2023. Juuli - september seadusuudisedJUULI


01.07.2023 jõustub

Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
RT I, 30.06.2023, 1

RT seadusuudis

VVSi muutmise laiem eesmärk on luua rohereformi elluviimise toetamiseks vajalik struktuur, tõhustada riigi strateegiliste ülesannete täitmist ning kasutada tõhusamalt ja mõjusamalt olemasolevaid ressursse.


01.07.2023 jõustub

2023. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus

RT I, 30.06.2023, 105

RT seadusuudis

2023. aasta riigieelarve seaduse muutmise ettepanekud kajastavad kahte liiki muudatusi: ministeeriumite ümberkorraldustest tulenevad ettepanekud, mis on seotud Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusega ning valitsemisaladelt saabunud ettepanekud eelarve muudatusteks, mis esitati Rahandusministeeriumile 2023. a aprillis.

Ministeeriumite ümberkorraldamisega muutub tõhusamaks rollijaotus ja teabevahetus strateegiliste eesmärkide täitmisega seotud valitsusasutuste vahel, mis võimaldab terviklikumat poliitikalahenduste pakkumist ja suurendab valitsemisalade vahelist sünergiat.


01.07.2023 jõustub (osaliselt 01.01.2025)

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus

RT I, 07.03.2023, 3

RT seadusuudis

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse uue tervikteksti vajaduse tingisid keskkonnaõiguse ulatuslikud muudatused, mis olid seotud eelkõige ohtlike ainete regulatsioonide täiendamisega ning vee-ettevõtja järjest suureneva rolliga veekeskkonna kaitsmisel ühiskanalisatsiooni kaudu keskkonda juhitava heit- ja sademevee nõuetele vastavuse tagamisel. Vee-ettevõtja ülesanne on elanikele puhta joogivee tagamine ning reo- ja sademevee nõuetekohane kogumine ja puhastamine.


16.07.2023 jõustub

Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 06.07.2023, 2

RT seadusuudis

Seaduse eesmärk on võimaldada Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljade kiirendatud rajamist erandlikes olukordades.

Esiteks luuakse selleks õiguslik alus harjutusväljade rajamiseks ilma planeerimisseaduses (edaspidi PlanS) sätestatud menetlust läbi viimata, kui harjutusvälja asutamise või laiendamise ainus eesmärk on riigikaitse tagamine ning planeerimismenetluse läbiviimisest tulenev viivitus suurendab ohtu riigikaitsele.
Teiseks võimaldatakse hinnata kavandatava tegevuse ning strateegilise planeerimisdokumendi (nt valdkondlik arengukava, programm, strateegia, detailplaneering) elluviimisega kaasnevat mõju Natura 2000 võrgustiku alale eraldiseisvalt. Sellist eraldiseisvat hindamist saab rakendada juhtudel, mil tegevuse või strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasnevat negatiivset mõju Natura 2000 võrgustiku alale ei ole võimalik välistada, kuid puudub muu oluline keskkonnamõju KeHJS-i tähenduses, mis tingiks KMH või KSH algatamise vajaduse.

01.07.2023 jõustub osaliselt (jõustumine 01.01.2024, osaliselt 01.01.2025) Tulumaksuseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seadus RT I, 30.06.2023, 107AUGUST


01.08.2023 jõustub (osaliselt 01.08.2024)

Kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seadus

RT I, 11.03.2023, 7

RT seadusuudis

2013/2014. õppeaastast jõustunud kõrgharidusreformi eesmärk oli muu hulgas tagada kõigile motiveeritud üliõpilastele võimalus omandada kõrgharidus võrdsetel alustel. Reformi tulemusel on võimalik õppekulusid hüvitamata õppida eestikeelsel õppekaval juhul, kui üliõpilane õpib täiskoormusega ja täidab kumulatiivselt igal semestril nõutava õppe mahu. Kõrgharidusreformiga piirati kõrgkoolide õigust küsida üliõpilastelt õppeteenustasu ning eraraha vähenemise kompenseerimiseks suurendati aastatel 2013‒2016 riigipoolset toetust kõrgharidusõppe läbiviimiseks. Pärast kõrgharidusreformi on valitsussektori kõrghariduskulud nominaalselt küll kasvanud, kuid kõrghariduse rahastamine osakaaluna SKP-st on langenud. Osaliste hinnangul ei ole rahastamine praegustel tingimustel kestlik ja võib mõjutada õppekvaliteeti, nt pärssida võimalusi hoida tööl või värvata kompetentseid õppejõude.
Seaduse muudatused ei vähenda survet suurendada kõrghariduse riigipoolset rahastust, kuid loob võimalusi praeguse kõrghariduse rahastuse tõhusamaks kasutamiseks. Eelnõuga täpsustatakse seni kehtivaid rahastuspõhimõtteid, võimaldades suurendada üliõpilaste omavastutust.


SEPTEMBER

01.09.2023 jõustub

Välisinvesteeringu usaldusväärsuse hindamise seadus
RT I, 10.02.2023, 3

RT seadusuudis

Riigikogu 31. mai 2017. a otsusega vastu võetud dokumendi „Eesti julgeolekupoliitika alused“ punkti 3.5 (majandusjulgeolek ja seda toetav taristu) kohaselt põhineb Eesti majanduse käekäik stabiilsetele ja usaldusväärsetele turgudele suunatud ekspordil, samuti usaldusväärsetel välisinvesteeringutel Eesti majandusse ja Eesti ettevõtete suutlikkusel realiseerida oma potentsiaali, investeerides kasvuvõimalusi pakkuvatele stabiilsetele turgudele. Riigi strateegiliste äriühingute jätkusuutlikuks arenguks ja kvaliteetsete teenuste pakkumiseks (energia, transport, side ja infotehnoloogia) tuleb kindlustada nende ettevõtete investeeringud.


01.09.2023 jõustub (osaliselt 01.05.2023)

Kohtuekspertiisiseadus

RT I, 03.02.2023, 1

RT seadusuudis

Seadusega kavandatu kohaselt tehakse kohtuekspertiisiseaduses (KES) mitmeid nii sisulisi kui ka tehnilisemat laadi muudatusi. Koostatakse uus terviktekst, mille eesmärgiks on kohtuekspertiisi valdkonnas pika aja vältel kerkinud probleemide lahendamine ja valdkonda reguleeriva õigusraamistiku ajakohastamine. Probleemidena saab nimetada riiklikult tunnustatud ekspertide regulatsiooni puudujääke, lepingupartneri instituudi puudumist seaduses, ekspertiiside hinnakirja ja loetelu paindumatust, registrite regulatsiooni puudujääke jne.

01.09.2023 jõustub osaliselt  Äriregistri seadus  RT I, 05.05.2022, 1, RT seadusuudis 

Osanike nimekirja hakatakse alates 01.09.2023 pidama äriregistris.

Osa omand läheb üle registrikandega, sarnaselt kinnisasja omandi üleminekuga kinnistusraamatus.


Artiklid:

  26.08.2023 . Postimees. PANE TÄHELE ⟩ Septembrist jõustuvad äriregistri seaduse ja äriseadustiku muudatused01.07.2023
 jõustub osaliselt
Riikliku perelepitusteenuse seadus (jõust 01.09.2022)  RT I, 10.12.2021, 1

01.08.2023, 01.09.2023 ja 01.08.2024 jõustub osaliselt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (eestikeelsele õppele üleminek)  RT I, 28.12.2022, 8

01.08.2023, 01.09.2023, 01.03.2024 jõustub osaliselt Äriregistri seadus 1  (jõust 01.02.2023) RT I, 05.05.2022, 1

31.08.2023 jõustub osaliselt Patendiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (jõust  16.01.2023) RT I, 06.01.2023, 2

01.09.2023 jõustub osaliselt Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (äriühingute piiriülene liikumine) (jõust 01.02.2023) RT I, 23.12.2022, 2

01.09.2024 jõustub osaliselt (jõust. 01.05.2023) Muinsuskaitseseaduse, halduskoostöö seaduse ja muuseumiseaduse muutmise seadus RT I, 11.03.2023, 6