusuudis

Seadusega võetakse üle Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv 2017/853, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/477/EMÜ relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta (edaspidi ka tulirelvadirektiiv).

 

 

10.03.2020 jõustub

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus

RT I, 31.12.2019, 2

RT seadusuudis

Seadusega muudetakse virtuaalvääringu teenusepakkuja tegevusloa saamise nõudeid, et vähendada nende teenustega seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise ning muude kuritegude toimepanemise riske. 

Virtuaalvääring on digitaalsel kujul väärtus (nt bitcoin), mis on digitaalselt ülekantav, säilitatav või kaubeldav ja mida kauplejad aktsepteerivad omavahel maksevahendina, kuid mis ei ole ühegi riigi seaduslik maksevahend.

 


APRILL 2020 jõustavad seadused: 


 

UUS
10.04.2020 (osaliselt 19.04.2020,  01.05.2020,  01.07.2020 ) jõustub

Sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seadus

RT I, 09.04.2020, 1401.04.2020 (osaliselt 01.07.2020, 01.07.2021, 01.01.2022, 01.01.2023, 01.01.2024 ja 01.01.2028 )  jõustub

Vedelkütuse seaduse muutmise seadus

RT I, 24.03.2020, 1

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on võimaldada vedelkütuse tarnijatel täita biokütuste lisamise kohustust senisest paindlikumalt ja sellega kaasnevalt ka lõpptarbija vajadustele vastavalt. Selleks, et statistikaga kauplemine oleks läbipaistev ja võimalikult tõhus, loob riik statistikaga kauplemise platvormi .  Lähtudes biokütuse komponendiga kütuste valmistamise paindlikkuse vajalikkusest lisatakse  vedelkütuse seaduse regulatsiooni ka doseerimise teel kütuse valmistamise tingimused.  JUULI 2020 jõustuvad seadused: 01.07.2020 jõustub

Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 28.02.2020, 2

RT seadusuudis
Seaduste muudatustega täpsustatakse laevandussektori ettevõtete tulumaksu erirežiimi ja viiakse see kooskõlla Euroopa Liidu riigiabi reeglitega.  

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted lisatud

 


01.07.2020 (osaliselt 01.03.2018 ja 01.09.2019 ) jõustub

Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 28.12.2017, 7

RT seadusuudis

Seadusega muudetakse vanemahüvitise skeemi paindlikumaks, pikendatakse isapuhkust seniselt 10-lt päevalt 30-le ja isadele antakse täiendav 30-päevane õigus vanemahüvitisele ning vanemahüvitist võimaldatakse välja võtta kolme aasta jooksul. Samuti muudetakse vanemahüvitise arvutamist ning kehtestatakse kolmikute ja enamaarvulist mitmikute toetus.
AUGUST 2020 jõustuvad seadused: 


01.08.2020 jõustub

Äriseadustiku muutmise seadus (osa võõrandamine)

RT I, 17.03.2020, 1

Äriseadustiku muudatusega:

1) vähendatakse osa väikseimat võimalikku nimiväärtust ühelt eurolt ühe sendini;

2) tunnistatakse kehtetuks osa võõrandamise ja pantimise kohustustehingu vorminõue;

3) võimaldatakse sellisel osaühingul, mille osakapital on vähemalt 10000 eurot ja täielikult sisse makstud,  põhikirjaga loobuda osa  võõrandamise  notariaalsest vorminõudest. Sel juhul kohaldatakse põhikirjas osa võõrandamise käsutustehingule ettenähtud vorminõuet ka osa pantimise käsutustehingule, kui põhikirjast ei tulene teisiti;

4) kehtestatakse,  et osanik  on kohustatud osanike andmetes toimunud muudatusest viivitamata teatama juhatusele ning juhatusel  on kohustatud teatama osanike andmetes toimuvatest muudatustest viivitamata äriregistrile. Teatama ei pea juhul, kui samad andmed jõuavad äriregistrisse muul viisil, st kui notar saadab teate või kui osad on registreeritud Eesti väärtpaberite registris.Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus jõustub nõukogu määruse (EL) 2015/1589, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamiseks (ELT L 248, 24.09.2015, lk 9‒29), artikli 4 lõike 3 või artikli 9 lõike 3 kohase Euroopa Komisjoni otsuse tegemise aastale järgneva aasta 1. jaanuaril. Kui Euroopa Komisjon teeb otsuse pärast kalendriaasta 1. oktoobrit, jõustub Euroopa Komisjoni otsuse tegemise aastale ülejärgneva aasta 1. jaanuaril.

 RT I, 04.03.2019, 1

RT seadusuudis

xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.


 

2021


 

01.01.2021 jõustub

Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 09.07.2018, 1

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted lisatud.

 

01.01.2021 jõustub

Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (elatise võlgnike survestamine)

RT I, 19.03.2019, 1

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on eelnõu seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste § -de juurde lisatud.

 

 

2022

 

 

01.04.2022  (osaliselt 05.11.2018, 01.09.2019 ja 01.07.2020) jõustub

Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 26.10.2018, 1

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted muudetud § -de juurde lisatud.