2023 seadusuudised
aprill- juuni 

APRILL


01.04.2023 jõustub
Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 17.03.2023, 3
RT seadusuudis

Seaduste muutmine on oluline, et tagada Keskkonnaametile ressursisääst, toetada rohepöördega seotud pikaajaliste strateegiate täitmist ning tagada väikese halduskoormuse ja bürokraatiaga teenus keskkonnakaitselubade süsteemi korrastamise kaudu.


01.04.2023 jõustub

Eesti Haigekassa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (Eesti Haigekassa nimetamine Tervisekassaks)
RT I, 11.03.2023, 9
RT seadusuudis

Eesti Haigekassa on Eesti Haigekassa seaduse alusel asutatud avalik-õiguslik juriidiline isik, mille põhifunktsioon oli asutamise ajal solidaarse ravikindlustussüsteemi administreerimine ja ravikindlustushüvitiste võimaldamine kindlustatud inimestele. Tänaseks on võrreldes asutuse loomise hetkega saadud ülesandeid juurde, vastutatakse ka ravikindlustusega hõlmamata inimeste vältimatu abi ja rahvatervise kaitsega seotud vajalike teenuste eest. Asutusse on viidud üle rahvatervishoiu ülesandeid nagu nakkushaiguste tõrjeks ja kontrolliks vajalike ravimite hanked, vaktsiinihanked, vaktsiinikahjude hüvitamine ja ka vastutus perearstiabi korralduse eest. Muutunud ülesannete tõttu on asjakohane avalik-õigusliku juriidilise isiku nime muutus.01.04.2023 jõustub (osaliselt 01.01.2024)
Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 07.03.2023, 7
RT seadusuudis

Kaitseväeteenistuse seaduse muudatusega sätestatakse ajateenijatele täiendavate toetuste maksmine eluasemelaenu intresside tasumiseks ning enne ajateenistust tasemeõppe ja täienduskoolituse raames omandatud kvalifikatsiooni (baasoskused) eest, eesmärgiga suurendada kutsealuste motivatsiooni ajateenistusse asumiseks ja selle edukaks läbimiseks ning vähendada Kaitseväes esmaste oskuste andmiseks kuluvat aega.


01.04.2023 jõustub (osaliselt 24.02.2023 ja 01.05.2026)
Riigivaraseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 23.02.2023, 1
RT seadusuudis

Seaduse muudatus vajadus tuleneb senise praktika kitsaskohtadest riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse vahelistes maatoimingutes, sarnaste maatoimingute erinevas regulatsioonis erinevate seaduste alusel, samuti aeganõudvatest maatoimingutest ja suhteliselt pikast otsustusprotsessist. Sellest tulenevalt on seaduse eesmärk muuta õiguslikku regulatsiooni, millega kohaliku omavalitsuse üksuse ja riigi vahelised maatoimingud muutuksid lihtsamaks ning läbipaistvamaks ning võtaksid senisest vähem aega.


01.04.2023 jõustub
Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja halduskohtumenetluse seadustiku muutmise seadus (paberivabale kohtumenetlusele üleminek)
RT I, 10.02.2023, 1
RT seadusuudis

Seadusega muudetakse kohtutoimikut puudutavat regulatsiooni, andes selgelt õigusliku tähenduse digitaalsele kohtutoimikule, et hõlbustada kohtumenetluse digiteerimist ning paberivabale kohtumenetlusele üleminekut.


01.04.2023 jõustub (osaliselt 01.07.2024)
Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 27.01.2023, 1
RT seadusuudis

Seaduse üldiseks eesmärgiks on korrastada kaitseväeteenistust käsitlevaid sätteid. KVTSi jõustumisest alates 2013. a 1. aprillist on kaitseväeteenistuse ja asendusteenistuse korraldamisel tekkinud vajadus ajakohastada teenistusega seotud regulatsioone arvestades näiteks uusi tehnilisi lahendeid või praktikaid. Suuremate muudatustena reformitakse kaitseväekohustuslaste ja kaitseväekohustust võtta soovivate isikute terviseseisundi hindamist arstlikes komisjonides, sätestatakse väljaspool kaitseväeteenistust kaitseväelase vormiriietuse ja eraldusmärkide kasutamise üle täpsem kontroll ning luuakse asendusteenistusele reservteenistus.


01.04.2023 jõustub

Ohvriabi seadus

RT I, 06.01.2023, 1

RT seadusuudis

Ohvriabi seaduse (OAS) eesmärk on parandada vägivalla, kuriteo või kriisijuhtumi ohvritele osutatavate ohvriabiteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning muuta kuriteoohvrite hüvitiste taotlemise süsteem ohvrisõbralikumaks.08.04.2023 jõustub

Maapõueseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 07.03.2023, 6

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on maapõueseaduse parem rakendamine. Muudatustega kõrvaldatakse seaduse rakendamise käigus ilmnenud probleemid ja kitsaskohad.MAI


01.05.2023 jõustub

Kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus

RT I, 11.03.2023, 2

RT seadusuudis

Seadusega tehakse kriminaalmenetluse seadustikus ja teistes seadustes mitmeid muudatusi, mille eesmärgiks muuhulgas on võimaldada üleminek täisdigitaalsele kriminaalmenetlusele ning laiendada menetleja võimalusi süüteomenetlust mitte alustada või see lõpetada olukordades, kus puudub avalik huvi või perspektiivikus süüdlase karistamiseks;01.05.2023 jõustub (osaliselt 01.09.2024)

Muinsuskaitseseaduse, halduskoostöö seaduse ja muuseumiseaduse muutmise seadus

RT I, 11.03.2023, 6

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on:

-asutada rahvakultuuri andmekogu, et saada asjakohaseid ja usaldusväärseid andmeid laulu- ja tantsupeo korraldamiseks, rahvakultuuripoliitika kujundamiseks ja statistika kogumiseks ning luua tehnilised võimalused või liidestused valdkondlike toetusmeetmete menetlemiseks;

- luua lihtne ja minimaalselt vajaliku bürokraatiaga museaalide muuseumikogust väljaarvamise süsteem, et leevendada kasvavate muuseumikogude probleemi ning vähendada muuseumitöötajate ja muuseumide omanike töökoormust väljaarvamiste menetlemisel;

- luua kõigile osapooltele üheselt mõistetav, tulemuspõhine ja riigieelarveliste vahendite kasutuse läbipaistvust tagav muuseumide rahastamismudel;

- täpsustada MuuS-i muid sätteid, mille rakendamisel on ilmnenud probleeme01.05.2023 jõustub (osaliselt 01.01.2024)

Jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja tubakaseaduse muutmise seadus

RT I, 07.03.2023, 1

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on vähendada tekkivate jäätmete koguseid, soodustada korduskasutust ja vähendada prügistamist.01.05.2023 jõustub

Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse, avaliku teabe seaduse ning avaliku teenistuse seaduse muutmise seadus

RT I, 07.03.2023, 2

RT seadusuudis

Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse (RSVS) eesmärk on tagada riigi julgeolek ja välissuhtlemine, kaitstes salastatud teavet avalikuks tuleku ja juurdepääsuõiguseta isikule teatavaks saamise eest.01.05.2023 jõustub (osaliselt 11.03.2023)

Kohtute seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 01.03.2023, 1
01.05.2023 jõustub osaliselt

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (jõust. 01.05.2022, osaliselt 01.05.2024, 01.05.2025 ja 01.05.2026)

RT I, 14.12.2021, 1, RT seadusuudis

01.05.2023, 30.06.2023 jõustub osaliselt 

Töötuskindlustuse seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seadus

(jõust 12.12.2022) RT I, 02.12.2022, 3

JUUNI


01.06.2023 jõustub

Biotsiidiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 03.02.2023, 2

RT seadusuudis

Biotsiidiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadusega muudetakse eelkõige biotsiidilubade menetlemise riigilõivude ja tasude struktuuri ja suurust.